Skip to content

Wǔvɛ́ mimɔ

Étɛ́wú wǔvɛ́ mimɔ ka sukpɔ́ sɔmɔ̌?

Mawu Wɛ Mǐ Na Dó Wuvɛ̌ Mǐtɔn lɛ Sín Hwɛ À?

Mɛɖebǔ sixu mɔ wuvɛ̌, kaka jɛ mɛ ɖěɖee jí Mawu kɔn nyɔna dó lɛ é. Etɛwu?

Awovi Wu Wɛ Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ Bǐ ka Nɔ Sín À?

Biblu ɖè fí e wuvɛ̌ mimɔ gbɛtɔ́ lɛ tɔn nɔ gosin é xlɛ́?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Adla lɛ Wu?

Tódɔnnúmɛ Mawu tɔn wɛ à? Mawu ka nɔ d’alɔ mɛ e wu adla wà nǔ dó lɛ é à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Jɛmɛji lɛ Wu?

Mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ Mawu nɔ zán jɛmɛji lɛ kpo azɔn ɖevo lɛ kpo dó dɔn tó nú mɛ ɖò égbé. Amɔ̌, Biblu nɔ gudo nú xó enɛ ǎ.

Etɛwu Mawu ka Tin Bɔ È Hu Mɛ Tɛ́

Mɛ gegě kan nǔ e wu Mawu wanyiyinɔ ɖé tin bɔ wuvɛ̌ mimɔ tíìn sɔmɔ̌ é byɔ. Biblu na xósin ɖagbe lɛ!

Etɛwu Fífá ka Hán Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ Sɔmɔ̌?

Gǎn ɖěɖee dó wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè bo na dɔn fífá wá gbɛ̀ ɔ mɛ é cifo. Gbějé hwɛjijɔ ɖé lɛ kpɔ́n.

Xwi ɖíɖí xá wǔvɛ́ lɛ́

Enyi Un Ðò Linkpɔ́nzɔn Jɛ Wɛ ɔ, Biblu ka Sixu D’alɔ Mì À?

Nǔ atɔn tíìn, bɔ Mawu nɔ hun alɔ dó na mǐ, bonu mǐ na dó ɖí xwi xá linkpɔ́nzɔn.

Un Jló Na Kú: Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Hwenu E Linlin Mɛɖée Huhu Tɔn lɛ Wá nú Mì É À?

Wěɖexámɛ e nyɔ́ zán é tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ nú mɛ e jló kú é ɖé?

Azɔn Jɛmagbɔ Nu Didɛ Ðè: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Ganji! Kpɔ́n nǔ e sixu d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖò azɔn jɛmagbɔ ɖé nu é atɔn.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Mɛ E Ðò Azɔn Syɛnsyɛn Jɛ Wɛ É Huhu Wu?

Enyi mɛɖé ka ɖò kúzɔn ɖé jɛ wɛ ɔ ka ló? È ka ɖó na wà nǔ bǐ dó hɛn mɛ ɔ ɖó gbɛ̀ wɛ à?

Vivɔnu wǔvɛ́ lɛ́ tɔn

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Kplɔ́n nǔ e a sixu ɖó nukún hwenu e acɛkpikpa Mawu tɔn na bɛ́ azɔ̌ ɖò ayikúngban jí é.

Nɛ̌ Fífá ka Na Wá Ayikúngban Jí Gbɔn?

Kplɔ́n lee Mawu d’akpá ɖɔ emi na hɛn fífá wá gbɛ̀ ɔ mɛ gbɔn Axɔsuɖuto emitɔn gblamɛ gbɔn é.