Skip to content

Mawu

Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

Mawu ka Tíìn À?

Biblu na xósin ɔ kpo nǔ e xlɛ́ mɔ̌ bo lɛ́ na ganjɛwu mɛ lɛ é atɔ́ɔ́n kpo.

Hlɔnhlɔn ɖé Kpowun Wɛ Mawu ka Nyí À?

Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu bló nǔ lɛ bǐ, amɔ̌, é ka nɔ keya nú mǐ à?

Mawu Ðò Fí Bǐ Wɛ À?

Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ Mawu ɖò fí bǐ wɛ à? Aniwu a ka sixu ɖeji ɖɔ Mawu ɖó fí tawun ɖé bo nɔ nɔ có, é lɛ́ tuùn hwiɖesunɔ mɛtún ɔ?

Mawu ka Ðó Fí ɖé Tawun Bo Nɔ Nɔ Wɛ À?

Etɛ Biblu ka ɖɔ dó fí e Mawu nɔ nɔ é wu? Jezu lɔmɔ̌ nɔ nɔ finɛ wɛ à?

Mɛɖé ka Mɔ Mawu Kpɔ́n À?

Biblu sɔ́ ta éɖée hwenu e é ɖɔ ɖò akpáxwé ɖé ɖɔ “mɛ ɖebǔ mɔ Mawu kpɔ́n gbeɖé ǎ” bo ka lɛ́ ɖɔ ɖò akpá ɖevo xwé ɖɔ Mɔyizi “mɔ Mawu Izlayɛli tɔn” é wɛ à?

Sinsɛn-Núkplɔnmɛ Atɔnɖobǔ ɔ ka Ðò Biblu Mɛ À?

Sinsɛn gègě nɔ kplɔ́n Atɔnɖobǔ mɛ. Biblu ka nɔ gudo nú sinsɛn-núkplɔnmɛ enɛ à?

Mawu Sín Nɔ Wɛ ka nú Mali À?

Mawuxówema ɔ kpo tan sinsɛn Klisanwun tɔn tɔn kpo bǐ wɛ na xósin e zawě é dó sinsɛn-núkplɔnmɛ enɛ wu.

Mawu ka Nɔ Huzu Linlin Tɔn À?

Ðɔ e Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu ɖɔ “un nɔ huzu ǎ” bo lɛ́ ɖɔ “un na gbɔ bo jó dó” é ka xlɛ́ ɖɔ Biblu nɔ sɔ́ ta éɖée wɛ à?

Etɛ ka Nyí Gbigbɔ Mímɛ́?

Ðó hwɛjijɔ ɖagbe ɖé lɛ wu ɔ, Biblu dó gesí gbigbɔ mímɛ́ ɔ ɖɔ é nyí “alɔ” Mawu tɔn lɛ.

God’s Name

Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?

Nyikɔ Mawu tɔn ɖesu ɖò lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě mɛ. A ka ɖó na zán wɛ à?

Mawu Sín Nyikɔ Wɛ Nɔ Nyí Jezu À?

Jezu ɖɔ gbeɖé ɖɔ emi nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ǎ. Etɛwu?

Jlǒ Mawu Tɔn

Etɛ Mawu ka Ba Ðɔ Má Wà Ðò Gbɛzán Ce Mɛ?

É ka byɔ ɖɔ Mawu ni ɖè wuntun bǔnɔ ɖé, alǒ nǔmimɔ ɖé xlɛ́ mì, abǐ ylɔ́ mì ɖò nǔjiwǔ linu hwɛ̌ cobɔ na tuùn nǔ e É ba ɖɔ má wà ɖò gbɛzán ce mɛ é wɛ à? Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ é.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Mɛɖesúsíninɔ Wu? Mawu Ðó Acɛ D’eji Wɛ À?

Mɛ gegě ɖi nǔ ɖɔ è ko dó nǔ e emi na wà ɖò gbɛ̀ emitɔn mɛ é emi jí. Gbeta e kɔn mǐ nɔ wá lɛ é nɔ kúnkplá nukɔnyiyi mǐtɔn ɖò gbɛ̀ mɛ wɛ à?

Nɛ̌ A ka Sixu Zun Xɔ́ntɔn Xá Mawu Gbɔn?

Nǔ tɛnwe ɖé lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na zun xɔ́ntɔn xá Mawu.

Mawu Wɛ Mǐ Na Dó Wuvɛ̌ Mǐtɔn lɛ Sín Hwɛ À?

Mɛɖebǔ sixu mɔ wuvɛ̌, kaka jɛ mɛ ɖěɖee jí Mawu kɔn nyɔna dó lɛ é. Etɛwu?