Skip to content

Etɛ Ka Nyí Tinmɛ “Mɛɖé Tɔ́n Nukún We Hǔn, Tɔ́n Nukún É Lɔmɔ̌” Tɔn?

Etɛ Ka Nyí Tinmɛ “Mɛɖé Tɔ́n Nukún We Hǔn, Tɔ́n Nukún É Lɔmɔ̌” Tɔn?

Xósin e Biblu na é

Sɛ́n e Mawu na Izlayɛli hwexónu tɔn gbɔn Mɔyizi jí lɛ é mɛ wɛ sɛ́n “mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” ɔ ɖè, bɔ Jezu ɖɔ xó tɔn ɖò Mawuxóɖiɖɔ Só jí tɔn tɔn hwenu. (Matie 5:38, Tíntɔ́n 21:24, 25; Sɛ́nflínmɛ 19:21) Enɛ xlɛ́ ɖɔ tó e è na dɔn nú nǔnyanyawatɔ́ lɛ é ɖó na sɔgbe xá hwɛ e ye hu é. *

È nɔ zán sɛ́n ɔ hwenu e mɛɖé sɔ́ jlǒ dó xò daka mɛ ɖevo wu é. Sɛ́n Mɔyizi tɔn ɖɔ dó mɛ e sɔ́ jlǒ dó xò daka mɛ ɖevo wu é wu ɖɔ: “Nú xú wɛ é wɛ́n n’i ɔ, è na wɛ́n xú é lɔmɔ̌. Nú nukún wɛ é tɔ́n ɛ ɔ, è na tɔ́n nukún é lɔmɔ̌. Nú aɖǔ wɛ é lɔ́ ɛ ɔ, è na lɔ́ aɖǔ é lɔmɔ̌. Wǔ e é gblé nɔzo tɔn ɔ wɛ è na gblé é lɔmɔ̌.”—Levíi ví 24:20.

 Etɛ ka nyí linlin “mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” tɔn?

Sɛ́n “mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” ɔ yí gbè bɔ è na ba hlɔn nú mɛɖée ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é d’alɔ hwɛɖɔtɔ́ lɛ bɔ ye nɔ dɔn tó e jɛxa é nú mɛ, é nɔ nyí dó daka mɛ ǎ, è ka nɔ lɛ́ kpɔ́n wu nú mɛ ǎ.

Sɛ́n ɔ lɛ́vɔ nyí akpágbánúmɛ ɖé nú mɛɖebǔ e na sɔ́ jlǒ dó xò daka mɛ ɖevo lɛ wu, alǒ ɖò linlin wɛ bo na wà mɔ̌ lɛ é. Sɛ́n ɔ tinmɛ ɖɔ: “Mɛ ɖě lɛ na sè nǔ enɛ e jɛ é, bo na ɖi xɛsi bo sɔ́ na dó nǔ mɔhun sin ǎ.”—Sɛ́nflínmɛ 19:20.

 Klisanwun lɛ ka ɖó na zán sɛ́n “mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” ɔ wɛ à?

Eǒ, sɛ́n enɛ ɖò dandan nú Klisanwun lɛ ǎ. Akpáxwé Mɔyizisɛ́n ɔ tɔn ɖé wɛ, bɔ vɔsisa Jezu tɔn ko súnsún.—Hlɔmanu lɛ 10:4.

É ɖò mɔ̌ có, sɛ́n ɔ na nukúnnúmɔjɛnǔmɛ dó linlin e Mawu nɔ ɖó é wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é xlɛ́ ɖɔ Mawu yí wǎn nú nǔjlɔjlɔwiwa. (Ðɛhan 89:15) É lɛ́ xlɛ́ nǔgbododó tɔn e kúnkplá nǔjlɔjlɔwiwa é, é wɛ nyí ɖɔ è ɖó na dɔn tó nú nǔnyanyawatɔ́ lɛ “lee é jɛxa gbɔn é.”—Jelemíi 30:11.

 Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ dó sɛ́n “mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” ɔ wu

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Sɛ́n “mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” ɔ syɛn tawun.

Nǔgbo: Sɛ́n ɔ yí gbè ɖɔ è ni xò daka mɛ wu, alǒ bɔ sɛ́nbá ɖó mɛɖé wu dó daka mɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, è na zán lee é jɛxa gbɔn é, tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ hwɛɖɔtɔ́ e jɛxa lɛ é na tó gbéjé ninɔmɛ e mɛ è hu hwɛ ɖè lɛ é, kpo bǎ e mɛ mɛ ɔ sɔ́ jlǒ dó hu hwɛ ɔ ɖó é kpo kpɔ́n hwɛ̌ cobo na dɔn tó n’i. (Tíntɔ́n 21:28-30; Kɛ́nsísɔ́ 35:22-25) Amɔ̌, sɛ́n “mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” ɔ d’alɔ bɔ è nyi alɔ nú tódɔnnúmɛ syɛnsyɛn lɛ.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Sɛ́n “mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” ɔ yí gbè bɔ è na ba hlɔn nú mɛɖée magbokɔ.

Nǔgbo: Mɔyizisɛ́n ɔ ɖesu ɖɔ: “Mi ma ba hlɔn ó; mi ma ka hɛn tò mitɔn mɛ nu lɛ dó xomɛ ó.” (Levíi ví 19:18) Bo ma na ba hlɔn mɛɖesunɔ ǎ ɔ, sɛ́n ɔ dó wusyɛn lanmɛ nú togun ɔ ɖɔ é ni ɖeji dó Mawu kpo tuto sɛ́n tɔn e é sɔ́ ɖ’ayǐ, bo na dó vɔ́ nǔnyanyawiwa ɖebǔ jlaɖó é kpo wu.—Sɛ́nflínmɛ 32:35.

^ akpá. 3 È mɔ sɛ́n enɛ e xógbe Latɛ́ɛngbe tɔn lex talionis nɔ dó gesí hweɖelɛnu é ɖò sɛ́n toxo hwexónu tɔn ɖé lɛ tɔn mɛ.