Skip to content

Akɔwé lɛ ka Ði Nǔ Ðɔ Jezu Nɔ Gbɛ̀ Wá Yì À?

Akɔwé lɛ ka Ði Nǔ Ðɔ Jezu Nɔ Gbɛ̀ Wá Yì À?

Akɔwé lɛ ɖó hwɛjijɔ syɛnsyɛn bo na ɖi nǔ ɖɔ Jezu nɔ gbɛ̀ wá yì. Xókwintinmɛwegbo ɖé ɖɔ dó nǔ e hwenuxó-wlantɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ kpo wegɔ ɔ kpo tɔn lɛ wlan dó Jezu kpo Klisanwun nukɔntɔn lɛ kpo wu é wu ɖɔ: “Tan kpaà enɛ lɛ xlɛ́ ɖɔ ɖò hwexónu ɔ, mɛ e tlɛ klán gbè xá Klisanwun lɛ é kún xò nǔ kpɔ́n gbeɖé dó gbɛ̀ e Jezu nɔ wá yì é wu ó; azɔn nukɔntɔn ɔ nɛ è dɔn nǔ dó nǔ enɛ jí ɖò ninɔmɛ e ma ɖó dodonú ǎ lɛ é mɛ, ɖò vivɔnu xwè kanweko 18gɔ́ ɔ tɔn, xwè kanweko 19gɔ́ ɔ hwenu, kpo bǐbɛ̌mɛ xwè kanweko 20gɔ́ ɔ tɔn kpo nɛ.” (Encyclopædia Britannica, 2002 Edition)

Ðò 2006 ɔ, wema ɖé ɖɔ: “Akɔwé nukúnɖeji ɖé sixu xò nǔ kpɔ́n égbé ɖɔ Jwifu e nɔ nyí Jezu Jozɛfu ví é ɖé nɔ gbɛ̀ kpɔ́n ǎ; ye mɛ gègě wɛ nɔ yí gbè ɖɔ mǐ tuùn nǔ gègě dó nǔwiwa tɔn lɛ kpo nǔ taji e é kplɔ́n mɛ lɛ é kpo wu ɖò égbé.” (Jesus and Archaeology)

Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ Jezu nyí mɛ e nɔ gbɛ̀ kpɔ́n é ɖé nugbǒ. É ɖɔ nyikɔ daagbo daagbo tɔn lɛ kpo hɛnnumɔ tɔn lɛ kpo tɔn. (Matie 1:1; 13:55) É lɛ́ ɖɔ nyikɔ acɛkpatɔ́ nukúnɖeji e nɔ gbɛ̀ hwe ɖokpo ɔ nu kpo Jezu kpo lɛ é tɔn. (Luki 3:1, 2) Kúnnuɖenú enɛ lɛ hun ali nú dobanúnǔtɔ́ lɛ bɔ ye gbéjé lee tan Biblu tɔn lɛ sɔgbe gbɔn é kpɔ́n.