Skip to content

Mawu ka Na Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mì À?

Mawu ka Na Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mì À?

Xósin e Biblu na é

 Ganji, enyi a ɖè afɔ e jɛxa lɛ é ɔ, Mawu na sɔ́ hwɛ towe lɛ kɛ we. Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu “ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ,” gɔ́ na ɔ, “hwɛsɔ́kɛmɛ nɔ cikɔ n’i ǎ.” (Nɛɛmíi 9:17; Ðɛhan 86:5; Ezayíi 55:7) Nú é sɔ́ hwɛ kɛ mǐ ɔ, é nɔ wà mɔ̌ bǐ mlɛ́mlɛ́. É nɔ “súnsún” hwɛ mǐtɔn lɛ. (Mɛsɛ́dó 3:19) Mawu nɔ lɛ́ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ kaka sɔyi, ɖó é ɖɔ: “Un . . . sɔ́ na flín hwɛ e ye hu dó mì lɛ ǎ.” (Jelemíi 31:34) Nú é sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ ɔ, é nɔ lɛ́ lɛkɔ wá ye jí bo na dó dóhwɛ mǐ alǒ bo na dó ɖò tó dɔn nú mǐ wɛ gbɛmɛ ǎ.

 É ɖò mɔ̌ có, hwɛsɔ́kɛmɛ Mawu tɔn nɔ jinjɔn gǎnmaɖó alǒ lee nǔ nɔ cí nú mɛ é jí ǎ. É nɔ huzu nǔgbododó jlɔjlɔ tɔn lɛ gbeɖé ǎ. Ðó hwɛjijɔ enɛ wu ɔ, hwɛ ɖé lɛ tíìn bɔ é nɔ sɔ́ kɛ mɛ ǎ.—Jozuwée 24:19, 20.

Afɔ e è ɖó na ɖè bɔ Mawu na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ lɛ é

  1. Tuùn ɖɔ hwɛ e a hu é ɔ, afɔ wɛ emi tɛ̀ nǔgbododó Mawu tɔn lɛ jí. Nǔgbo wɛ ɖɔ nǔ e a wà é sixu ko wà nǔ dó mɛ ɖevo lɛ wu, amɔ̌, a ɖó na tuùn jɛ nukɔn ɖɔ hwɛ e a hu é ɔ, nǔ wɛ emi wà nyi dò dó Mawu.—Ðɛhan 51:3, 6; Mɛsɛ́dó 24:16.

  2. Ðɔ hwɛ towe lɛ nú Mawu ɖò ɖɛ mɛ.—Ðɛhan 32:5; 1 Jaan 1:9.

  3. Hwɛ towe ni vɛ́ nú we tawun. ‘Aluwɛ enɛ e Mawu nɔ dó wà azɔ̌ na ɔ’ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ lɛkɔ sín hwɛ mɛtɔn lɛ gudo, alǒ d’ayi xomɛ. (2 Kɔlɛntinu lɛ 7:10) É nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ afɔ nyanya e è ɖè b’ɛ dɔn mɛ bɔ è hu hwɛ ɔ lɛ é ni vɛ́ nú mɛ.—Matie 5:27, 28.

  4. Huzu nǔwalɔ towe lɛ, enɛ wɛ nyí ɖɔ a ni “lɛkɔ.” (Mɛsɛ́dó 3:19) Enɛ sín tinmɛ sixu lɛ́ nyí ɖɔ a ni nyi alɔ nú nǔ ɖokpo ɔ vivɔ́ wà nyi dò, alǒ a ni huzu lee a nɔ lin tamɛ gbɔn é kpo lee a nɔ wà nǔ gbɔn é kpo blebu.—Efɛzinu lɛ 4:23, 24.

  5. Ðè afɔ ɖé lɛ dó jlá nǔ e a wà nyi dò é ɖó, alǒ ɖeɖɛ nǔ e é hɛn gblé lɛ é. (Matie 5:23, 24; 2 Kɔlɛntinu lɛ 7:11) Dǒ kɛnklɛn nú mɛ ɖěɖee wu nǔ e a wà alǒ gɔn wiwa lɛ é wà nǔ dó lɛ é, bo ɖeɖɛ ninɔmɛ ɔ ɖó bǎ e mɛ é nyɔ́ bló ɖó é.—Luki 19:7-10.

  6. Byɔ Mawu ɖò ɖɛ mɛ ɖɔ é ni sɔ́ hwɛ towe lɛ kɛ we gbɔn vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn gblamɛ. (Efɛzinu lɛ 1:7) Bonu é na sè ɖɛ towe ɔ, a ɖó na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖěɖee hu hwɛ dó we lɛ é.—Matie 6:14, 15.

