Skip to content

Hwɛjijɔ E Wu Mawu Ma Nɔ Sè Ðɛ ɖé lɛ Ǎ É We

Hwɛjijɔ E Wu Mawu Ma Nɔ Sè Ðɛ ɖé lɛ Ǎ É We

Xósin e Biblu na é

Ðɛ ɖé lɛ tíìn bɔ Mawu nɔ sè ǎ. Mǐ ni kpɔ́n hwɛjijɔ e wu Mawu ma nɔ sè ɖɛ mɛɖé lɛ tɔn ǎ é we.

1. Ðɛ ɔ sɔ́ ta jlǒ Mawu tɔn

Mawu nɔ sè ɖɛ e sɔ́ ta jlǒ tɔn, alǒ nǔ e é byɔ bɔ ye ɖò Biblu mɛ lɛ é ǎ. (1 Jaan 5:14) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Biblu ɖɔ ɖɔ mǐ ni nyi alɔ nú nukúnkɛ́n. Akɔ nyinyi ka nɔ flɔ́ zo dó glɔ̌ nú nukúnkɛ́n. (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9, 10) Enɛ wu ɔ, enyi a xoɖɛ bo na dó ɖu lotolíi ɔ, Mawu na sè ǎ. Mawu nyí aziza ɖé bonu è nɔ ylɔ́ nú é nɔ wà jlǒ mɛtɔn ǎ. Kú wɛ mǐ ɖó na dó ɖó enɛ wu. É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, mǐ sixu ɖi xɛsi dó nǔ e mɛ ɖevo lɛ sixu byɔ Mawu é wu.—Jaki 4:3.

2. Mɛ e ɖò ɖɛ ɔ xò wɛ é nɔ wà nǔ kpo gǔfínfɔ́n kpo

Mawu nɔ ɖótó mɛ e nɔ sɔ́ jlǒ dó tlitó n’i lɛ é ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Mawu ɖɔ nú mɛ e ɖɔ ɖɔ emi ɖò sinsɛn ɛ wɛ, bo ka nɔ wà nǔ kpo gǔfínfɔ́n kpo lɛ é ɖɔ: “Mi ɖò ɖɛ ɖě ɖò ɖě jí lɛ xò wɛ ɔ, un nɔ ɖótó mi ǎ, ɖó gbɛtɔ́ kanjɔ ɖò alɔ nú mi.” (Ezayíi 1:15) Amɔ̌, enyi ye ɖyɔ jijɔ, bo “sè nǔ jɛ [Mawu] gbè mɛ” ɔ, Mawu na ɖótó ye hwenu e ye na xoɖɛ sɛ́dó è é.—Ezayíi 1:18.