Skip to content

Etɛwu Fífá ka Hán Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ Sɔmɔ̌?

Etɛwu Fífá ka Hán Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ Sɔmɔ̌?

Xósin e Biblu na é

Gǎn ɖěɖee dó wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè bo na dɔn fífá wá gbɛ̀ ɔ mɛ é cifo bo ka na kpó ɖò fo ci wɛ ɖó hwɛjijɔ gègě wu:

  • “Gbɛtɔ́ ɖesu sixu xlɛ́ ali e é na gbɔn é éɖée ǎ.” (Jelemíi 10:23) È dá gbɛtɔ́ lɛ kpo nǔwukpikpé alǒ kpo acɛ ɔ kpo bonu ye na ɖu gǎn dó yeɖée jí ǎ, enɛ wu ɔ, ye sixu kpéwú bo hɛn fífá wá ǎ.

  • “Mi ma ganjɛ gǎnhunutɔ́ gbɛmɛ fí tɔn lɛ wu ó. Gbɛtɔ́ wɛ ye nyí, ye kpéwú bo na hwlɛn mɛ gán ǎ. Funfún na jó ye dó gbè ɖokpo, bɔ ye na lɛkɔ yì kɔ́ glɔ, bɔ gbè nɛ gbè ɔ, linnawa yetɔn lɛ na fó ɖó finɛ.” (Ðɛhan 146:3, 4) Acɛkpatɔ́ lɛ, é tlɛ nyí ye mɛ ɖěɖee ɖó linlin ɖagbe hugǎn lɛ é, sixu sú kún dó nú ahwan mlɛ́mlɛ́ ǎ.

  • “Hwenu vɛwǔ lɛ na tíìn ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ. Hwe enɛ nu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ . . . na nɔ nylahun; ye na nɔ gbɛ́ wǎn nú ɖagbewiwa. Ye na nɔ sà mɛ ɖu; ye na nɔ lin tamɛ kpɔ́n cobo na nɔ wà nǔ ǎ; ye na nɔ yigo zɛ xwé wu.” (2 Timɔtée 3:1-4) Mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ ɖò “azǎn gudogudo tɔn” gbɛ̀ nyanya elɔ tɔn lɛ mɛ, hweɖenu wɛ bɔ walɔ ɖěɖee nɔ zɔ́n bɔ fífá mimɔ nɔ vɛwǔ lɛ é sukpɔ́.

  • “Heelu ayikúngban kpo xù kpo. Ðó awovi jɛte wá mi gɔ́n kpodo xomɛsin ɖaxó ɖé kpo, ɖó é tuùn ɖɔ hwenu kpɛɖé jɛn wɛ kpò nú emi.” (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:12) È glɔ́n kɛntɔ́ Mawu tɔn Awovi dó ayikúngban ɔ sín xá mɛ, bɔ é nɔ sísɛ́ gbɛtɔ́ lɛ bonu ye na xwedó linlin tɔn baɖabaɖa lɛ. Enyi éyɛ jɛn kpó ɖò “axɔsu gbɛmɛ fí tɔn ɔ” nyí wɛ ɔ, mǐ sixu nɔ fífá mɛ gbeɖé ǎ.—Jaan 12:31.

  • “[Axɔsuɖuto Mawu tɔn] na gbà axɔsuɖuto e ko ɖò ayǐ [bo klán gbè xá Mawu] lɛ bǐ, bo na hu acɛ nú ye, bɔ ye sɔ́ na tíìn nyǐ ǎ. Loɔ, éyɛ na nɔte kaka sɔyi.” (Daniyɛli 2:44) Axɔsuɖuto Mawu tɔn wɛ na sú fífá mavɔmavɔ e sín hudo mǐ ɖó gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é sín dò, acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn ɖebǔ sixu kpéwú ǎ.—Ðɛhan 145:16.