Skip to content

Linlin Mawu Tɔn lɛ Wɛ È Wlan Dó Biblu Mɛ À?

Linlin Mawu Tɔn lɛ Wɛ È Wlan Dó Biblu Mɛ À?

Xósin e Biblu na é

Biblu wlantɔ́ gègě ɖɔ ɖɔ Mawu wɛ xlɛ́ ali emi ɖò nǔ e emi wlan lɛ é mɛ. Ð’ayi kpɔ́ndéwú elɔ lɛ wu:

  • Axɔsu Davidi: “[Gbigbɔ] Mawu Mavɔmavɔ tɔn ɖɔ xó gbɔn jǐ ce. Xó tɔn ɖò nu ce.”—2 Samuwɛli 23:1, 2.

  • Gbeyiɖɔ Ezayíi: “Aklunɔ, Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ɖɔ nú mì ɖɔ.”—Ezayíi 22:15.

  • Mɛsɛ́dó Jaan: “Nǔ e ɖò hwlàhwlá, bɔ Jezu Klisu ɖexlɛ́ céɖécéɖé lɛ wɛ ɖò wema elɔ mɛ. Mawu ɖè nǔ enɛ lɛ xlɛ́ ɛ.”—Nǔɖexlɛ́mɛ 1:1.