Skip to content

Nɛ̌ Fífá ka Na Wá Ayikúngban Jí Gbɔn?

Nɛ̌ Fífá ka Na Wá Ayikúngban Jí Gbɔn?

Xósin e Biblu na é

Gǎn e dó wɛ gbɛtɔ́ ɖè é wɛ na hɛn fífá wá ayikúngban jí ǎ, amɔ̌, Axɔsuɖuto Mawu tɔn e nyí acɛkpikpa jixwé tɔn ɖé bɔ Klisu Jezu kp’acɛ na é wɛ na wà mɔ̌. Ðǒ ayi nǔ e Biblu kplɔ́n mǐ dó nukúnɖiɖo jiwǔ enɛ wu é wu.

  1. Mawu na “sú ahwan kún dó gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ,” bo na bló bɔ akpá e é dó ɖɔ “fífá ni tíìn ɖò ayikúngban jí nú gbɛtɔ́ e sín nǔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ lɛ” é na jɛnu.—Ðɛhan 46:10; Luki 2:14.

  2. Axɔsuɖuto Mawu tɔn na kp’acɛ sín jixwé dó ayikúngban ɔ bǐ jí. (Daniyɛli 7:14) Ðó é na kp’acɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, é na sú kún dó nú hunjijɛ dó tò mɛtɔn jí e nɔ dɔn ahwan gègě wá ɖò égbé é.

  3. È ylɔ Jezu e nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto Mawu tɔn é ɖɔ “Gǎn fífánɔ,” bɔ é na bló bɔ “fífá e ma na vɔ gbeɖé ǎ ɔ na tíìn.”—Ezayíi 9:5, 6.

  4. Ðó Mawu “gbɛ́ wǎn nú mɛ e yí wǎn nú alǎnnúwiwa” lɛ é wutu ɔ, mɛ ɖěɖee kanɖeji bo na kpó ɖò daka xò wɛ lɛ é na mɔ tɛn ɖò Axɔsuɖuto ɔ mɛ ǎ.—Ðɛhan 11:5; Nùnywɛxó 2:22.

  5. Mawu nɔ kplɔ́n toví tɔn lɛ lee ye na zán fífá gbɛ̀ gbɔn é. Biblu tinmɛ nǔ e mɛ mɛkplɔnkplɔn enɛ nɔ tɔ́n kɔ dó é, bo ɖɔ: “Ye na zé hwǐ yetɔn lɛ dó tun alǐn na, bo na zé gǎ yetɔn lɛ dó tun aɖǎ na. Akɔta ɖě sɔ́ na tɔ́n ahwan ɖě ǎ. Mɛɖé sɔ́ na kplɔ́n lee è nɔ fun ahwan gbɔn é ǎ.”—Ezayíi 2:3, 4.

Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn livi mɔkpan nɔ kplɔ́n lee ye na nyí fífákanxotɔ́ gbɔn é ɖò Mawu gɔ́n. (Matie 5:9) Nugbǒ wɛ ɖɔ mǐ gosin akɔ vovo lɛ mɛ bo nɔ nɔ tò 230 jɛji mɛ, é ɖò mɔ̌ có, mǐ nɔ yí gbè bo nɔ zé ahwanfunnu lɛ dó nɔzo mǐtɔn lɛ jí ǎ.

Ðò égbé ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kplɔ́n lee è na nyí fífákanxotɔ́ gbɔn é