Skip to content

Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Nyí Nɛfilimu Lɛ?

Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Nyí Nɛfilimu Lɛ?

Xósin e Biblu na é

 Nɛfilimu lɛ ɔ, mɛ jinganjingan wɛ nú ye; dakaxotɔ́ ɖěɖee wɛnsagun nyanya lɛ jì hwenu e ye ɖóxó xá nyɔnu lɛ ɖò Nɔwée hwenu é wɛ. *

 Tan Biblu tɔn ɖɔ ɖɔ “vǐ sunnu Mawu tɔn lɛ mɔ ɖɔ vǐ nyɔnu gbɛtɔ́ tɔn lɛ nyɔ́ ɖɛkpɛ.” (Bǐbɛ̌mɛ 6:2, Biblu Wiwe lọ—Gun Alada) “Vǐ sunnu Mawu tɔn” enɛ lɛ wɛ nyí nǔɖiɖó gbigbɔ tɔn e fɔ́n gǔ dó Mawu jí, hwenu e ye “jó nɔtɛn yeɖesunɔ tɔn dó” ɖò jixwé, bo sɔ́ gbɛtɔ́ gbaza dó lobo ‘kpɔ́n nyɔnuví ee jló ye lɛ bo da’ é é.—Judi 6; Bǐbɛ̌mɛ 6:2.

 Gbɛtɔ́ adaɖé wɛnsagun adaɖé e ye jì ɖó xóɖóxámɛ enɛ e ma nyí jɔwamɔ tɔn ǎ é wu lɛ é cí vǐ kpaa lɛ ɖɔhun ǎ. (Bǐbɛ̌mɛ 6:4) Nɛfilimu lɛ nyí mɛ jinganjingan, nɔ dóya nú gbɛtɔ́ lɛ, bo bló bɔ dakaxixo kpé ayikúngban ɔ jí. (Bǐbɛ̌mɛ 6:13) Biblu tinmɛ ɖɔ ye nyí “gbɛtɔ́ sakasaka e tíìn ɖò ayikúngban jí hwenɛnu lɛ.” (Bǐbɛ̌mɛ 6:4) Dakaxixo kpo xɛsi kpo wɛ nyí gǔ e ye jó dó é.—Bǐbɛ̌mɛ 6:5; Kɛ́nsísɔ́ 13:33. *

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ dó Nɛfilimu lɛ wu

 Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Nɛfilimu lɛ kpó ɖò gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí ɖò égbé.

 Nǔgbo: Jehovah bló bɔ sinvɔgbɛ e ma xásá fí ɖě ɖó ɖò ayikúngban jí ǎ é sú kún dó nú adakaxixo sín gbɛ̀ hwexónu tɔn ɔ. È sú kún dó nú Nɛfilimu lɛ kpo mɛ nyanya lɛ bǐ kpo. Amɔ̌, Nɔwée kpo xwédo tɔn kpo sín nǔ nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ bɔ ye ɖokpo wɛ gán ɖò hwenɛnu.—Bǐbɛ̌mɛ 6:9; 7:12, 13, 23; 2 Piyɛ́ɛ 2:5.

 Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Gbɛtɔ́ lɛ wɛ jì Nɛfilimu lɛ.

 Nǔgbo: È ylɔ́ tɔ́ yetɔn ɖɔ “vǐ sunnu Mawu tɔn lɛ.” (Bǐbɛ̌mɛ 6:2, Biblu Wiwe lọ—Gun Alada) Biblu zán xógbe enɛ ɖokpo ɔ dó dó gesí wɛnsagun lɛ. (Jɔbu 1:6; 2:1; 38:7, Biblu Wiwe lọ—Gun Alada) Wɛnsagun lɛ ɖó hlɔnhlɔn bo na sɔ́ gbɛtɔ́ sín ninɔmɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 19:1-5; Jozuwée 5:13-15) Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɖɔ xó dó “gbigbɔ e ɖò ganmɛ bo ko tlitó nú Mawu ɖ’ayǐ, hwenu e Mawu ɖó suúlu bo nɔte ɖò Nɔwée hwenu é é” wu. (1 Piyɛ́ɛ 3:19, 20, nwt) Ee Biblu-wlantɔ́ Judi ɖò xó ɖɔ dó xó ɖokpo enɛ wu wɛ é ɔ, é tinmɛ ɖɔ wɛnsagun ɖé lɛ ‘wà nǔ zɛ acɛ e Mawu na ye ɔ wu, bo jó nɔtɛn yeɖesunɔ tɔn dó.’—Judi 6.

 Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Nɛfilimu lɛ wɛ nyí wɛnsagun ɖěɖee ɖè afɔ nyi dò lɛ é.

 Nǔgbo: Xó ɖěɖee lɛlɛ̌ dó Bǐbɛ̌mɛ 6:4 lɛ é xlɛ́ ɖɔ Nɛfilimu lɛ kún nyí wɛnsagun ó, loɔ, gbɛtɔ́ adaɖé wɛnsagun adaɖé ɖěɖee jɔ hwenu e wɛnsagun ɖé lɛ sɔ́ gbɛtɔ́ gbaza dó bo wá ɖóxó xá nyɔnu lɛ é wɛ. Ee wɛnsagun lɛ “fɔ nyɔnu e ye cyan lɛ é bǐ dó ɖó asì” gudo é ɔ, Jehovah ɖɔ ɖɔ xwè 120 gudo ɔ, emi na sú gbɛ̀ nyanya hwe enɛ nu tɔn sín kún dó. (Bǐbɛ̌mɛ 6:1-3, Biblu Wiwe lọ—Gun Alada) Tan ɔ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ ɖò “táan enɛ mɛ ɔ,” wɛnsagun e sɔ́ gbɛtɔ́ gbaza dó lɛ é “ɖóxó xá vǐ nyɔnu gbɛtɔ́ tɔn lɛ,” bo jì “mɛ hlɔnhlɔnnɔ hwexónu tɔn lɛ,” ye wɛ nyí Nɛfilimu lɛ.—Bǐbɛ̌mɛ 6:4, Biblu Wiwe lọ—Gun Alada.

^ par. 1 Xókwín Ebléegbe tɔn e è lilɛ dó “Nɛfilimu” é sín tinmɛ sixu nyí “Mɛ E Nɔ Zin Mɛ Dɛ́ lɛ É.” Wema ɖé ɖɔ ɖɔ é nɔ dó gesí mɛ ɖěɖee “nɔ zɔn mɛ jí dó daka mɛ, bo nɔ xò nǔ mɛtɔn lɛ yí lobo nɔ zin mɛ dɛ́ lɛ é.” (Wilson’s Old Testament Word Studies)

^ par. 3 Izlayɛli-ví e xó Kɛ́nsísɔ́ 13:33 ɖɔ lɛ é mɔ gbɛtɔ́ sakasaka mɔhun lɛ, bɛ́ flín ye Nɛfilimu e ko kú sín xwè kanweko mɔkpan ɖíe lɛ é sín tan.—Bǐbɛ̌mɛ 7:21-23