Skip to content

Nǔɖiɖi kpó mawusinsɛn kpó

Sinsɛn

Étɛ́ ka nyí tínmɛ è ní nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn tɔn? Un ka sixú nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn sinsɛn mɛvo a?

Kpɔ́n wěɖexámɛ e ná d’alɔ we bɔ a ná nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn é atɔn, bó lɛ́ kpɔ́n nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ e mɛ lɛ́ nɔ ɖó ɖo kpaa mɛ dó gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn nyínyí wú é ɛnɛ.

Dandan Wɛ Ðɔ È Ni Nɔ Sinsɛn E È Bló Tuto Na É ɖé Mɛ À?

Mɛɖé ka sixu nɔ xwégbe kpowun bo sɛn Mawu à?

Etɛwu Sinsɛn Klisanwun Tɔn lɛ ka Sukpɔ́ Sɔmɔ̌?

Nǔ e Jezu e ɖó agun Klisanwun tɔn ayǐ é ɖó nukún é nɛ à?

Nɛ̌ A ka Sixu Mɔ Sinsɛn Nǔgbo ɔ Gbɔn?

Biblu ɖè nǔgbo e kúnkplá sinsɛn é tɛnnɛ xlɛ́.

Mɛ̌ ka Nyí Kɛntɔ́ Klisu Tɔn Ɔ?

É ja wɛ à, alǒ é ko ɖò fí?

Etɛ ka Nyí Tinmɛ È Ni Nyí Mɛ Mímɛ́ Tɔn?

Mǐ mɛ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ ka sixu nyí mɛ mímɛ́ à?

Ɖɛxixo

Nú Un Xoɖɛ ɔ, Mawu ka Na D’alɔ Mì À?

Mawu ka nɔ ɖɔ mǐtɔn dóo à?

Mawu ka Na Na Sinkɔn nú Ðɛ Ce lɛ À?

Enyi Mawu na na sinkɔn nú ɖɛ towe kpo é na gbɔ kpo ɔ, hwiɖesu wu wɛ é na sín.

Etɛ lɛ Un ka Sixu Xoɖɛ Bo Byɔ?

Kpɔ́n nǔ e wu nǔ e nɔ vɛ́ adɔ̌ nú mɛ lɛ é xɔ akwɛ nú Mawu é.

Etɛwu È ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ Ðò Jezu Sín Nyikɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee ɖɛxixo ɖò Jezu nyikɔ mɛ nɔ kpa susu nú Mawu gbɔn é, kpo lee é nɔ ɖè sísí xlɛ́ Jezu gbɔn é kpo.

Un ka Ðó Na Xoɖɛ Sɛ́dó Mɛ Mímɛ́ lɛ Wɛ À?

Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ dó mɛ e mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó é wu é.

Hwɛjijɔ E Wu Mawu Ma Nɔ Sè Ðɛ ɖé lɛ Ǎ É We

Kpɔ́n ɖɛ alɔkpa e Mawu ma nɔ sè ǎ lɛ é kpo mɛ alɔkpa e é ma nɔ ɖótó ǎ lɛ é kpo.

Hwlɛngán

Nǔ Ði nú Jezu Kpowun Ko Kpé Bonu È Na Mɔ Hwlɛngán Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó dó mɛɖé lɛ wu bɔ ye ɖi nǔ nú Jezu, amɔ̌, è ka ɖò ye na hwlɛn gán wɛ ǎ. Nɛ̌ nǔ ka sixu nyí mɔ̌ gbɔn?

Etɛ ka Nyí Hwlɛngán?

Etɛ è ka sixu wà dó mɔ hwlɛngán? Etɛ mɛ è ka sixu hwlɛn mɛɖé sín?

Nɛ̌ Jezu ka Hwlɛn Mǐ Gbɔn?

Etɛwu é ka byɔ ɖɔ Jezu ni savo dó ta mǐtɔn mɛ? Nùɖiɖi ɖiɖó nú Jezu kɛɖɛ kpowun wɛ na hwlɛn mǐ gán à?

Etɛwu Jezu ka Kú?

Mɛ gegě tuùn nǔkplɔnmɛ e ɖɔ ɖɔ Jezu kú bonu mǐ na nɔ gbɛ̀ é. Loɔ, nɛ̌ kú tɔn ka hɛn lè wá nú mǐ gbɔn tawun?

Nɛ̌ Vɔsisa Jezu Tɔn ka “Xɔ Gbɛ̀ nú Mɛ Gegě Gbɔn”?

Nɛ̌ gbɛxixɔ ɔ ka nɔ hwlɛn mɛ sín hwɛhuhu sí gbɔn?

Etɛ ka Nɔ Nyí Baptɛm?

Nɛ̌ è ka ɖó na bló baptɛm nú mɛɖé gbɔn? Hwetɛnu è ka ɖó na bló n’i? Baptɛm nɔ súnsún hwɛ lɛ síìn wɛ à? Vogbingbɔn tɛ ka ɖò baptɛm kpo baptɛm vǐ yɛyɛ̌ lɛ tɔn kpo tɛntin?

