Skip to content

Gbɛ̀ Bú Nu Dó Mì: Sinsɛn, Mawu, Alǒ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì À?

Gbɛ̀ Bú Nu Dó Mì: Sinsɛn, Mawu, Alǒ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì À?

Xósin e Biblu na é

 Ganji. Biblu e nyí wema hwexónu tɔn e nǔnywɛ gɔ́ é ɖé é na xósin nú nǔkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ, bo sixu d’alɔ we bɔ a na nɔ ganji bɔ gbɛ̀ towe na ɖó nu. Kpɔ́n nǔkanbyɔ e sín xósin é na é ɖé lɛ.

  1.   Gbɛɖotɔ́ ɖé ka tíìn à? Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu wɛ “bló nǔ bǐ.” (Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) Ðó Mawu wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn wutu ɔ, é tuùn nǔ e sín hudo mǐ ɖó bá nɔ ganji bɔ gbɛ̀ mǐtɔn na lɛ́ ɖó nu é.

  2.   Mawu ka nɔ kpé nukún dó wǔ yè à? Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu lín dó gbɛtɔ́ lɛ ǎ , é nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ: “Mawu . . . sɔ́ lín dó ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ǎ.” (Mɛsɛ́dó 17:27) Nǔ e ɖò gbigbo we wɛ lɛ é nɔ ɖu ayi mɛ n’i, bɔ é jló na d’alɔ we bɔ a na gézé ɖò gbɛ̀ mɛ.—Ezayíi 48:17, 18; 1 Piyɛ́ɛ 5:7.

  3.   Nɛ̌ Mawu tuùntuùn ka sixu d’alɔ mì bɔ na nɔ ganji gbɔn? Mawu dá mǐ bɔ mǐ nɔ ɖó “hudo nǔ gbigbɔ tɔn” tɔn, hudo ɖé wɛ bɔ è jì mǐ kpo é kpo bonu mǐ na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e gbɛ̀ nyí é kpo nǔ e wu gbɛ̀ ɔ tíìn é kpo wu. (Matie 5:3, nwt) Jlǒ e mǐ ɖó bo na tuùn Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn bo ɖó kancica syɛnsyɛn ɖé xà ɛ é lɔ ɖò hudo gbigbɔ tɔn mǐtɔn mɛ. Gǎn ɖěɖee dó wɛ a ɖè bo na tuùn Mawu é na sù nukún tɔn mɛ, ɖó Biblu ɖɔ: “Mi sɛkpɔ́ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ́ mi.”—Jaki 4:8.

 Gbɛtɔ́ livi mɔkpan ko mɔ ɖɔ xɔ́ntɔn zunzun xá Mawu ko zɔ́n bɔ gbɛ̀ yetɔn ɖó nu, bo lɛ́ zɔ́n bɔ ye tuùn nǔ e ye na wà bo na nɔ ganji ɖò gbɛ̀ yetɔn mɛ é. Mawu tuùntuùn na zɔ́n bonu tagba na hán bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò gbɛzán towe mɛ ǎ, amɔ̌, nǔnywɛ tɔn e ɖò Biblu ɔ mɛ é sixu d’alɔ we bɔ a na

 Sinsɛn e nɔ zán Biblu lɛ é gegě nɔ xwedó nǔkplɔnmɛ Biblu ɔ tɔn lɛ télélé ǎ. Amɔ̌, sinsɛn nǔgbo e nɔ tɛ́dó nǔ e Biblu nɔ kplɔ́n mɛ nǔgbo nǔgbo é wu é na d’alɔ we bɔ a na tuùn Mawu.