Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Gbɛ̀ kpo Kú Kpo

Gbɛ̀

Nɛ̌ A ka Sixu Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi Gbɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ wà jlǒ Mawu tɔn lɛ é na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Mǐ ni kpɔ́n nǔ e é ba ɖɔ mǐ ni wà é atɔn.

Kú

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Cyɔ Didó Zo Wu?

Ali ɖevo tɛ lɛ nu è ka sixu wà cyɔ lɛ sín nǔ ɖè b’ɛ sɔgbe?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Mɛ E Ðò Azɔn Syɛnsyɛn Jɛ Wɛ É Huhu Wu?

Enyi mɛɖé ka ɖò kúzɔn ɖé jɛ wɛ ɔ ka ló? È ka ɖó na wà nǔ bǐ dó hɛn mɛ ɔ ɖó gbɛ̀ wɛ à?

Jixwé kpo Zomɛ Kpo

Kanlin lɛ Nɔ Yì Jixwé Wɛ À?

Biblu ɖɔ Cukú lɛ alǒ xwégbe kanlin lɛ sín jixwé yiyi xó ɖě ǎ, ɖó hwɛjijɔ ɖagbe wu.