Etɛ ka Nyí Tinmɛ È Ni Vɔ́ Jɔ Tɔn?

Dandan wɛ ɖɔ a ni vɔ́ jɔ hwɛ̌ cobo huzu Klisanwun ɖé à?

Hwɛhuhu kpó hwɛsɔ́kɛmɛ kpó

Hwɛ Tɛ ka Nyí Hwɛ Nukɔntɔn Ɔ?

Adamu kpo Ɛvu kpo tlitó nú Mawu bo jó hwɛhuhu gú dó nú kúnkan yetɔn bǐ, lee vǐ ɖé nɔ ɖu blɔ̌ ɖé sín gǔ ɖò mɛjitɔ́ tɔn ɖé gɔ́n é ɖɔhun.

Etɛ ka Nɔ Nyí Hwɛhuhu?

Hwɛ ɖé lɛ tíìn bo syɛn hú ɖevo lɛ wɛ à?

Etɛ ka Nɔ Nyí Hwɛsɔ́kɛmɛ?

Biblu ɖɔ nǔ atɔ́ɔ́n ɖé lɛ xó bɔ a sixu bló dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛɖé.

Mawu ka Na Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mì À?

Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ è ɖó na wà cobɔ Mawu na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ lɛ é.

Biblu ka Sixu D’alɔ Mɛ Ðěɖee Hwɛ Didó Mɛɖée Ko Ði Bú lɛ É À?

Hwɛ didó mɛɖée zɛ xwé wu sixu dó kpò awa mɛ nú we, amɔ̌, afɔ atɔn ɖé lɛ ɖè bɔ a sixu ɖè dó mɔ hwiɖée mɛ.

”Hwɛ E Nɔ Dɔn Mɛ Yì Kú É Tɛnwe” Ðè Wɛ À?

Fitɛ xó enɛ ka gosin? Etɛ ka nyí tinmɛ xógbe “hwɛ e nɔ dɔn mɛ yì kú é” tɔn?

Hwɛ Tɛ È Ma ka Nɔ Sɔ́ Kɛ Mɛ Ǎ?

Nɛ̌ a ka sixu wà gbɔn bo tuùn ɖɔ emi hu hwɛ e è ma nɔ sɔ́ kɛ mɛ ǎ é ɖé?

Etɛ ka Nyí Tinmɛ “Mɛɖé Tɔ́n Nukún We Hǔn, Tɔ́n Nukún É Lɔmɔ̌” Tɔn?

“Mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” sín sɛ́n ɔ ka nɔ gudo nú hlɔnbiba wɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Ahan Syɛnsyɛn Wu? Nunu Tɔn Nyla Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖagbe gègě dó vɛ̌ɛn kpo ahan syɛnsyɛn ɖevo lɛ kpo wu.

Hwɛhuhu Wɛ Azɔnunu Nyí À?

Enyi azɔnunu na bo ma tlɛ ɖò Biblu mɛ ǎ ɔ, nɛ̌ è ka sixu mɔ xósin nú nùkanbyɔ e kúnkplá ɛ é gbɔn?

Akɔ Nyinyi ɔ, Hwɛhuhu Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó gegě dó akɔ nyinyi wu ǎ, enɛ wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn linlin e Mawu ɖó d’ewu é gbɔn?

Nǔwiwa sinsɛn tɔn lɛ́

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Maɖówǒ Nina Wu?

Vogbingbɔn e ɖò nǔ e Biblu ɖɔ tawun é kpo nǔ e mɛɖé lɛ lin ɖɔ é ɖɔ é kpo tɛntin é sixu kpaca we.

Mǐ Ðó Na Sɛn Ðiɖe lɛ Wɛ À?

Enyi mǐ zán ɖiɖe lɛ alǒ bocyɔ lɛ dó sɛn Mawu ɔ, é ka na yí gbè na à?

Klisanwun lɛ Ðó Na Nyi Gbɔjɛzán ɔ Wɛ À?

Enyi eǒ wɛ ɔ, etɛwu Biblu ka ɖɔ ɖɔ Gbɔjɛzán ɔ nyí akɔjijɛ ɖé kaka sɔyi lo?

Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Dó Xó Ðɔ Dó Gbè Tɛnmɛ Tɛnmɛ Mɛ Wu?

Nǔnina gbigbɔ tɔn enɛ wɛ ka nɔ zɔ́n bɔ è nɔ tuùn Klisanwun nǔgbo lɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nublabla Wu?

Ninɔmɛ tɛ lɛ mɛ mɛɖé lɛ ka nɔ bla nu ɖè ɖò Biblu mɛ? È ka byɔ nublabla ɖò Klisanwun lɛ sí wɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔnamɛ Wu?

Nǔnamɛ alɔkpa tɛ ka nɔ hun xomɛ nú Mawu?

Etɛ ka Nyí Sɛ́n Mawu Tɔn Wǒ Lɛ?

Mɛ̌ è ka na? È byɔ Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nyi ye wɛ à?