Skip to content

Etɛ ka Nyí Tinmɛ È Ni Nyí Mɛ Mímɛ́ Tɔn?

Etɛ ka Nyí Tinmɛ È Ni Nyí Mɛ Mímɛ́ Tɔn?

Xósin e Biblu na é

Mɛ mímɛ́ nyínyí nɔ dó gesí ninɔmɛ e mɛ è ɖè, bo ɖò vo bǐ mlɛ́mlɛ́ nú nǔ kwijikwiji é. Xókwin Ebléegbe tɔn e è lilɛ dó “mimɛ̌” é gosin xókwin e tinmɛ tɔn nyí “ɖeɖóvo” é mɛ. Enɛ wu ɔ, nǔ e nyí nǔ mímɛ́ é nɔ ɖò vo nú nǔ e è nɔ zán ɖò kpaà mɛ, alǒ è nɔ sɔ́ dó mɔ nǔ mímɛ́ é, ɖó éyɛ mɛ́ bɔ nǔ vɔ ɖ’ewu wutu.

Mawu wɛ nyí mɛ mímɛ́ kpabliba bǐ ɔ. Biblu ɖɔ: ‘Jehovah * ɖokponɔ géé wɛ nyí mimɛ̌.’ (1 Samuwɛli 2:2) Enɛ wu ɔ, é sɔgbe ɖɔ Mawu ni zé nugbodòdó e kúnkplá nǔ e nyí mimɛ̌ é ɖ’ayǐ.

È sixu zán xókwin “mimɛ̌” ɔ nú nǔ ɖebǔ e cá kàn xá Mawu tlɔlɔ é, ɖò taji ɔ, nǔ ɖěɖee è sɔ́ ɖó vo, bo nɔ zán dó sinsɛn-biblo takúnmɛ kɛɖɛ lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Biblu ɖɔ xó dó nǔ elɔ lɛ wu:

  • Tɛn mímɛ́ lɛ: Mawu ɖɔ nú Mɔyizi ɖò zungwede e ɖò jiji wɛ é kpá ɖɔ: “Ayikúngban e jí a ɖè ɔ, ayikúngban ɖeɖóvo [alǒ ‘tɛn mímɛ́,’ nwt] wɛ.”​—Tíntɔ́n 3:2-5.

  • Nǔwiwa mímɛ́ lɛ: Izlayɛli-ví hwexónu tɔn lɛ sɛ̀n Jehovah ɖò sinsɛn sín xwè e ye nɔ ɖu hwɛhwɛ, bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ “kpléɖókpɔ́ mímɛ́ lɛ” é hwenu.​—Levíi ví lɛ 23:37, nwt.

  • Nǔzinzan mímɛ́ lɛ: È ylɔ nǔ ɖěɖee è nɔ zán ɖò Mawu sinsɛn hwenu, ɖò tɛmpli Jeluzalɛmu tɔn hwexónu tɔn ɔ mɛ lɛ é ɖɔ “nǔzinzan mímɛ́ lɛ.” (1 Axɔ́su lɛ 8:4, nwt) È nɔ zán nǔ mímɛ́ mɔhun lɛ kpo sísí ɖaxó kpo, amɔ̌, è ka nɔ sɛ̀n ye gbeɖé ǎ. *

Gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ka sixu nyí mɛ mímɛ́ à?

Ɛɛn. Mawu ɖegbe nú Klisanwun lɛ ɖɔ: “Mi nyí mɛ mímɛ́, ɖó mɛ mímɛ́ wɛ un nyí.” (1 Piyɛ́ɛ 1:16) É ɖò wɛn ɖɔ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ kún sixu xwedó nugbodòdó Mawu tɔn e nǔ vɔ ɖ’ewu, bo kúnkplá mimɛ̌jininɔ é mlɛ́mlɛ́ gbeɖé ó. É ɖò mɔ̌ có, è sixu mɔ gbɛtɔ́ e nɔ setónú nú sɛ́n jlɔjlɔ Mawu tɔn lɛ é dó mɔ mɛ e “mɛ́, bɔ Mawu yí gbè na” é. (Hlɔmanu lɛ 12:1, nwt) Mɛ e nɔ tɛ́n kpɔ́n bá nyí mɛ mímɛ́ é nɔ ɖè enɛ xlɛ́ ɖò xó tɔn lɛ kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛ ɔ nɔ xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn e ɖɔ “mi ni nyí mɛ mímɛ́, bo ma nɔ lɛ̀ aga ó” é kpo ee ɖɔ “mi ni nyí mɛ mímɛ́ ɖò nǔwiwa mitɔn bǐ mɛ” é kpo.—1 Tɛsalonikinu lɛ 4:3; 1 Piyɛ́ɛ 1:15.

