Skip to content

É ka Sɔgbe Bɔ Klisanwun lɛ Na Zán Nǔ E È Nɔ Zán Dó Glɔ́n Ali nú Xò Mimɔ lɛ É À?

É ka Sɔgbe Bɔ Klisanwun lɛ Na Zán Nǔ E È Nɔ Zán Dó Glɔ́n Ali nú Xò Mimɔ lɛ É À?

Xósin e Biblu na é

Jezu ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni jì vǐ alǒ gbɔ ǎ. Mɔ̌ jɛn ahwanvu tɔn lɛ ɖebǔ ma ka ɖɔ xó mɔhun ǎ é nɛ. Fí ɖě ka ɖò Biblu mɛ bonu è ɖɔ ɖè ɖɔ è ma zán wlɛnwín e è nɔ zán dó glɔ́n ali nú xò mimɔ lɛ é ó ǎ. Ðò ninɔmɛ elɔ mɛ ɔ, nugbodòdó e jí Hlɔmanu lɛ 14:12 tɛɖɛ̌ é sɔgbe, é ɖɔ: “Mɛ ɖokpo ɖokpo na ɖó nǔ e éɖesunɔ wà ɔ sín gbè nú Mawu.”

Enɛ wu ɔ, asú kpo asì kpo lɛ vo, bo na wá gbeta ɔ kɔn yeɖesunɔ ɖɔ emi na jì vǐ alǒ gbɔ. Ye sixu lɛ́ wá gbeta vǐ nabi e ye na jì é kpo hwenu e ye na jì é kpo tɔn kɔn. Enyi asú kpo asì kpo ɖé ɖɔ ɖɔ emi na zán wlɛnwín vǐmaji tɔn e ma na zɔ́n xoɖiɖe ǎ é ɖé ɔ, xó yeɖesunɔ tɔn wɛ. Mɛɖebǔ ɖó na dóhwɛ ye ǎ.—Hlɔmanu lɛ 14:4, 10-13.