Skip to content

Mawu Sín Nɔ Wɛ ka nú Mali À?

Mawu Sín Nɔ Wɛ ka nú Mali À?

Xósin e Biblu na é

Eǒ, Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ Mali nyí Mawu sín nɔ ǎ, mɔ̌ jɛn é ma ka lɛ́ ɖɔ ɖɔ Klisanwun lɛ ɖó na sɛ̀n Mali ǎ é nɛ. * Ðǒ ayi nǔ elɔ lɛ wu:

  • Mali ɖɔ gbeɖé ɖɔ emi nyí Mawu sín nɔ ǎ. Biblu tinmɛ ɖɔ é jì “Mawu ví ɔ”, é nyí Mawu ɖesunɔ ǎ.—Maki 1:1; Luki 1:32.

  • Jezu ɖɔ gbeɖé ɖɔ Mali nyí Mawu sín nɔ, alǒ, ɖɔ é jɛxa ɖɔ è ni ɖó sísí bunɔ ɖé n’i ǎ. Nugbǒ ɔ, Jezu gbɛ́ nǔ nú nawe e sɔ́ Mali sù zɛ xwé wu ɖó é nyí nɔ tɔn wutu é bo ɖɔ: “Eǒ! É nyɔ́ wà ɔ, mɛ e sè Mawuxó ɔ, bo bló ɖ’eji lɛ wɛ nǔ nyɔ́ na.”—Luki 11:27, 28.

  • Xógbe “Nɔ Mawu Tɔn” kpo “Theotokos” (Mawunɔ) kpo ɖò Biblu mɛ ǎ.

  • Xógbe “Axɔsi Jixwé Tɔn” e è zán ɖò Biblu mɛ é dó gesí Mali ǎ, loɔ, vodun e Izlayɛli-ví gǔfɔndómawujitɔ́ lɛ nɔ sɛ̀n é ɖé wɛ. (Jelemíi 44:15-19) “Axɔsi Jixwé Tɔn” sixu ko nyí Ishtar (Asitaatée), ee nyí vodun Babilɔnu tɔn ɖé é.

  • Klisanwun nukɔntɔn lɛ sɛ̀n Mali ǎ, mɔ̌ jɛn ye ma ka lɛ́ kpa susu bunɔ ɖebǔ n’i ǎ é nɛ. Hwenuxó-wlantɔ́ ɖokpo ɖɔ ɖɔ Klisanwun nukɔntɔn lɛ “na ko gbɛ́ vodunsinsɛn, bo na ko ɖi xɛsi ɖɔ ayi sísɔ́ ɖó Mali jí sixu zɔ́n bɔ è na lin ɖɔ ye ɖò vodun sɛ̀n wɛ.”—In Quest of the Jewish Mary.

  • Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu ko tíìn xóxó. (Ðɛhan 90:1, 2; Ezayíi 40:28) Ðó é ma ɖó bǐbɛ̌ ǎ wutu ɔ, é sixu ɖó nɔ ǎ. Gɔ́ na ɔ, Mali sixu hɛn Mawu dó adɔgo mɛ ǎ; Biblu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ jinukúnsin lɔ kún tlɛ sixu hɛn ɛ ó.—1 Axɔ́su lɛ 8:27.

Mali: Nɔ Jezu tɔn, é nyí “Nɔ Mawu tɔn” ǎ

Jwifu jiji wɛ nú Mali, kúnkan Axɔsu Davidi tɔn mɛ wɛ é gosin tlɔlɔ. (Luki 3:23-31) Nùɖiɖi tɔn kpo zě e é zé éɖée jó nú Mawu é kpo zɔ́n bɔ Mawu jɔwu i. (Luki 1:28) Mawu sɔ́ ɛ b’ɛ huzu nɔ Jezu tɔn. (Luki 1:31, 35) Mali kpo asú tɔn Jozɛfu kpo lɛ́ jì vǐ ɖevo lɛ.—Maki 6:3.

Nugbǒ wɛ ɖɔ Biblu xlɛ́ ɖɔ Mali huzu ahwanvu Jezu tɔn ɖé, amɔ̌ è sɔ́ ɖɔ xó ɖevo lɛ dó wutu tɔn hú mɔ̌ ǎ.—Mɛsɛ́dó 1:14.

^ akpá. 3 Sinsɛn gègě nɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ Mali nyí Mawu sín nɔ. Ye nɔ dó è gesí ɖɔ é nyí “Axɔsi Jixwé Tɔn,” alǒ Theotokos e nyí xókwin Glɛkigbe tɔn ɖé, bɔ tinmɛ tɔn nyí “Mawunɔ” é.