Skip to content

Mawu Dá Awovi Wɛ À?

Mawu Dá Awovi Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu kún dá Awovi ó. É nyɔ́ wà ɔ, É dá mɛɖé bɔ é wá huzu Awovi wɛ. Biblu ɖɔ dó Mawu wu ɖɔ: “Nǔwiwa tɔn lɛ nyɔ́ bɔ nǔ vɔ ɖ’ewu. Ðó ali tɔn lɛ bǐ jlɔ́. Mawu gbejinɔtɔ́ wɛ. É nɔ wà nùblibli ǎ. É jlɔ́ bo ɖò xwi jí.” (Sɛ́nflínmɛ 32:3-5) Kpo xó enɛ kpo ɔ, mǐ sixu ɖɔ ɖɔ Satáan Awovi nyí mɛ maɖóblɔ̌ bo lɛ́ nyí mɛ jlɔjlɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ, bo nyí ɖokpo ɖò wɛnsagun Mawu tɔn lɛ mɛ.

È zán Ezekiyɛli 28:15 nú vǐ Mawu tɔn e wá huzu Satáan é. É ɖɔ: “Sín gbè e gbè un ɖó we ɔ, è mɔ nǔjɛdo ɖé ɖɔ ɖò walɔ towe mɛ ǎ, kaka jɛ gbè e gbè è wá mɔ nǔ nyanya ɖò walɔ towe mɛ é.” Enɛ xlɛ́ ɖɔ ɖò hweɖenu ɔ, Satáan nɔ ɖɔ nugbǒ bo lɛ́ ɖó hwɛ ɖě ɖò kɔ ǎ.

Amɔ̌, nùɖíɖó Jehovah tɔn ɖevo e ɖó nùnywɛ lɛ é ɖɔhun ɔ, wɛnsagun e wá huzu Satáan é ɖó mɛɖesúsínínɔ bo sixu jló bo wà nǔ ɖagbe alǒ nǔ nyanya. Ðó é jló bo klán gbè xá Mawu lobo sísɛ́ asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ bɔ ye gɔ́ n’i wutu ɔ, é huzu Satáan, tinmɛ tɔn wɛ nyí “Gbeklanxamɛtɔ́.”—Bǐbɛ̌mɛ 3:1-5; Nǔɖexlɛ́mɛ 12:9.