Skip to content

Étɛ́ Biblu ka ɖɔ dó xɔ́ntɔn zunzun wú?

Étɛ́ Biblu ka ɖɔ dó xɔ́ntɔn zunzun wú?

Xósin e Biblu ná é

 Xɔ́ntɔn mǐtɔn lɛ́ sixú d’alɔ mǐ bɔ mǐ ná ɖó awǎjijɛ ɖo gbɛzán mǐtɔn mɛ, bɔ gbɛ mǐtɔn ná lɛ́ kpa mǐ. Xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ́ nɔ wa ɖagbe nú yěɖée lɛ́, bó sixú lɛ́ zɔ́n bɔ mɛ alɔkpa e mǐ nyí é ná kpɔ́n te d’é jí.—Nǔnywɛ́xó 27:17.

 É ɖo mɔ̌ có, Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ é ɖo tají ɖɔ mǐ ní cyán xɔ́ntɔn mǐtɔn lɛ́ kpó sɔxwixwe kpó. É gb’akpá nú mǐ dó nǔ e xɔ́ntɔn nyanya lɛ́ zunzun nɔ ji lɛ́ é wú. (Nǔnywɛ́xó 13:20; 1 Kɔlɛ́ntinu lɛ́ 15:33) Xɔ́ntɔn mɔ̌hun lɛ́ sixú zɔ́n bɔ mɛɖé ná wá gbeta e nǔnywɛ́ ma kpé ǎ lɛ́ é kɔn, alǒ ɖo alɔ ɖěvo mɛ ɔ, yě ná wa nǔ dó jijɔ tɔn ɖagbe lɛ́ wú.

Ðo xóta élɔ́ mɛ ɔ, mǐ ná ɖɔ xó dó nǔ élɔ́ lɛ́ jí:

 Mɛɖé nyí xɔ́ntɔn ɖagbe ɔ, nɛ̌ è ka sixú tuun gbɔn?

 Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ nǔ e jí xɔ́ntɔn zunzun ɖagbe lɛ́ ɖó ná jínjɔ́n é ɖó ná syɛ́n tawun hú nǔjlómɛ ɖokpó ɔ lɛ́ kpowun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Ðɛhan 119:63 ɖɔ: “Mɛ e nɔ ɖó sísí nú we, a bó nɔ nyi sɛ́n towe lɛ́ bǐ kpó nyi kpó wɛ nyí xɔ́ntɔn.” Ð’ayi wú ɖɔ Bibluwlántɔ́ ɔ ɖɔ ɖɔ émí nɔ cyán xɔ́ntɔn ɖěɖěe ba ná nyɔ́ Mawu nukúnmɛ bó nɔ xwedó nǔgbódodó tɔn lɛ́ é.

 Biblu lɛ́vɔ́ tɛɖɛ̌ jijɔ ɖěɖěe xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé ɖó ná ɖó lɛ́ é jí. Kpɔ́ndéwú tɔn ɖé lɛ́ ɖíe:

  •   “Xɔ́ntɔn nǔgbó nɔ ɖe wǎnyíyí xlɛ́ hwebǐnu, bó nyí nɔví súnnu e wú è sixú ɖeji dó ɖo wǔvɛ́ lɛ́ hwenu é.”—Nǔnywɛ́xó 17:17, nwt.

  •   “Xɔ́ntɔn ɖé lɛ́ nɔ wá húzú awě bó nɔ xo mɛ; loɔ, xɔ́ntɔn zɔnjɛzɔnfɔ́n ɔ, è nɔ mɔ ɛ ɖo gǔdo hú nɔví.”—Nǔnywɛ́xó 18:24.

 Wěmafɔ énɛ́ lɛ́ xlɛ́ ɖɔ xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé nɔ nɔ gbejí nú mɛ, nɔ yí wǎn nú mɛ, nɔ nyɔ́ xomɛ, bó nɔ lɛ́vɔ́ nyí alɔhundónánǔmɛtɔ́. Xɔ́ntɔn nǔgbó ɖé nɔ nyí mɛɖé bɔ è sixú gán jɛ wǔ tɔn, ɖɔ é ná nɔ gǔdo nú mɛ ɖo hwenu ɖagbe kpó hwenu vɛ́ wǔ lɛ́ kpó mɛ. Xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn ɖé ná lɛ́vɔ́ ɖó akɔ́nkpinkpan tawun bó ná ɖɔ xó jɔ xó nú mǐ, hwenu e mǐ wlí ali nyanya ɖé, alǒ wá gbeta e nǔnywɛ́ ma kpé ǎ é ɖé kɔn é.—Nǔnywɛ́xó 27:6, 9.

