Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jezu

Mɛ̌ ka Nyí Jezu?

Mɛ Ðagbe ɖé Kpowun Wɛ Jezu Nyí À?

Nǔ e wu Jezu Nazalɛti tɔn ɔ wɛ nyí mɛ nukúnɖeji hugǎn e nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí kpɔ́n é.

Jezu Nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ Wɛ À?

Etɛ Jezu ka ɖɔ dó tɛn e mɛ é ɖè é kpo tɛn e mɛ Mawu ɖè é kpo wu?

Etɛwu È ka Ylɔ Jezu Ðɔ Vǐ Mawu Tɔn?

Enyi Mawu ma ɖó asì ɖě lě tawun ǎ ɔ, nɛ̌ Jezu ka huzu vǐ tɔn gbɔn?

Gbɛzán Jezu Tɔn Ɖò Ayikúngban Jí

Akɔwé lɛ ka Ði Nǔ Ðɔ Jezu Nɔ Gbɛ̀ Wá Yì À?

Kpɔ́n ɖɔ ye ka ɖi nǔ ɖɔ Jezu nɔ gbɛ̀ wá yì à jí.

Gbɛzán Jezu Tɔn Sín Tan E Ðò Biblu Mɛ É ka Sɔgbe À?

Lin tamɛ dó kúnnuɖenú ɖěɖee nɔ gudo nú tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema lɛ kpo alɔnuwema e dóxó hugǎn bɔ è tuùn lɛ é kpo mɛ lɛ é jí.

Hwetɛnu Mɔ̌ È ka Wlan Tan E Ðɔ Xó Dó Jezu Wu lɛ É?

Táan tɛ ka ɖò hwenu e Jezu kú é kpo hwenu e è wlan Wɛnɖagbe-Wema lɛ é kpo vlamɛ?