Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Awovi Wu Wɛ Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ Bǐ ka Nɔ Sín À?

Awovi Wu Wɛ Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ Bǐ ka Nɔ Sín À?

Xósin e Biblu na é

Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ Satáan Awovi tíìn nugbǒ. Ði jagudagán ɖé ɖɔhun ɔ, é nɔ “jlɛ́ nǔ tɛnmɛ tɛnmɛ,” bo nɔ zán “wuntun tɛnmɛ tɛnmɛ” e ma “nyí nugbǒ ǎ” lɛ é dó kudeji ɖɔ jlǒ emitɔn ni nyí wiwa. Nugbǒ ɔ, Biblu ɖɔ ɖɔ é nɔ “sɔ́ wɛnsagun weziza tɔn sín ninɔmɛ.” (2 Tɛsalonikinu lɛ 2:9, 10; 2 Kɔlɛntinu lɛ 11:14) È sixu mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Awovi tíìn nugbǒ gbɔn nǔ e é nɔ hɛn gblé lɛ é gblamɛ.

É ɖò mɔ̌ có, Awovi wu wɛ wuvɛ̌ lɛ bǐ nɔ sín ǎ. Gbɔn nɛ̌ é? Mawu dá gbɛtɔ́ lɛ kpo nǔwukpikpé ɔ kpo bɔ ye sixu jló bo wà nǔ ɖagbe alǒ nǔ nyanya. (Jozuwée 24:15) Enyi mǐ wá gbeta nyanya lɛ kɔn ɔ, mǐ nɔ sún sìn tɔn.—Galatinu lɛ 6:7, 8.