Skip to content

Nú Un Xoɖɛ ɔ, Mawu ka Na D’alɔ Mì À?

Nú Un Xoɖɛ ɔ, Mawu ka Na D’alɔ Mì À?

Xósin e Biblu na é

Ganji, Mawu nɔ d’alɔ mɛ ɖěɖee nɔ byɔ nǔ e sɔgbe xá jlǒ tɔn kpo ayi bǐ kpo lɛ é. Nú a ma tlɛ ko xoɖɛ kpɔ́n ǎ ɔ, kpɔ́ndéwú Biblu tɔn mɛ ɖěɖee ko xoɖɛ ɖɔ, “Mawu, d’alɔ mì,” lɛ é tɔn sixu dó wusyɛn lanmɛ nú we. Kpɔ́ndéwú ɖé lɛ ɖíe:

  • “Mawu Mavɔmavɔ, Mawu ce, wǎ gɔ́ alɔ nú mì; sɔ́ xomɛnyínyɔ́ towe dó hwlɛn mì gán.”—Ðɛhan 109:26.

  • “Ðě ɖò ɖě nú mì ǎ bɔ un lɛ́ jɛ hɛ̌n: Mawu ce, d’alɔ mì.”—Ðɛhan 69:6, Douay Version.

É ɖò wɛn ɖɔ, mɛ e wlan xó enɛ lɛ é ɖi nǔ nú Mawu tawun. Amɔ̌, Mawu nɔ ɖótó mɛ ɖěɖee nɔ xoɖɛ sɛ́dó è kpo ayi ɖagbe kpo lɛ é, ɖi mɛ ɖěɖee “ayi yetɔn gbadó lɛ” é, alǒ mɛ ɖěɖee “nǔ jɛ akɔ́n jí na lɛ” é.—Ðɛhan 34:19.

Ado ma hu we nú a lin ɖɔ Mawu lín dó emi dín bo kún ɖò emitɔn ɖɔ wɛ ó ó. Biblu ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ ɖò kaka jixwé aga nǔgbo; é na mɔ mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ. É mɔ goyitɔ́ lɛ ja sín zɔ ɔ, é nɔ tuùn ye.” (Ðɛhan 138:6) Nǔgbo ɔ, Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ gbè ɖokpo ɖɔ: “Midɛɛ lɛ ɔ, ɖa e ɖò ta nú mi ɔ ɖesu ɔ, Mawu tuùn nabi e é nyí é.” (Matie 10:30) Mawu tuùn nǔ e ɖò wǔ we bɔ a ma tlɛ mɔ dò na ǎ lɛ é bǐ tɛnwin lɛnwin. Hǔn, nú a xoɖɛ sɛ́dó è, bo byɔ alɔdó tɔn ɖó adohu adohu towe lɛ wu ɔ, kpɔ́n lee é na ɖótó we sɔ́ é!—1 Piyɛ́ɛ 5:7.