Skip to content

Hwetɛnu Mɔ̌ È ka Wlan Tan E Ðɔ Xó Dó Jezu Wu lɛ É?

Hwetɛnu Mɔ̌ È ka Wlan Tan E Ðɔ Xó Dó Jezu Wu lɛ É?

Xósin e Biblu na é

Mɛsɛ́dó Jaan wlan dó nǔ ɖěɖee jɛ ɖò gbɛzán Jezu tɔn mɛ lɛ é wu ɖɔ: “Mɛ e nɔ tɛn tɔn mɛ, bo mɔ é wɛ ɖekúnnu na, bɔ kúnnuɖiɖe tɔn ka nyí nugbǒ. Éyɛ tuùn ɖɔ nugbǒ wɛ emi ɖɔ, bonu mi lɔmɔ̌ na ɖi nǔ.”—Jaan 19:35.

Hwɛjijɔ e wu è na ɖeji dó tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema e Matie, Maki, Luki, kpo Jaan kpo wlan é mɛ lɛ é wu é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ, ye wlan ye hwenu e mɛ e mɔ nǔ e jɛ bɔ ye ɖɔ lɛ é gègě kpó ɖò gbɛ̀ é. Sɔgbe xá wema dòdó ɖé lɛ ɔ, Klisu kú é ɔ, xwè tantɔn mɔ̌ gudo wɛ è wlan Wɛnɖagbe-Wema Matie tɔn ɔ, é wɛ nyí xwè 41 H.M. tɔn mɔ̌. Akɔwé gègě ɖɔ ɖɔ é hú mɔ̌ kpɛɖé, amɔ̌, ɖò kpaà mɛ ɔ, è yí gbè ɖɔ è wlan Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É ɖò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn hwenu.

Mɛ ɖěɖee mɔ gbɛhwenu Jezu tɔn, kú tɔn kpo fínfɔ́n sín kú tɔn kpo lɛ é sixu gbéjé tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema ɔ mɛ lɛ é kpɔ́n. Ye sixu lɛ́ ɖɔ nǔ ɖebǔ e ma sɔgbe ǎ lɛ é, enyi nǔ mɔhun ɖ’emɛ ɔ nɛ. Akɔwé F. F. Bruce ɖɔ xó elɔ: “Nǔ taji ɖěɖee ɖò wɛnɖagbejijla mɛsɛ́dó xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ tɔn mɛ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ ye nɔ sɔ́ mɛ e ɖò tó ɖó ye wɛ lɛ é dó ɖó Kúnnuɖetɔ́ nǔ e jɛ lɛ é tɔn; ɖɔ kɛɖɛ wɛ ye nɔ ɖɔ, ‘mǐ nyí kúnnuɖetɔ́ nǔ enɛ lɛ tɔn’ ǎ, loɔ, ye nɔ lɛ́ ɖɔ, ‘mi ɖesu tuùn’ (Mɛsɛ́dó 2:22).”