Skip to content

Mɛ Ðagbe ɖé Kpowun Wɛ Jezu Nyí À?

Mɛ Ðagbe ɖé Kpowun Wɛ Jezu Nyí À?

Xósin e Biblu na é

Jezu nyí mɛ ɖagbe ɖé kpowun ǎ. É hwe bǐ ɔ, é xlɛ́ ɖɔ emi wɛ nyí mɛ nukúnɖeji hugǎn ɖò hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn mɛ. Ð’ayi nǔ e hwenuxó-wlantɔ́ kpo wemawlantɔ́ kpo nukúnɖeji elɔ lɛ ɖɔ dó wutu tɔn lɛ é wu:

“Jezu Nazalɛti tɔn ɔ . . . nyí mɛ nukúnɖeji hugǎn ɖò hwenuxó mɛ.”—H. G. Wells, hwenuxó-wlantɔ́ Angleterre tɔn.

“Gbɛzán [Jezu] tɔn wɛ nyí nukúnɖeji hugǎn e nɔ planɛti elɔ jí kpɔ́n é, bɔ nǔwiwa tɔn lɛ ka kpó ɖò kàn vun wɛ.”—Kenneth Scott Latourette, hwenuxó-wlantɔ́ kpo wemawlantɔ́ kpo Amɛlika tɔn.

Biblu xlɛ́ nǔ e wu Jezu nyí mɛ nukúnɖeji hugǎn gbɛtɔ́ ɖagbe ɖevo ɖebǔ e nɔ gbɛ̀ kpɔ́n é é.Hwenu e Jezu kàn xó byɔ ahwanvu tɔn e sɛkpɔ ɛ hugǎn lɛ é dó mɛ alɔkpa e é nyí é wu é ɔ, mɛ ɖokpo ɖò ye mɛ bo ɖɔ xó elɔ e sɔgbe é: “ Hwi wɛ nyí Klisu Mawu gbɛɖe ɔ sín Vǐ.”—Matie 16:16.