Skip to content

Kanlin lɛ Nɔ Yì Jixwé Wɛ À?

Kanlin lɛ Nɔ Yì Jixwé Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ ɖò nǔɖiɖó e ɖò ayikúngban jí lɛ é bǐ mɛ ɔ, gbɛtɔ́ klewun ɖé wɛ na yì jixwé. (Nǔɖexlɛ́mɛ 14:1, 2) Ye na yì kp’acɛ xá Jezu ɖi axɔ́su kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ kpo. (Luki 22:28-30; Nǔɖexlɛ́mɛ 5:9, 10) È na fɔ́n gbɛtɔ́ e kpò lɛ é gegě bɔ ye na nɔ gbɛ̀ ɖò palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí.—Ðɛhan 37:11, 29.

Biblu ɖɔ ɖɔ è na fɔ́n xwégbe kanlin lɛ alǒ cukú lɛ dó jixwé ǎ, hwɛ tɔn ka jɔ. Kanlin lɛ sixu ɖè afɔ e è ɖó na ɖè cobɔ “Mawu [na] ylɔ́” mɛ é ǎ. (Eblée lɛ 3:1) É nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ, ɖè nǔɖiɖi xlɛ́ lobo lɛ́ setónú nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ. (Matie 19:17; Jaan 3:16; 17:3) Gbɛtɔ́ lɛ kɛɖɛ wɛ Mawu dá bɔ ye na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.—Bǐbɛ̌mɛ 2:16, 17; 3:22, 23.

È ɖó na fɔ́n nǔɖiɖó ayikúngban jí tɔn lɛ hwɛ̌ cobɔ ye na yì jixwé. (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:42) Biblu ɖɔ xó dó fínfɔ́n sín kú gegě wu. (1 Axɔ́su lɛ 17:17-24; 2 Axɔ́su lɛ 4:32-37; 13:20, 21; Luki 7:11-15; 8:41, 42, 49-56; Jaan 11:38-44; Mɛsɛ́dó 9:36-42; 20:7-12) Amɔ̌, gbɛtɔ́ lɛ wɛ è fɔ́n sín kú ɖò ninɔmɛ vovo enɛ lɛ mɛ, é nyí kanlin lɛ ǎ.

 Kanlin lɛ ɖó lindɔ̌n wɛ à?

Eǒ. Biblu ɖɔ ɖɔ kanlin lɛ kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo bǐ wɛ nyí lindɔ̌n. (Kɛ́nsísɔ́ 31:28) Hwenu e è dá sunnu nukɔntɔn ɔ Adamu é ɔ, è na ɛ lindɔ̌n ɖé ǎ, amɔ̌, “é huzu lindɔ̌n gbɛɖe.” (Bǐbɛ̌mɛ 2:7, nwt) Nǔ we wɛ kplé bo nyí lindɔ̌n ɖokpo: “kɔ́” kpo “funfún e nɔ na gbɛ̀ mɛ ɔ” kpo.

 Lindɔ̌n nɔ kú wɛ à?

Ɛɛn, Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ lindɔ̌n nɔ kú. (Levíi ví lɛ 21:11; Ezekiyɛli 18:20) Enyi kanlin lɛ, alǒ gbɛtɔ́ lɛ kú ɔ, ye nɔ lɛ́ huzu kɔ́. (Nǔnywɛtɔ́xó 3:19, 20) È na ɖɔ ɔ, ye sɔ́ nɔ tíìn ǎ. *

 Kanlin lɛ nɔ hu hwɛ wɛ à?

Eǒ. È hu hwɛ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ è ni lin tamɛ dó nǔ e gbà sɛ́n Mawu tɔn lɛ é ɖě jí, nǔ ni cí ɖě nú mɛ dó nǔ e gbà sɛ́n Mawu tɔn lɛ é ɖě wu, alǒ è ni wà nǔ e gbà sɛ́n Mawu tɔn lɛ é ɖě. Cobonu mɛɖé na hu hwɛ ɔ, é ɖó na ko wá gbeta ɔ kɔn ɖò ayi tɔn mɛ hwɛ̌; kanlin lɛ ka ɖó nǔwukpíkpé enɛ ǎ. Táan klewun e ye na nɔ gbɛ̀ na é mɛ ɔ, lee è ɖó ye nyi ɖò jɔwamɔ linu é wɛ ye nɔ wà nǔ gbɔn. (2 Piyɛ́ɛ 2:12) Ðò fifónu gbɛzán yetɔn tɔn ɔ, ye gɔn hwɛ hu có ye ka nɔ kú.

 É ka sɔgbe ɖɔ è ni xò daka kanlin lɛ wu wɛ à?

Eǒ. Mawu ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni kpa acɛ dó kanlin lɛ jí, loɔ, é ka ɖɔ ɖɔ ye ni xò daka ye wu ǎ. (Bǐbɛ̌mɛ 1:28; Ðɛhan 8:7-9) Ganjininɔ kanlin lɛ ɖokpo ɖokpo tɔn kaka jɛ xɛ vǔvǔ lɛ lɔ tɔn jí nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu. (Jonasi 4:11; Matie 10:29) É byɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ tɔ́jú kanlin lɛ ganji.—Tíntɔ́n 23:12; Sɛ́nflínmɛ 25:4; Nǔnywɛxó 12:10.

^ akpá. 13 Bo na dó ɖó mɔjɛmɛ d’eji hǔn, kpɔ́n wemata 6gɔ́ wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? tɔn.