Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mawu

Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?

Nyikɔ Mawu tɔn ɖesu ɖò lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě mɛ. A ka ɖó na zán wɛ à?

Mawu Sín Nyikɔ Wɛ Nɔ Nyí Jezu À?

Jezu ɖɔ gbeɖé ɖɔ emi nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ǎ. Etɛwu?

Hlɔnhlɔn ɖé Kpowun Wɛ Mawu ka Nyí À?

Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu bló nǔ lɛ bǐ, amɔ̌, é ka nɔ keya nú mǐ à?

Mawu ka Ðó Fí ɖé Tawun Bo Nɔ Nɔ Wɛ À?

Etɛ Biblu ka ɖɔ dó fí e Mawu nɔ nɔ é wu? Jezu lɔmɔ̌ nɔ nɔ finɛ wɛ à?

Sinsɛn-Núkplɔnmɛ Atɔnɖobǔ ɔ ka Ðò Biblu Mɛ À?

Sinsɛn gègě nɔ kplɔ́n Atɔnɖobǔ mɛ. Biblu ka nɔ gudo nú sinsɛn-núkplɔnmɛ enɛ à?

Jlǒ Mawu Tɔn

Mawu Wɛ Mǐ Na Dó Wuvɛ̌ Mǐtɔn lɛ Sín Hwɛ À?

Mɛɖebǔ sixu mɔ wuvɛ̌, kaka jɛ mɛ ɖěɖee jí Mawu kɔn nyɔna dó lɛ é. Etɛwu?