Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mawu ka Ðó Fí ɖé Tawun Bo Nɔ Nɔ Wɛ À?

Mawu ka Ðó Fí ɖé Tawun Bo Nɔ Nɔ Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Ɛɛn. Mawu ɖó fí tawun ɖé bo nɔ nɔ: é wɛ nyí jixwé. Kpɔ́n nǔ e wemafɔ Biblu tɔn elɔ lɛ ɖɔ é:

Axɔsu Salomɔ́ɔ ɖɔ ɖò ɖɛ ɖé mɛ bo ɖɔ: “Nɔ jixwé fí e a nɔ nɔ ɔ, bo ɖótó è.”—1 Axɔsu lɛ 8:43.

Jezu Klisu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ sɛ́dó ‘Tɔ́ yetɔn e ɖò jixwé ɔ.’—Matie 6:9.

Hwenu e Jezu fɔ́n sín kú gudo é ɔ, “[jixwé] ɖesu wɛ é yì. Finɛ wɛ é ɖò Mawu nukɔn ɖè dìn.”—Eblée lɛ 9:24.

Wemafɔ enɛ lɛ xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ Jehovah Mawu tíìn nugbǒ, bo ka nɔ nɔ fí bǐ ǎ, loɔ, jixwé kɛɖɛ wɛ é nɔ nɔ.