Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùɖiɖi kpo Sinsɛn-Biblo Kpo

Sinsɛn

Etɛ ka Nyí Tinmɛ È Ni Nyí Mɛ Mímɛ́ Tɔn?

Mǐ mɛ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ ka sixu nyí mɛ mímɛ́ à?

Ɖɛxixo

Etɛwu Un ka Ðó Na Xoɖɛ? Mawu ka Na Na Sìnkɔn nú Ðɛ Ce lɛ À?

Enyi Mawu na na sìnkɔn nú ɖɛ towe lɛ kpo é na gbɔ kpo ɔ, hwiɖesu wu wɛ é na sín.

Hwlɛngán

Nɛ̌ Jezu ka Hwlɛn Mǐ Gbɔn?

Etɛwu é ka byɔ ɖɔ Jezu ni savo dó ta mǐtɔn mɛ? Nùɖiɖi ɖiɖó nú Jezu kɛɖɛ kpowun wɛ na hwlɛn mǐ gán à?

Hwɛhuhu kpo Hwɛsɔkɛ Mɛ Kpo

Etɛ ka Nyí Tinmɛ “Mɛɖé Tɔ́n Nukún We Hǔn, Tɔ́n Nukún É Lɔmɔ̌” Tɔn?

“Mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” sín sɛ́n ɔ ka nɔ gudo nú hlɔnbiba wɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Ahan Syɛnsyɛn Wu? Nunu Tɔn Nyla Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖagbe gègě dó vɛ̌ɛn kpo ahan syɛnsyɛn ɖevo lɛ kpo wu.

Hwɛhuhu Wɛ Azɔnunu Nyí À?

Enyi azɔnunu na bo ma tlɛ ɖò Biblu mɛ ǎ ɔ, nɛ̌ è ka sixu mɔ xósin nú nùkanbyɔ e kúnkplá ɛ é gbɔn?

Nǔwiwa Sinsɛn Tɔn Lɛ

Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Dó Xó Ðɔ Dó Gbè Tɛnmɛ Tɛnmɛ Mɛ Wu?

Nǔnina gbigbɔ tɔn enɛ wɛ ka nɔ zɔ́n bɔ è nɔ tuùn Klisanwun nǔgbo lɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nublabla Wu?

Ninɔmɛ tɛ lɛ mɛ mɛɖé lɛ ka nɔ bla nu ɖè ɖò Biblu mɛ? È ka byɔ nublabla ɖò Klisanwun lɛ sí wɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔnamɛ Wu?

Nǔnamɛ alɔkpa tɛ ka nɔ hun xomɛ nú Mawu?

Etɛ ka Nyí Sɛ́n Mawu Tɔn Wǒ Lɛ?

Mɛ̌ è ka na? È byɔ Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nyi ye wɛ à?