 Xɔ́ntɔn zunzun ɖagbe sín kpɔ́ndéwú tɛ́ lɛ́ mɔ̌ ka ɖo Biblu mɛ?

 Biblu ɖɔ xɔ́ntɔn zunzun ɖagbe gěgé sín xó, bɔ xɔ́ntɔn zunzun mɔ̌hun lɛ́ tíin ɖo mɛ e ɖó xwe vovo, gosín fí vovo, ɖó aca vovo, alǒ ɖo tɛn acɛkpikpa tɔn mɛ lɛ́ é tɛ́ntin. Mǐ ní kpɔ́n xɔ́ntɔn zunzun énɛ́ lɛ́ atɔn.

  •   Hwliti kpó Nɔemíi kpó. Nɔemíi sín vǐ sín asi wɛ Hwliti nyí, bɔ Nɔemíi ná ko nyí mɛxó nú Hwliti tawun. Gɔ́ ná ɔ, Hwliti sín aca gbɔn vo nú aca Nɔemíi tɔn. Vogbingbɔn énɛ́ lɛ́ ɖo fínɛ́ có, yě ka zun xɔ́ntɔn vívɛ́ bó yí wǎn nú yěɖée lɛ́.—Hwliti 1:16.

  •   Davídi kpó Jonatáan kpó. Jonatáan ná ko nyí mɛxó nú Davídi xwe 30 mɔ̌ có, Biblu ɖɔ ɖɔ “Davídi sín nǔ jɛ Jonatáan . . . tɔn jí.”—1 Samuwɛ́li 18:1.

  •   Jezu kpó mɛsɛ́dó tɔn lɛ́ kpó. Jezu ɖó acɛ dó mɛsɛ́dó tɔn lɛ́ jí, ɖó é wɛ nyí mɛ̌si yětɔn kpó gǎn yětɔn kpó. (Jaan 13:13) Amɔ̌, é mɔ ɖɔ yě kún jɛxá bó ná nyí xɔ́ntɔn émítɔn ó ǎ. É nyɔ́ wa ɔ, Jezu vɛ́ kpó yě mɛ ɖěɖěe nɔ xwedó nǔkplɔ́nmɛ tɔn lɛ́ é kpó. É ɖɔ: “Un nɔ ylɔ́ mi ɖɔ xɔ́ntɔn, ɖó nǔ e un se ɖo Tɔ́ ce nu lɛ́ bǐ wɛ un ɖe xlɛ́ mi.”—Jaan 15:14, 15.

 Gbɛtɔ́ ka sixú nyí xɔ́ntɔn Mawu tɔn a?

 Ganjí, gbɛtɔ́ lɛ́ hɛn ɔ, yě ná zun xɔ́ntɔn xá Mawu. Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu “nɔ zun xɔ́ntɔn xá mɛ e nɔ wa nǔ jlɔ́jlɔ́ lɛ́.” (Nǔnywɛ́xó 3:32) Ðo xógbe ɖěvo mɛ ɔ, Mawu nɔ zun xɔ́ntɔn xá mɛ ɖěɖěe nɔ nɔ jlɛ̌ jí, nɔ ɖɔ nǔgbó, nɔ sí mɛ, bó nɔ lɛ́ dó gǎn lobo nɔ zán gbɛ sɔgbe xá nǔgbódodó tɔn e kúnkplá nǔ ɖagbe kpó nǔ nyanya kpó lɛ́ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è ylɔ́ nya gbejínɔtɔ́ Ablaxámu tlɔlɔ ɖɔ xɔ́ntɔn Mawu tɔn ɖo Mawuxówéma ɔ mɛ.—2 Tan 20:7; Ezayíi 41:8; Jaki 2:23.

a Nǔ ɖěɖěe lɛ́ lɛ̌ dó ɖɛhan énɛ́ lɛ́ é xlɛ́ ɖɔ Mawu dó gesí wɛ xókwín “we” ɔ ɖe.