Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Enyi Sunnu ɖé kpo Nyɔnu ɖé kpo Yí Wǎn nú Yeɖée ɔ, É ka Sɔgbe Ðɔ Ye Ni Gɔn Alɔ Wlí Bo Jɛ Kpɔ́ À?

Enyi Sunnu ɖé kpo Nyɔnu ɖé kpo Yí Wǎn nú Yeɖée ɔ, É ka Sɔgbe Ðɔ Ye Ni Gɔn Alɔ Wlí Bo Jɛ Kpɔ́ À?

Xósin e Biblu na é

Biblu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ “Mawu na ɖó hwɛ nú mɛ e nɔ ɖò . . . aga lɛ̀ wɛ lɛ” é. (Eblée lɛ 13:4) Xókwin Glɛkigbe tɔn pornéïa e è lilɛ dó “agalilɛ” é ɔ, xóɖóxámɛ jɛ nukɔn nú alɔwliwli ɖ’emɛ. Enɛ wu ɔ, é na nyla ɖò Mawu nukúnmɛ ɖɔ sunnu kpo nyɔnu kpo e ma ko wlí alɔ ǎ lɛ é ni jɛ kpɔ́, enyi ye na bo tlɛ ɖò linlin wɛ bo na wlí alɔ ɖò sɔ ɔ nɛ.

Nú wanyiyi e ye ɖó nú yeɖée lɛ é syɛn tawun ɔ ka lo? Mawu kpó ɖò byɔbyɔ ɖò ye sí wɛ ɖɔ ye ni wlí alɔ hwɛ̌ cobo ɖóxó xá yeɖée. Mawu wɛ dá mǐ kpo nǔwukpikpé ɔ kpo bɔ mǐ na yí wǎn nú mɛ. Jijɔ Mawu tɔn nukɔntɔn ɔ wɛ nyí wanyiyi. (1 Jaan 4:8) Enɛ wu ɔ, hwɛ tɔn jɔ b’ɛ dó zyan vǎ d’eji ɖɔ mɛ e ko wlí alɔ lɛ é kɛɖɛ wɛ na ɖóxó xá yeɖée.