Skip to content

Fitɛ Satáan ka Nɔ Nɔ?

Fitɛ Satáan ka Nɔ Nɔ?

Xósin e Biblu na é

Ðó Satáan nyí nǔɖiɖó gbigbɔ tɔn ɖé wutu ɔ, é nɔ nɔ yɛswímɛ. Amɔ̌, é nyí zo hɛhɛ ɖé wɛ bo ɖò fí ɖé bɔ è nɔ dóya nú mɛ nyanya lɛ ɖ’emɛ, lee ɖiɖe e zɔn kpɔ́ xá xóta elɔ é xlɛ́ gbɔn é ǎ.

“Ahwan tɔ́n ɖò jixwé”

Ðò hweɖenu ɔ, Satáan Awoví vo bo na sɛ̀ tɛn ɖò yɛswímɛ, bo tlɛ sixu yì Mawu nukɔn tlɔlɔ gɔ́ nú wɛnsagun gbejinɔtɔ́ lɛ. (Jɔbu 1:6) Amɔ̌, Biblu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ “ahwan [ɖé na] tɔ́n ɖò jixwé,” bɔ è na nya Satáan sín jixwé, bo na “zé è nyi dó ayikúngban jí.” (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:7-9) Azǎnlinlɛn Biblu tɔn kpo nǔ e jɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é kpo dó zǒgbe jí ɖɔ è ko fun ahwan enɛ ɖò jixwé. Dìn ɔ, è glɔ́n Satáan ɖó ayikúngban ɔ jí.

Ðiɖɔ wɛ è ɖè ɖɔ Satáan ɖò fí ɖé tawun ɖò planɛti mǐtɔn jí à? Ði kpɔ́ndéwú ɔ è ɖɔ dó toxo hwexónu tɔn Pɛɛgamu wu ɖɔ é nyí “fí e Satáan ɖu axɔ́su ɖè” é bo lɛ́ nyí “fí e Satáan nɔ nɔ” é. (Nǔɖexlɛ́mɛ 2:13) Nǔgbo ɔ, xógbe enɛ lɛ na ko ɖò gesí dó lee Satáan sinsɛn kpa zinkpo ɖò toxo enɛ mɛ gbɔn é wɛ. Biblu ɖɔ ɖɔ Satáan wɛ kpa acɛ dó “axɔ́suɖuto gbɛmɛ fí tɔn lɛ bǐ” jí, enɛ wu ɔ, é nɔ nɔ fí e nukún nɔ mɔ ɖò ayikúngban ɔ jí é ɖě ǎ, loɔ, è glɔ́n ɛ ɖó ayikúngban ɔ jí.—Luki 4:5, 6.