Skip to content

Gbɛ̀ kpo Kú Kpo

Gbɛ̀

Etɛwu Mǐ ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

A ka ko kan nǔ elɔ byɔ hwiɖée kpɔ́n à, ‘Etɛwu mǐ ka ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ?’ Kpɔ́n lee Biblu na xósin nú nǔkanbyɔ enɛ gbɔn é.

Etɛ Mawu ka Ba Ðɔ Má Wà Ðò Gbɛzán Ce Mɛ?

É ka byɔ ɖɔ Mawu ni ɖè wuntun bǔnɔ ɖé, alǒ nǔmimɔ ɖé xlɛ́ mì, abǐ ylɔ́ mì ɖò nǔjiwǔ linu hwɛ̌ cobɔ na tuùn nǔ e É ba ɖɔ má wà ɖò gbɛzán ce mɛ é wɛ à? Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ é.

Nɛ̌ A ka Sixu Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi Gbɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ wà jlǒ Mawu tɔn lɛ é na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Mǐ ni kpɔ́n nǔ e é ba ɖɔ mǐ ni wà é atɔn.

Etɛ ka Nɔ Nyí Lindɔ̌n?

Nǔɖe wɛ é nyí bo ɖò agbaza towe mɛ à? É na nɔ gbɛ̀ ɖò kú towe gudo wɛ à?

Mɛ Ðětɛ lɛ Sín Nyikɔ È ka Wlan Dó “Gbɛwema ɔ” Mɛ?

Mawu d’akpá ɖɔ emi na flín mɛ ɖěɖee nɔ gbeji nú emi lɛ é. Nyikɔ towe ka ɖò “gbɛwema” tɔn mɛ à?

Kú

Etɛwu Gbɛtɔ́ ka Nɔ Kú?

Xósin e Biblu na nú nǔkanbyɔ enɛ é dó gbɔ nú mɛ bo lɛ́ na mɛ nukúnɖiɖó.

Etɛ ka Nɔ Jɛ Ðò Kú Gudo?

Mɛkúkú lɛ ka nɔ tuùn nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò akpá yetɔn lɛ é à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Cyɔ Didó Zo Wu?

Ali ɖevo tɛ lɛ nu è ka sixu wà cyɔ lɛ sín nǔ ɖè b’ɛ sɔgbe?

Nɛ̌ È ka Sixu Ðu Ðò Xɛsiɖiɖi nú Kú Jí Gbɔn?

Nú a tɛ́n kpɔ́n bo ɖu ɖò xɛsiɖiɖi nú kú zɛ xwé wu jí ɔ, é sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu gbɛ̀ ɔ sín vivǐ.

Nǔ E Nɔ Jɛ Ðò Kúdónú Yiyi Hwenu lɛ É: Etɛ Ye Ma ka Nyí À?

È nɔ mɔ gbɛ̀ ninɔ ɖò kú gudo sɛ́dó vlíwún wɛ à? Tan Biblu tɔn e ɖɔ xó dó fínfɔ́n sín kú Lazáa tɔn wu é tá weziza kpɛɖé dó xó enɛ jí.

È Ko Ðɔ Hwenu E Mǐ Na Kú Dó É Ð’ayǐ Wɛ À?

Etɛwu Biblu ka ɖɔ ɖɔ “hwenu e è na kú dó é ɖè”?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Mɛ E Ðò Azɔn Syɛnsyɛn Jɛ Wɛ É Huhu Wu?

Enyi mɛɖé ka ɖò kúzɔn ɖé jɛ wɛ ɔ ka ló? È ka ɖó na wà nǔ bǐ dó hɛn mɛ ɔ ɖó gbɛ̀ wɛ à?

Jixwé kpo Zomɛ Kpo

Etɛ ka Nyí Myɔ Togotogo Ɔ? Nǔ Ðokpo ɔ Wɛ É Nyí Xá Zomɛ Alǒ Jeyɛnu À?

‘Zomɛ sín cávi’ ɖò Jezu sí, é ka ɖó myɔ togotogo ɔ sín cávi à?

È ka Ðɔ Lɛmɛ́zoxó Ðò Biblu Mɛ À?

Fí e nǔkplɔnmɛ enɛ gosin é sixu kpaca we.

Kanlin lɛ Nɔ Yì Jixwé Wɛ À?

Biblu ɖɔ Cukú lɛ alǒ xwégbe kanlin lɛ sín jixwé yiyi xó ɖě ǎ, ɖó hwɛjijɔ ɖagbe wu.

Nukúnɖiɖo nú Mɛkúkú Lɛ

Etɛ ka Nyí Fínfɔ́n Sín Kú?

É sixu kpaca we ɖɔ è na fɔ́n mɛ lɛ wá gbɛ̀.