Skip to content

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔ Ðè Dó Wǔtu Wu?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔ Ðè Dó Wǔtu Wu?

Xósin e Biblu na é

Azɔn ɖokpo gěe jɛn Biblu ɖɔ xó dó nǔ ɖè dó wǔtu wu, b’ɛ ɖò Levíi ví lɛ 19:28, nwt mɛ, é ɖɔ: “Mi ɖó na wlan nǔ dó agbaza mitɔn wu ǎ.” Mawu ɖè gbè enɛ nú akɔta Izlayɛli tɔn, bo gbɔn mɔ̌ mɛ dó ɖè ye ɖó vo nú nɔzo yetɔn ɖěɖee nɔ wlan nǔmɛsɛn yetɔn lɛ sín nyikɔ, alǒ ɖè wuntun nǔmɛsɛn yetɔn lɛ tɔn dó wǔtu lɛ é. (Sɛ́nflínmɛ 14:2) Nǔgbo wɛ ɖɔ sɛ́n e è na Izlayɛli-ví lɛ é kún kan Klisanwun lɛ dandan ó, amɔ̌, é jɛxa ɖɔ è ni sɔ́ ayi ɖó nǔgbododó e jí sɛ́n enɛ jinjɔn é jí ganji.

Klisanwun ɖé ɖó na wlan nǔ dó wǔtu alǒ ɖè nǔ dó wǔtu wɛ à?

Wemafɔ Biblu tɔn e bɔ d’ewu lɛ é sixu d’alɔ we bɔ a na gbéjé xó ɔ kpɔ́n:

  • “Nyɔnu lɛ ni nɔ sɔnǔ . . . ɖò jlɛ̌ jí.” (1 Timɔtée 2:9) Nyɔnu lɛ kpo sunnu lɛ kpo bǐ wɛ nǔgbododó enɛ kan. Mǐ ɖó na nɔ ɖó sísí nú lee nǔ nɔ cí nú mɛ ɖevo lɛ é, bo na nɔ dɔn ayi mɛ ɖevo lɛ tɔn wá mǐɖée jí dín ǎ.

  • Mɛɖé lɛ nɔ ɖè nǔ dó wǔtu dó ɖè mɛ e ye nyí é alǒ jlokoko mɛ e ye ɖè é xlɛ́, có mɛ ɖevo lɛ ka nɔ ɖé nǔ dó wǔtu bo na dó xlɛ́ ɖɔ emi ɖó acɛ bo na sɔ́ agbaza emitɔn dó wà nǔ e jló emi é na. É ɖò mɔ̌ có, Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun lɛ ɖɔ: “Mi sɔ́ agbaza mitɔn dó savɔ̌ e ɖò gbɛ̀, mɛ́, bɔ Mawu yí gbè na é, é wɛ nyí sinsɛnzɔ́ mímɛ́ ɖé wiwa kpo hlɔnhlɔn nǔlinkpɔ́n tɔn mitɔn kpo.” (Hlɔmanu lɛ 12:1, nwt) Zǎn “hlɔnhlɔn nǔlinkpɔ́n tɔn” towe dó gbéjé nǔ e wu a jló na ɖè nǔ dó wǔtu é kpɔ́n. Enyi nǔ e ɖò zo jí é wɛ a xwedó alǒ a jló na ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖò gbɛ̌ta ɖé mɛ wutu wɛ a jló na ɖè nǔ dó wǔtu hǔn, flín ɖɔ lee nǔ cí nú we é sixu wá huzu, bɔ nǔ a ɖè dó wǔtu é ka na nɔ ayǐ kaka sɔyi. Nǔ e ɖò sísɛ́ sísɛ́ we wɛ é gbígbéjé kpɔ́n sixu d’alɔ we bɔ a na wá gbeta e nǔnywɛ kpé é ɖé kɔn.—Nǔnywɛxó 4:7.

  • “Mɛ e nɔ kú hǔn bo nɔ tò nǔ e wà gbé é ja ɔ, nɔ mɔ nǔ gegě ɖ’emɛ; mɛ e ka nɔ zɔn nǔ jí bo nɔ bló ɔ, nɔ byɔ ya mɛ.” (Nǔnywɛxó 21:5) Nǔ ɖè dó wǔtu sín gbeta kɔn wiwa nɔ nyí kplakpla sín nǔ hwɛhwɛ, amɔ̌, é sixu wà nǔ dó kancica e è ɖó xá mɛ ɖevo lɛ é kpo azɔ̌ mimɔ kpo wu nú hwenu línlín. Gɔ́ na ɔ, nǔ ɖè dó wǔtu sixu vɛ́ axi tawun bɔ súnsún súnsún tɔn lɔ sixu wá vɛwǔ ɖesu. Dobanúnǔ lɛ kpo lee ajɔ̌ nǔ e è ɖè dó wǔtu é súnsún súnsún tɔn ɖò nukɔn yì wɛ gbɔn é kpo xlɛ́ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ ɖè nǔ dó wǔtu lɛ é gegě nɔ wá ɖɔ un ko nywɛ ɔ ɖò gudo mɛ.