Skip to content

Awovi Wu Wɛ Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ Bǐ ka Nɔ Sín À?

Awovi Wu Wɛ Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ Bǐ ka Nɔ Sín À?

Xósin e Biblu na é

Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ Satáan Awovi tíìn nugbǒ. Ði jagudagán ɖé ɖɔhun ɔ, é nɔ “jlɛ́ nǔ tɛnmɛ tɛnmɛ,” bo nɔ zán “wuntun tɛnmɛ tɛnmɛ” e ma “nyí nugbǒ ǎ” lɛ é dó kudeji ɖɔ jlǒ emitɔn ni nyí wiwa. Nugbǒ ɔ, Biblu ɖɔ ɖɔ é nɔ “sɔ́ wɛnsagun weziza tɔn sín ninɔmɛ.” (2 Tɛsalonikinu lɛ 2:9, 10; 2 Kɔlɛntinu lɛ 11:14) È sixu mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Awovi tíìn nugbǒ gbɔn nǔ e é nɔ hɛn gblé lɛ é gblamɛ.

É ɖò mɔ̌ có, Awovi wu wɛ wuvɛ̌ lɛ bǐ nɔ sín ǎ. Gbɔn nɛ̌ é? Mawu dá gbɛtɔ́ lɛ kpo nǔwukpikpé ɔ kpo bɔ ye sixu jló bo wà nǔ ɖagbe alǒ nǔ nyanya. (Jozuwée 24:15) Enyi mǐ wá gbeta nyanya lɛ kɔn ɔ, mǐ nɔ sún sìn tɔn.—Galatinu lɛ 6:7, 8.