Skip to content

Jezu

Mɛ̌ ka Nyí Jezu?

Mɛ Ðagbe ɖé Kpowun Wɛ Jezu Nyí À?

Nǔ e wu Jezu Nazalɛti tɔn ɔ wɛ nyí mɛ nukúnɖeji hugǎn e nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí kpɔ́n é.

Jezu Nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ Wɛ À?

Etɛ Jezu ka ɖɔ dó tɛn e mɛ é ɖè é kpo tɛn e mɛ Mawu ɖè é kpo wu?

Etɛwu È ka Ylɔ́ Jezu Ðɔ Vǐ Mawu Tɔn?

Enyi Mawu ma jì Jezu lee gbɛtɔ́ lɛ nɔ jì vǐ gbɔn é ǎ ɔ, nɛ̌ Jezu ka nyí vǐ tɔn gbɔn?

Mɛ̌ ka Nyí Kɛntɔ́ Klisu Tɔn Ɔ?

É ja wɛ à, alǒ é ko ɖò fí?

Gbɛzán Jezu Tɔn Ɖò Ayikúngban Jí

Hwetɛnu È ka Jì Jezu?

Kpɔ́n nǔ e wu mɛ lɛ nɔ ɖu Natáaxwe ɖò 25 décembre é.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nyɔnu Ðò Alɔji Mali Wu?

Mɛɖé lɛ ɖɔ ɖɔ nyɔnu ɖ’alɔji e jì Jezu é kún ɖu hwɛhuhu nukɔntɔn ɔ gú ó. Biblu ka yí gbè nú nǔkplɔnmɛ enɛ à?

Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Nyí “Sunnu Nǔnywɛtɔ́ Atɔn Lɛ”? Ye ka Xwedó “Sunví” Bɛteleyɛmu Tɔn ɔ À?

Xógbe ɖěɖee mɛ lɛ nɔ zán ɖò Natáaxwe sín aca e gbakpé lɛ é mɛ ɖò égbé é gegě tíìn bo ɖò Biblu mɛ ǎ.

Akɔwé lɛ ka Ði Nǔ Ðɔ Jezu Nɔ Gbɛ̀ Wá Yì À?

Kpɔ́n ɖɔ ye ka ɖi nǔ ɖɔ Jezu nɔ gbɛ̀ wá yì à jí.

Gbɛzán Jezu Tɔn Sín Tan E Ðò Biblu Mɛ É ka Sɔgbe À?

Lin tamɛ dó kúnnuɖenú ɖěɖee nɔ gudo nú tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema lɛ kpo alɔnuwema e dóxó hugǎn bɔ è tuùn lɛ é kpo mɛ lɛ é jí.

Nɛ̌ Jezu ka Cí?

Biblu ɖɔ nǔɖe lɛ nú mǐ dó lee é sixu ko cí é wu.

Jezu D’asì Wɛ À? Jezu Ðó Nɔví lɛ Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖě dó ninɔmɛ Jezu tɔn wu ɖò asidida kpáxwé tawun ǎ có, nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn nú é d’asì alǒ gbɔ?

Hwetɛnu Mɔ̌ È ka Wlan Tan E Ðɔ Xó Dó Jezu Wu lɛ É?

Táan tɛ ka ɖò hwenu e Jezu kú é kpo hwenu e è wlan Wɛnɖagbe-Wema lɛ é kpo vlamɛ?

Kú Jezu Tɔn kpo Fínfɔ́n Sín Kú Tɔn Kpo

Etɛwu Jezu ka Kú?

Mɛ gegě tuùn nǔkplɔnmɛ e ɖɔ ɖɔ Jezu kú bonu mǐ na nɔ gbɛ̀ é. Loɔ, nɛ̌ kú tɔn ka hɛn lè wá nú mǐ gbɔn tawun?

Akluzu Jí Wɛ Jezu Kú Ðó À?

Nú mɛ gegě ɔ, akluzu wɛ nyí wuntun e è nɔ dó tuùn Klisanwun lɛ na é. Mǐ ɖó na zán dó sɛn Mawu wɛ à?

Cyɔvɔ Turin Tɔn Jɛn È ka Bú Dó Cyɔ Jezu Tɔn À?

Nǔ taji e kúnkplá cyɔvɔ é atɔn d’alɔ bɔ è mɔ xósin ɔ.

Azɔ̌ E Nyí Jezu Tɔn Bɔ Linlin Mawu Tɔn Na Jɛnu É

Nɛ̌ Jezu ka Hwlɛn Mǐ Gbɔn?

Etɛwu é ka byɔ ɖɔ Jezu ni savo dó ta mǐtɔn mɛ? Nùɖiɖi ɖiɖó nú Jezu kɛɖɛ kpowun wɛ na hwlɛn mǐ gán à?

Nǔ Ði nú Jezu Kpowun Ko Kpé Bonu È Na Mɔ Hwlɛngán Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó dó mɛɖé lɛ wu bɔ ye ɖi nǔ nú Jezu, amɔ̌, è ka ɖò ye na hwlɛn gán wɛ ǎ. Nɛ̌ nǔ ka sixu nyí mɔ̌ gbɔn?

Nɛ̌ Vɔsisa Jezu Tɔn ka “Xɔ Gbɛ̀ nú Mɛ Gegě Gbɔn”?

Nɛ̌ gbɛxixɔ ɔ ka nɔ hwlɛn mɛ sín hwɛhuhu sí gbɔn?

Etɛwu È ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ Ðò Jezu Sín Nyikɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee ɖɛxixo ɖò Jezu nyikɔ mɛ nɔ kpa susu nú Mawu gbɔn é, kpo lee é nɔ ɖè sísí xlɛ́ Jezu gbɔn é kpo.