Skip to content

Hlɔnhlɔn ɖé Kpowun Wɛ Mawu ka Nyí À?

Hlɔnhlɔn ɖé Kpowun Wɛ Mawu ka Nyí À?

Xósin e Biblu na é

Mawu nɔ zán hlɔnhlɔn aditi ɖé gbɔn wɛkɛ ɔ bǐ mɛ. Biblu ɖɔ dó lee é dá sunví liva maxamaxa lɛ gbɔn é wu ɖɔ: “Mi kpɔ́n jixwé aga dɔ̌n sɛ́dó: Mɛ̌ ka bló sunví lɛ? Mɛ̌ ka nɔ na gbè ye bɔ ye nɔ ɖò yiyi wɛ, sɔja e ɖò ahwangbenu lɛ ɖɔhun? Mɛ e tuùn nyikɔ ye ɖokpo ɖokpo tɔn bo nɔ ylɔ ye ɔ wɛ. Hlɔnhlɔn tɔn kpo acɛkpikpa tɔn kpo sɔmɔ̌, bɔ é ylɔ ye ɔ, ye ɖě nɔ gɔn gbè yí ǎ.”—Ezayíi 40:25, 26.

Amɔ̌, Mawu hugǎn hlɔnhlɔn aditi ɖé kpowun. Biblu ɖɔ ɖɔ wanyiyi kpo wangbɛnumɛ kpo ɖò lee nǔ nɔ cí n’i é mɛ. (Ðɛhan 11:5; Jaan 3:16) É lɛ́ xlɛ́ ɖɔ lee gbɛtɔ́ lɛ nɔ wà nǔ gbɔn é sixu wà nǔ dó lee nǔ nɔ cí nú Mawu é wu.—Ðɛhan 78:40, 41.