Skip to content

Mawu ka Ðó Fí ɖé Tawun Bo Nɔ Nɔ Wɛ À?

Mawu ka Ðó Fí ɖé Tawun Bo Nɔ Nɔ Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Ɛɛn. Mawu ɖó fí tawun ɖé bo nɔ nɔ: é wɛ nyí jixwé. Kpɔ́n nǔ e wemafɔ Biblu tɔn elɔ lɛ ɖɔ é:

Axɔsu Salomɔ́ɔ ɖɔ ɖò ɖɛ ɖé mɛ bo ɖɔ: “Nɔ jixwé fí e a nɔ nɔ ɔ, bo ɖótó è.”—1 Axɔ́su lɛ 8:43.

Jezu Klisu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ sɛ́dó ‘Tɔ́ yetɔn e ɖò jixwé ɔ.’—Matie 6:9.

Hwenu e Jezu fɔ́n sín kú gudo é ɔ, “[jixwé] ɖesu wɛ é yì. Finɛ wɛ é ɖò Mawu nukɔn ɖè dìn.”—Eblée lɛ 9:24.

Wemafɔ enɛ lɛ xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ Jehovah Mawu tíìn nugbǒ, bo ka nɔ nɔ fí bǐ ǎ, loɔ, jixwé kɛɖɛ wɛ é nɔ nɔ.