Skip to content

Mɛɖé ka Sixu Tuùn Mɛ Ðěɖee Wlan Biblu ɔ É Dóó À?

Mɛɖé ka Sixu Tuùn Mɛ Ðěɖee Wlan Biblu ɔ É Dóó À?

Xósin E Biblu na é

È ɖɔ nú mɛ gègě ɖɔ mǐ kún sixu tuùn mɛ e wlan Biblu ɔ tawun é ó. Amɔ̌ hwɛhwɛ wɛ Biblu ɔ nɔ ɖɔ nyikɔ mɛ ɖěɖee wlan ɛ lɛ é tɔn céɖécéɖé. Akpáxwé ɖé lɛ nɔ bɛ́ gbɔn lě: “Nɛɛmíi Hakaliya ví ɔ sín xó,” “Mawu ɖɔ xó nú Ezayíi Amɔsi ví ɔ ɖò nǔmimɔ mɛ,” “Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ xó nú Jowɛli.”—Nɛɛmíi 1:1; Ezayíi 1:1; Jowɛli 1:1.

Biblu wlantɔ́ gègě yí gbè ɖɔ nyikɔ Jehovah, Mawu nugbǒ ɖokpo ɔ tɔn mɛ wɛ emi wlan nǔ ɖè, bɔ é xlɛ́ ali emi. Gbeyiɖɔ ɖěɖee wlan Akpáxwé Biblu Tɔn E Ðò Ebléegbe Mɛ lɛ é jla azɔn 300 jɛji ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ.” (Amɔsi 1:3; Micée 2:3; Naxumu 1:12) Biblu wlantɔ́ ɖevo lɛ yí wɛn Mawu tɔn ɔ gbɔn wɛnsagun lɛ jí.—Zakalíi 1:7, 9.

Sunnu 40 mɔ̌ wɛ wlan Biblu ɔ ɖò xwè 1 600 jɛji vlamɛ. È zán sunnu ɖé lɛ dó wlan wema Biblu tɔn gègě. Nugbǒ ɔ, wemasɛxwetɛn kpɛví e ɖó wema 66 é wɛ Biblu nyí. É ɖó Wema Ebléegbe tɔn 39 ee mɛ gègě nɔ ylɔ ɖɔ Alɛnuwema Xóxó ɔ é, kpo Wema Glɛkigbe tɔn 27 ee è nɔ yawu ylɔ ɖɔ Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ é kpo.