Skip to content

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Xósin e Biblu na é

 Axɔsuɖuto Mawu tɔn na ɖyɔ acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ bǐ, bo na kp’acɛ dó ayikúngban ɔ bǐ jí. (Daniyɛli 2:44; Nǔɖexlɛ́mɛ 16:14) Enɛ gudo ɔ, Axɔsuɖuto Mawu tɔn na . . .

  •   Ðè nǔnyanyawatɔ́ ɖěɖee nɔ hɛn nǔ gblé dó mǐ wu, ɖó cejɛnnabi wutu lɛ é bǐ síìn. “Mɛdídá lɛ ɔ, è na ɖè ye sín tò ɔ mɛ.”—Nùnywɛxó 2:22.

  •   Ðó nǔ ahwan lɛ bǐ nu. “[Mawu] sú ahwan kún dó gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.”—Ðɛhan 46:10.

  •   Hɛn vivo kpo ayijayǐ kpo wá ayikúngban ɔ jí. “Mɛ ɖokpo ɖokpo na vo ɖò vǐwuntín tɔn kpo fígitín tɔn kpo sá, bɔ mɛɖebǔ sɔ́ na ɖè bo na gbà ayi dó nú ye ǎ.”—Micée 4:4.

  •   Bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé. “Gbetótló kpo ayikúngban xúxú kpo ni j’awǎ. Nǔ ni víví nú tò e mɛ sìn ma ɖè ǎ é, bonu é ni gbà sɛ́ folowa ɖɔhun.”—Ezayíi 35:1.

  •   Bló bɔ mɛ lɛ bǐ na ɖó azɔ̌ ɖagbe e na hun xomɛ nú ye é. “Nǔ e ye sɔ́ alɔ yetɔn dó bló lɛ ɔ, ye na ɖu lè tɔn. Ye sɔ́ na jɛ tagba dó wǔvɔ́ ɖě ǎ.”—Ezayíi 65:21-23.

  •   Sú kún dó nú azɔn. “Toví ɖé sɔ́ na ɖɔ: ‘Un ɖò azɔn jɛ wɛ’ ǎ.”—Ezayíi 33:24.

  •   Tún kàn mǐ sín kpikpò sí. “Gbɛ̀ na wá wǔ tɔn; é na lɛ́ winnya.”—Jɔbu 33:25.

  •   Fɔ́n mɛkúkú lɛ wá gbɛ̀. “Mɛkúkú lɛ na sè gbè [Jezu] tɔn, bo na fɔ́n.”—Jaan 5:28, 29.