  7. Enyi hwɛ syɛnsyɛn ɖé wɛ a hu hǔn, ɖɔ nú mɛ e jɛxa bo na d’alɔ we ɖò gbigbɔ lixo, bo sixu lɛ́ xoɖɛ dó ta towe mɛ é ɖé.—Jaki 5:14-16.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ lɛ dó hwɛsɔ́kɛmɛ Mawu tɔn wu

 “È sixu sɔ́ hwɛ ce lɛ kɛ mì ǎ, ɖó ye sukpɔ́ dín.”

Mawu sɔ́ mɛsi e Davidi ba é kpo mɛ e é hu é kpo sín hwɛ kɛ ɛ

 Enyi mǐ kpò ɖò afɔ ɖěɖee Mawu byɔ ɖò Biblu ɔ mɛ ɖɔ è ni ɖè lɛ é ɖè wɛ jɛn wɛ ɔ, é na sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ, ɖó nǔwukpíkpé e é ɖó bo nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ é hugǎn hwɛ mǐtɔn lɛ flaflá tɔn. É sixu sɔ́ hwɛ syɛnsyɛn e mǐ hu lɛ é kpo ɖěɖee mǐ ko hu azɔn gegě lɛ é kpo kɛ mǐ.—Ezayíi 1:18.

 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è sɔ́ hwɛ kɛ Axɔ́su Izlayɛli tɔn Davidi e ba mɛsi bo lɛ́ hu mɛ é. (2 Samuwɛli 12:7-13) È lɛ́ sɔ́ hwɛ kɛ mɛsɛ́dó Pɔlu e mɔ ɖɔ emi nyí hwɛhutɔ́ hú hwɛhutɔ́ lɛ bǐ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é. (1 Timɔtée 1:15, 16) Mawu tlɛ sɔ́ Jwifu xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn ɖěɖee sín ta kú Jezu e nyí Mɛsiya ɔ é tɔn sín agban ɖè lɛ é sín hwɛ kɛ ye, enyi ye huzu nǔwalɔ yetɔn lɛ ɔ nɛ.—Mɛsɛ́dó 3:15, 19.

 “Un vɛ́ ko ɖɔ hwɛ ce lɛ nú yɛhwenɔ alǒ sinsɛngán ɖé ɔ, è na sɔ́ hwɛ ce lɛ kɛ mì.”

 Mɛ ɖě ɖó acɛ ɖò égbé bo na sɔ́ hwɛ e gbɛtɔ́ éɖɔhun ɖé hu dó Mawu lɛ é kɛ ǎ. Nǔgbo wɛ ɖɔ hwɛ e hwɛhutɔ́ ɖé hu lɛ é ɖiɖɔ nú mɛ ɖevo sixu zɔ́n bɔ é na mɔ éɖée mɛ, amɔ̌, Mawu kɛɖɛ jɛn sixu sɔ́ hwɛ mɛtɔn lɛ kɛ mɛ.—Efɛzinu lɛ 4:32; 1 Jaan 1:7, 9.

 Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, etɛ ɖɔ gbé Jezu ka ja hwenu e é ɖɔ xó elɔ nú mɛsɛ́dó lɛ é?: “Mi sɔ́ hwɛ kɛ mɛɖé ɔ, é na gosin kɔ n’i; mi ma ka sɔ́ hwɛ kɛ mɛɖé ǎ ɔ, é na nɔ kɔ n’i.” (Jaan 20:23) Acɛ bǔnɔ e é na na mɛsɛ́dó lɛ hwenu e gbigbɔ mímɛ́ na jɛ ye jí é sín xó ɖɔ wɛ é ɖè.—Jaan 20:22.

 Lee è ko d’akpá tɔn gbɔn é ɔ, mɛsɛ́dó lɛ mɔ nǔnina enɛ hwenu e è kɔn gbigbɔ mímɛ́ dó ye jí ɖò 33 H.M. tɔn é. (Mɛsɛ́dó 2:1-4) Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ zán acɛ enɛ hwenu e é dá hwɛ nú Ananiyasi kpo Safila kpo é. Gbɔn nǔjiwǔ gblamɛ ɔ, Piyɛ́ɛ mɔ nǔ jɛ ayi blúblú e ye zán é wu, bɔ hwɛɖónúmɛ tɔn xlɛ́ ɖɔ è kún na sɔ́ hwɛ yetɔn kɛ ye ó.—Mɛsɛ́dó 5:1-11.

 Nǔnina jiwǔ gbigbɔ mímɛ́ tɔn enɛ, gɔ́ nú ɖevo lɛ, ɖi azɔngbɔnúmɛ kpo xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ kpo nɔte ɖò kú mɛsɛ́dó lɛ tɔn gudo. (1 Kɔlɛntinu lɛ 13:8-10) Enɛ wu ɔ, mɛ ɖebǔ sixu sɔ́ hwɛ mɛ ɖevo tɔn kɛ ɛ ɖò égbé ǎ.