Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jezu

Mɛ̌ ka Nyí Jezu?

Mɛ Ðagbe ɖé Kpowun Wɛ Jezu Nyí À?

Nǔ e wu Jezu Nazalɛti tɔn ɔ wɛ nyí mɛ nukúnɖeji hugǎn e nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí kpɔ́n é.

Jezu Nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ Wɛ À?

Etɛ Jezu ka ɖɔ dó tɛn e mɛ é ɖè é kpo tɛn e mɛ Mawu ɖè é kpo wu?

Etɛwu È ka Ylɔ́ Jezu Ðɔ Vǐ Mawu Tɔn?

Enyi Mawu ma jì Jezu lee gbɛtɔ́ lɛ nɔ jì vǐ gbɔn é ǎ ɔ, nɛ̌ Jezu ka nyí vǐ tɔn gbɔn?

Gbɛzán Jezu Tɔn Ɖò Ayikúngban Jí

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nyɔnu Ðò Alɔji Mali Wu?

Mɛɖé lɛ ɖɔ ɖɔ nyɔnu ɖ’alɔji e jì Jezu é kún ɖu hwɛhuhu nukɔntɔn ɔ gú ó. Biblu ka yí gbè nú nǔkplɔnmɛ enɛ à?

Akɔwé lɛ ka Ði Nǔ Ðɔ Jezu Nɔ Gbɛ̀ Wá Yì À?

Kpɔ́n ɖɔ ye ka ɖi nǔ ɖɔ Jezu nɔ gbɛ̀ wá yì à jí.

Gbɛzán Jezu Tɔn Sín Tan E Ðò Biblu Mɛ É ka Sɔgbe À?

Lin tamɛ dó kúnnuɖenú ɖěɖee nɔ gudo nú tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema lɛ kpo alɔnuwema e dóxó hugǎn bɔ è tuùn lɛ é kpo mɛ lɛ é jí.

Hwetɛnu Mɔ̌ È ka Wlan Tan E Ðɔ Xó Dó Jezu Wu lɛ É?

Táan tɛ ka ɖò hwenu e Jezu kú é kpo hwenu e è wlan Wɛnɖagbe-Wema lɛ é kpo vlamɛ?

Kú Jezu Tɔn kpo Fínfɔ́n Sín Kú Tɔn Kpo

Cyɔvɔ Turin Tɔn Jɛn È ka Bú Dó Cyɔ Jezu Tɔn À?

Nǔ taji e kúnkplá cyɔvɔ é atɔn d’alɔ bɔ è mɔ xósin ɔ.

Azɔ̌ E Nyí Jezu Tɔn Bɔ Linlin Mawu Tɔn Na Jɛnu É

Nɛ̌ Jezu ka Hwlɛn Mǐ Gbɔn?

Etɛwu é ka byɔ ɖɔ Jezu ni savo dó ta mǐtɔn mɛ? Nùɖiɖi ɖiɖó nú Jezu kɛɖɛ kpowun wɛ na hwlɛn mǐ gán à?