Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Gbɛzinzan kpo Walɔ Ðagbe Kpo

Alɔwliwli kpo Xwédo Kpo

É ka Sɔgbe Ðɔ È Ni Jɛ Kpɔ́ Hwɛ̌ Cobo Wlí Alɔ À?

Ba dò nú nǔ e Biblu ɖɔ dó wanyiyi, xóɖóxámɛ kpo kpɔ́ jijɛ kpo wu é.

Biblu ka Ðɔ Xó Dó Alɔwliwli Mɛ E Ðó Mɛ̌ Ðokpo ɔ lɛ É Tɔn Wu Wɛ À?

Dowatɔ́ alɔwliwli tɔn ɖó na tuùn lee è na sɔnǔ nú kancica tɛgbɛ tɔn kpo awǎjijɛnɔ ɖé kpo gbɔn é.

Biblu Yí Gbè nú Mɛɖée Gbigbɛ́ Wɛ À?

Kplɔ́n nǔ e Mawu yí gbè na é kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na é kpo.

Asì Gègě Dida ka Sɔgbe Wɛ À?

Linlin enɛ gosin Mawu gɔ́n wɛ à? Gbějé nǔ e Biblu ɖɔ dó asì gègě dida wu é kpɔ́n.

Etɛ ka Nyí Tinmɛ “Sí Tɔ́ Towe kpo Nɔ Towe kpo” Tɔn?

Nǔ e gbeɖiɖe enɛ ma nyí ǎ é tuùntuùn sixu kpaca we.

Xóɖóxámɛ

Klisanwun lɛ ka Ðó Na Zán Nǔ E È Nɔ Zán Dó Glɔ́n Ali nú Xò Mimɔ lɛ É Wɛ À?

Nú é wá byɔ ɖɔ asú kpo asì kpo lɛ ni zán nǔ e è nɔ zán dó glɔ́n ali nú xò mimɔ é ɖé ɔ, sɛ́n ɖé ɖè bɔ ye na gbéjé kpɔ́n wɛ à?

Gbeta lɛ Kɔn Wíwá

Biblu Ðɔ Xó Dó Xoɖiɖe Wu Wɛ À?

Kplɔ́n nǔ dó linlin e Mawu nɔ ɖó dó vǐkɛ́n wu é, kpo lee Biblu sixu d’alɔ asú kpo asì kpo lɛ bɔ ye wá gbeta syɛnsyɛn enɛ kɔn é gbɔn é kpo jí.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔ Sá Dó Nukúnmɛ kpo Acɔ́nú lɛ Didó kpo Wu?

Mawuxówema ɔ dó acɔ́biba alɔkpa enɛ lɛ sín sɛ́n wɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Ahan Syɛnsyɛn Wu? Nunu Tɔn Nyla Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖagbe gègě dó vɛ̌ɛn kpo ahan syɛnsyɛn ɖevo lɛ kpo wu.

Hwɛhuhu Wɛ Azɔnunu Nyí À?

Enyi azɔnunu na bo ma tlɛ ɖò Biblu mɛ ǎ ɔ, nɛ̌ è ka sixu mɔ xósin nú nùkanbyɔ e kúnkplá ɛ é gbɔn?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔnamɛ Wu?

Nǔnamɛ alɔkpa tɛ ka nɔ hun xomɛ nú Mawu?