Mɛ mímɛ́ e è nyí ɖò Mawu nukɔn é ka sixu gblé à?

Ganji. Enyi mɛɖé jó nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn Mawu tɔn lɛ dó ɔ, Mawu sɔ́ na nɔ mɔ mɛ enɛ dó mɔ mɛ mímɛ́ ɖě ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, “Nɔví sunnu mɛ mímɛ́ lɛ” wɛ è wlan wema Biblu tɔn e nyí Eblée lɛ é sɛ́dó, amɔ̌, è gb’akpá nú ye d’emɛ ɖɔ ye sixu “ɖó ayi nyanya, ayi e ma nɔ ɖi nǔ ǎ é, bo lɛkɔ sín Mawu gbɛɖe ɔ gudo.”—Eblée lɛ 3:1, nwt; 3:12.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ masɔgbe lɛ dó mɛ mímɛ́ nyínyí wu

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ masɔgbe: Mɛɖesunɔ gbigbɛ́ sixu zɔ́n bɔ è nyí mɛ mímɛ́.

Nugbǒ ɔ: Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ “ya dó nú agbaza mɛɖesunɔ tɔn,” alǒ mɛɖesunɔ gbigbɛ́ kún “ɖó hlɔnhlɔn ɖebǔ [alǒ xɔ akwɛ, nwt]” ɖò Mawu nukɔn ó. (Kolosinu lɛ 2:23) É nyɔ́ wà ɔ, Mawu jló ɖɔ mǐ ni ɖu vivǐ nǔ ɖagbe lɛ tɔn. “Enyi mɛɖé nɔ ɖu nǔ, bo nɔ nu ahan, bo ɖu azɔ̌ e é jɛ tagba bo wà ɔ sín gbɛ̀ hǔn, Mawu wɛ na ɛ.”—Nùnywɛtɔ́xó 3:13.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ masɔgbe: Tlɛnmɛninɔ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ nyí mɛ mímɛ́ hugǎn.

Nugbǒ ɔ: Klisanwun ɖé sixu wá gbeta ɔ kɔn bo na nɔ tlɛnmɛ, amɔ̌, tlɛnmɛninɔ nɔ zɔ́n bonu mɛɖé nɔ nyí mɛ mímɛ́ ɖò Mawu nukɔn ǎ. Nugbǒ wɛ ɖɔ mɛ ɖěɖee ɖò tlɛnmɛ lɛ é sixu sɔ́ ayi yetɔn bǐ ɖó Mawu sinsɛn jí, bɔ nùɖé na fɛ́ ayi yetɔn ǎ. (1 Kɔlɛntinu lɛ 7:32-34) É ɖò mɔ̌ có, Biblu xlɛ́ ɖɔ mɛ ɖěɖee wlí alɔ lɛ é lɔmɔ̌ sixu nyí mɛ mímɛ́. Nugbǒ ɔ, é hwe bǐ ɔ, mɛsɛ́dó Jezu tɔn lɛ ɖokpo d’asì, é wɛ nyí Piyɛ́ɛ.—Matie 8:14; 1 Kɔlɛntinu lɛ 9:5.

^ akpá. 4 Jehovah wɛ nyí nyikɔ Mawu tɔn ɖesu. Wemafɔ Biblu tɔn kanweko mɔkpan zán nyikɔ enɛ b’ɛ cá kàn xá xókwin “mimɛ̌” kpo “mimɛ̌ nyínyí” kpo.

^ akpá. 8 Biblu gbɛ́ ɖɔ è ni ma sɛ̀n nǔ e è nɔ zán ɖò sinsɛn linu lɛ é ɖě ó.—1 Kɔlɛntinu lɛ 10:14.