Skip to content

Biblu Kplɔ́n Mɛ Ðɔ “È Hwlɛn Mɛ Azɔn Ðokpo Hǔn, È Hwlɛn Mɛ Kaka Sɔyi” Wɛ À?

Biblu Kplɔ́n Mɛ Ðɔ “È Hwlɛn Mɛ Azɔn Ðokpo Hǔn, È Hwlɛn Mɛ Kaka Sɔyi” Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Eǒ, Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ “è hwlɛn mɛ azɔn ɖokpo hǔn, è hwlɛn mɛ kaka sɔyi” ǎ. Mɛ e gán ɖó nùɖiɖi e é ɖó nú Jezu Klisu é wu é sixu lɛ́ wá hɛn nùɖiɖi tɔn kpo hwlɛngán e ɖ’emɛ é kpo bú. Biblu ɖɔ ɖɔ nú nùɖiɖi mɛtɔn na kpó ɖò te ɔ, é byɔ gǎndido tawun, è ni “fun ahwan.” (Judi 3, 5) È ɖɔ nú Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn ɖěɖee ko ɖi nǔ nú Klisu lɛ é ɖɔ: “Mi wà azɔ̌ kpo xɛsi kpo, kpodo sísɔ́sísɔ́ kpan nú hwlɛngán mitɔn na nyí hwlɛngán kpíkpé.”​—Filipunu lɛ 2:12.

Wemafɔ Biblu tɔn ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ nùkplɔnmɛ “è hwlɛn mɛ azɔn ɖokpo hǔn, è hwlɛn mɛ kaka sɔyi” tɔn kún sɔgbe ó lɛ é

  • Biblu gb’akpá nú mɛ dó hwɛhuhu syɛnsyɛn ɖěɖee na zɔ́n bɔ mɛɖé na ba Axɔsuɖuto Mawu tɔn kpò lɛ é wu. (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9-11; Galatinu lɛ 5:19-21) Enyi hwlɛngán ɔ ma sɔ́ sixu lɛ́ wá sún gló mɛ ǎ ɔ, akpágbánúmɛ mɔhun lɛ nyì ta fí ɖé ǎ nɛ. Loɔ, Biblu xlɛ́ ɖɔ mɛ e è ko hwlɛngán é ɖé sixu lɛ́ wá j’ayǐ ɖó hwɛhuhu syɛnsyɛn ɖé wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Eblée lɛ 10:26 ɖɔ: “Ee mǐ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e nyí nugbǒ ɔ wu ɔ, nú mǐ lɛ́ jló bo kpó ɖò hwɛ hu wɛ hǔn, vɔsisa ɖebǔ sɔ́ tíìn bo na ɖè hwɛ sín kɔ nú mǐ ǎ.”—Eblée lɛ 6:4-6; 2 Piyɛ́ɛ 2:20-22.

  • Jezu tɛɖɛ̌ lee nùɖiɖi mɛtɔn hinhɛn nyí nǔ taji sɔ́ é jí gbɔn nùjlɛdonǔwu ɖé gblamɛ, é jlɛ́ éɖée dó vǐwuntín ɖé wu bɔ ahwanvu tɔn lɛ nyí vǐwuntín enɛ sín ala lɛ. Ye mɛ ɖé lɛ na ɖi nǔ n’i ɖò hweɖenu gbɔn sínsɛ́n, alǒ nǔwiwa yetɔn lɛ gblamɛ, amɔ̌, nukɔnmɛ ɔ, ye na gbɔ mɔ̌ wà bɔ è na ‘ɖè ye síìn ala e ma sɛ́n ǎ é ɖɔhun,’ bɔ ye na ba hwlɛngán yetɔn kpò. (Jaan 15:1-6) Mɛsɛ́dó Pɔlu lɔ zán nùjlɛdonǔwu mɔhun, bo ɖɔ ɖɔ Klisanwun ɖěɖee sín nùɖiɖi xò akpà lɛ é ɔ, è na ‘gbò ye síìn.’—Hlɔmanu lɛ 11:17-22.

  • È byɔ Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni “nɔ acéjí.” (Matie 24:42; 25:13) Mɛ ɖěɖee ɖò amlɔ dɔ́ wɛ ɖò gbigbɔ lixo, bo nɔ ɖò “nǔ e è nɔ wà ɖò ablu mɛ lɛ” é wà wɛ lɛ é, alǒ bo ma ɖò azɔ̌ e Jezu zɔ́n mɛ é wà wɛ mlɛ́mlɛ́ ǎ lɛ é nɔ ba hwlɛngán yetɔn kpo.—Hlɔmanu lɛ 13:11-13; Nǔɖexlɛ́mɛ 3:1-3.

  • Wemafɔ gègě xlɛ́ ɖɔ mɛ ɖěɖee è ko hwlɛngán lɛ é ɖó na kpó ɖò didɛ wɛ kpo gbejininɔ kpo kaka jɛ vivɔnu. (Matie 24:13; Eblée lɛ 10:36; 12:2, 3; Nǔɖexlɛ́mɛ 2:10) Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ɖó awǎjijɛ hwenu e ye sè ɖɔ nùɖitɔ́ hàtɔ́ emitɔn lɛ lɔ ɖò didɛ wɛ ɖò nùɖiɖi yetɔn mɛ é. (1 Tɛsalonikinu lɛ 1:2, 3; 3 Jaan 3, 4) Enyi mɛ e ma dɛ ǎ lɛ é lɔ na gán wɛ ɔ, é ka sɔgbe bɔ Biblu na tɛɖɛ̌ jí ɖɔ è ni dɛ kpo gbejininɔ à?

  • Hwenu e mɛsɛ́dó Pɔlu sín kú ɖò sisɛkpɔ wɛ é jɛn é wá mɔ ɖɔ hwlɛngán emitɔn kún na gblá ó. (2 Timɔtée 4:6-8) Ðò gbɛzán tɔn sín bǐbɛ̌mɛ ɔ, é tuùn ɖɔ enyi emi jɛ jlǒ agbaza tɔn lɛ sín mɔ mɛ ɔ, emi sixu xò hwlɛngán ɔ kpò. É wlan ɖɔ: “Un nɔ doya nú agbaza ce ɖesu, lobo nɔ hɛn ɛ syɛnsyɛn, bonu hwenu e un na ɖɔ Mawuxó ɔ nú mɛ ɖevo lɛ gudo ɔ, Mawu ma wá gbɛ́ mì  ó.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 9:27; Filipunu lɛ 3:12-14.