Skip to content

Mawu Bló Bɔ Nǔɖogbɛ Tɛnmɛ Tɛnmɛ lɛ Jɔ nú Yeɖée Wɛ À?

Mawu Bló Bɔ Nǔɖogbɛ Tɛnmɛ Tɛnmɛ lɛ Jɔ nú Yeɖée Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Eǒ. Biblu ɖɔ nyi wɛn ɖɔ Mawu dá gbɛtɔ́ lɛ kaka jɛ kanlin, atín kpo gbehan “tɛnmɛ tɛnmɛ” lɛ kpo jí. * (Bǐbɛ̌mɛ 1:12, 21, 25, 27; Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) É ɖɔ ɖɔ Adamu kpo Ɛvu kpo, ee nyí mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn lɛ é sín kúnkan mɛ wɛ gbɛtɔ́ lɛ bǐ jɔ sín. (Bǐbɛ̌mɛ 3:20; 4:1) Tan Biblu tɔn lɛ nɔ gudo nú nǔkplɔnmɛ e ɖɔ ɖɔ Mawu bló bɔ nǔɖogbɛ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ jɔ nú yeɖée é ǎ; nǔkplɔnmɛ enɛ wɛ è nɔ ylɔ́ hweɖelɛnu ɖɔ nǔkplɔnmɛ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée tɔn. Amɔ̌, Biblu yí xó nú nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ ɖěɖee ɖɔ ɖɔ nú è sɔ́ nǔɖogbɛ ɖokpo ɖokpo ɔ, tɛnmɛ tɛnmɛ tɔn wɛ ɖè lɛ é.

 Mawu nɔ bló bɔ nǔ lɛ nɔ jɔ nú yeɖée wɛ à?

Mɛ ɖěɖee ɖi nǔ ɖɔ Mawu bló bɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée lɛ é nɔ ɖó linlin vovo lɛ dó lee é dá gbɛ̀ ɔ gbɔn é wu. Sɔgbe xá Encyclopædia Britannica ɔ, “mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ lee nǔ e ɖò gbɛ̀ lɛ é nɔ huzu sɔgbe xá xá e mɛ ye ɖè é, b’ɛ nɔ zɔ́n ye nɔ nɔ gbɛ̀ bo nɔ lɛ́ gbà kún ganji gbɔn é nyí wlɛnwín ɖé bɔ Mawu zán dó dá nǔ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é.”

Linlin elɔ lɛ lɔ sixu ɖò nǔkplɔnmɛ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée tɔn ɔ mɛ:

  • Tɔ́gbó ɖokpo géé dó kún nǔ e ɖò gbɛ̀ lɛ é ɖokpo ɖokpo tɔn dìn é ɔ, é ko lín tawun.

  • Nǔɖogbɛ alɔkpa ɖé sixu ɖò huzuhuzu wɛ kaka bo wá huzu nǔɖogbɛ alɔkpa ɖevo sésé.

  • Mawu wɛ nyí tɔn bɔ nǔ enɛ lɛ bǐ nɔ jɛ gbɔn mɔ̌ ɖò ali ɖé nu.

 Biblu xò nǔ dó akpa ɖokpo ɔ mɛ xá nǔkplɔnmɛ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée tɔn ɔ wɛ à?

Nǔkplɔnmɛ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée tɔn ɔ nɔ xlɛ́ ɖɔ tan Biblu tɔn e ɖò Bǐbɛ̌mɛ mɛ, bo ɖɔ xó dó nǔɖiɖó lɛ wu é kún sɔgbe bǐ mlɛ́mlɛ́ ó. É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖè xó sín tan Bǐbɛ̌mɛ tɔn mɛ, bo xlɛ́ ɖɔ kúnnuɖenú ɖejid’ewu wɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 1:26, 27; 2:18-24; Matie 19:4-6) Biblu ɖɔ ɖɔ cobonu Jezu na wá ayikúngban jí ɔ, é ko nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé xá Mawu bo d’alɔ Mawu b’ɛ bló “nǔ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ bǐ.” (Jaan 1:3) Enɛ wu ɔ, linlin e mɛ lɛ ɖó ɖɔ Mawu bló bɔ nǔ vovo lɛ jɔ nú yeɖée é sɔgbe xá nǔkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ ǎ.

 Nǔwukpíkpé e gbehan, atín kpo kanlin lɛ kpo ɖó bo na huzu ninɔmɛ sɔgbe xá fí e ye ɖè é ka xlɛ́ ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée wɛ à?

Biblu tinmɛ huzuhuzu ɖěɖee nǔ e ɖò gbɛ̀ é ɖé sixu bló lɛ é ǎ. Mɔ̌ jɛn é ma ka lɛ́ gbɛ́ ɖɔ kanlin kpo atín kpo tɛnmɛ tɛnmɛ e Mawu dá lɛ é kún sixu huzu ninɔmɛ sɔgbe xá fí e ye ɖè é ǎ é nɛ. Nǔgbo wɛ ɖɔ mɛɖé lɛ nɔ mɔ ɖɔ huzuhuzu enɛ lɛ e nɔ tíìn é ɔ, nǔ lɛ jɛn nɔ jɔ nú yeɖée ɖò ali ɖé nu, amɔ̌, huzuhuzu enɛ lɛ nɔ bló bɔ nǔ e ɖò gbɛ̀ é yɔyɔ̌ ɖevo nɔ tíìn ǎ.

^ akpá. 3 Biblu zán xógbe “tɛnmɛ tɛnmɛ” ee tinmɛ tɔn gbló ada tawun hú xókwín “hǔnmɛ” e nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ zán é é. Hwɛhwɛ ɔ, nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ nǔ hǔnmɛ yɔyɔ̌ ɖé lɛ jɔ nú yeɖée, amɔ̌, nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, ye jɔ nú yeɖée ǎ, loɔ, nú è sɔ́ nǔɖogbɛ ɖokpo ɖokpo ɔ, tɛnmɛ tɛnmɛ tɔn wɛ ɖè kpowun, lee tan Bǐbɛ̌mɛ tɔn ɔ ɖɔ gbɔn é.