Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛwu Un ka Ðó Na Xoɖɛ? Mawu ka Na Na Sìnkɔn nú Ðɛ Ce lɛ À?

Etɛwu Un ka Ðó Na Xoɖɛ? Mawu ka Na Na Sìnkɔn nú Ðɛ Ce lɛ À?

Xósin e Biblu na é

Biblu kpo nǔ e ko jɛ kpɔ́n lɛ é kpo xlɛ́ ɖɔ Mawu nɔ na sìnkɔn nú ɖɛ lɛ. Biblu ɖɔ: “Nùɖé jló mɛ e ɖó sísí n’i lɛ ɔ, é nɔ bló nú ye. Ye súxó ɔ, é nɔ sè, bo nɔ hwlɛn ye gán.” (Ðɛhan 145:19) Amɔ̌, enyi Mawu na na sìnkɔn nú ɖɛ towe kpo é na gbɔ kpo ɔ, hwiɖesu wu wɛ é na sín.

Nǔ ɖěɖee Mawu byɔ ɖò mɛ e nɔ xoɖɛ sɛ́dó è lɛ é sí lɛ é

  • Mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó Mawu, é nyí sɛ́dó Jezu, Mali, mɛ mímɛ́ lɛ, wɛnsagun lɛ, alǒ ɖiɖe lɛ ǎ. Jehovah Mawu ɖokponɔ “wɛ nɔ sè ɖɛ.”—Ðɛhan 65:3.

  • Mǐ ɖó na xoɖɛ, b’ɛ na sɔgbe xá jlǒ Mawu tɔn, alǒ nǔ ɖěɖee é byɔ ɖò mǐ sí bɔ ye ɖò Biblu mɛ lɛ é.—1 Jaan 5:14.

  • Mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó Mawu gbɔn Jezu jí, bá xlɛ́ ɖɔ mǐ tuùn acɛ e Jezu ɖó é. Jezu ɖɔ: “Mɛɖebǔ sixu yì Tɔ́ ɔ gɔ́n nyɛ mɛvo ǎ.”—Jaan 14:6.

  • Mǐ ɖó na xoɖɛ ma xò nǔ kpɔ́n, bo byɔ nùɖiɖi dó nùɖiɖi jí, enyi mǐ ɖó hudo tɔn ɔ nɛ.—Matie 21:22; Luki 17:5.

  • Mǐ ɖó na sɔ́ mǐɖée hwe, bo lɛ́ wà mɔ̌ dó nùjɔnǔ mɛ. Biblu ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ ɖò kaka jixwé aga nugbǒ; é na mɔ mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ.”—Ðɛhan 138:6.

  • Mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ magbokɔ. Jezu ɖɔ: ‘Mi ɖò nǔ byɔ Mawu wɛ, é na na mi.’—Luki 11:9.

Nǔ ɖěɖee Mawu ma nɔ kpɔ́n ǎ lɛ é

  • Akɔ towe alǒ tò towe. “Mawu . . . nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ [ǎ]. Loɔ, ɖò akɔta ɖebǔ mɛ ɔ, mɛ e nɔ ɖó sísí n’i, bo nɔ xwedó hwɛjijɔ ɔ, mɛ enɛ sín nǔ nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.”—Mɛsɛ́dó 10:34, 35.

  • Lee a nɔ é. A sixu nɔ ayijinjɔn, fɛ yì dò, kpolijijɛ, alǒ te bo xoɖɛ sɛ́dó Mawu.—1 Tan 17:16; Ðɛhan 95:6; Daniyɛli 6:11; Maki 11:25.

  • A sixu xoɖɛ dó jǐ alǒ dó ayi mɛ. Mawu nɔ na sìnkɔn ɖɛ ɖěɖee è tlɛ xò dó ayi mɛ bɔ mɛ ɖevo lɛ ma tuùn ǎ lɛ é tɔn.—Nɛɛmíi 2:1-6.

  • Nǔ e jí a xoɖɛ dó é nyí nǔ ɖaxó alǒ kpɛví. Mawu dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ a ni ‘zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú we wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ emitɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó wǔ we wɛ.’—1 Piyɛ́ɛ 5:7.