Skip to content

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Kanlin Ðaxó Hwexónu Tɔn E Nɔ Nyí Dinosaure lɛ É Wu?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Kanlin Ðaxó Hwexónu Tɔn E Nɔ Nyí Dinosaure lɛ É Wu?

Xósin e Biblu na é

È ɖɔ xó dó kanlin e nɔ nyí dinosaure lɛ é wu tlɔlɔ lě ɖò Biblu mɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, Biblu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ Mawu wɛ “bló nǔ bǐ,” enɛ wu ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ ye ɖò nǔ ɖěɖee Mawu dá lɛ é mɛ. * (Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) Biblu ɖɔ xó dó kanlin e nɔ nyí dinosaure lɛ é wu lě ǎ có, é ka dó gesí nùɖíɖó ɖé lɛ, bɔ ye sixu ɖ’emɛ:

Kanlin ɖevo lɛ ka ɖyɔ bo wá huzu dinosaure lɛ wɛ ǎ?

É nyí kpɛɖé kpɛɖé wɛ dinosaure lɛ wá tɔ́n lee linlin nǔ lɛ jɔ nú yeɖée tɔn ɖɔ gbɔn é ǎ, loɔ, dò e è ba nú nǔ dó xú yetɔn lɛ jí é xlɛ́ ɖɔ kanlin enɛ lɛ tɔ́n ajijimɛ kpowun wɛ. Enɛ sɔgbe xá xó e Biblu ɖɔ, bo ɖɔ ɖɔ Mawu dá kanlin lɛ bǐ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Ðɛhan 146:6 ɖɔ xó elɔ dó Mawu wu: “É wɛ bló jixwé kpo ayikúngban kpo, bo bló xù kpo nǔ e ɖ’emɛ lɛ kpo.”

Hwetɛnu dinosaure lɛ ka nɔ gbɛ̀?

Biblu tinmɛ ɖɔ nùɖíɖó lɛ dídá sín azǎn atɔ́ɔ́ngɔ ɔ kpo ayizɛngɔ ɔ kpo * gbè wɛ è dá kanlin e ɖò xù mɛ lɛ é kpo ee ɖò ayikúngban jí lɛ é kpo. (Bǐbɛ̌mɛ 1:20-25, 31) Mɔ̌ mɛ ɔ, sɔgbe xá Biblu ɔ, kanlin e nɔ nyí dinosaure lɛ é ko tíìn kpɔ́n, bo lɛ́ nɔ ayǐ nú táan ɖé ɖò hwexónu.

Dinosaure lɛ wɛ ka nú Behemɔti kpo Leviyatáan kpo à?

Eǒ. Nugbǒ wɛ ɖɔ wema Jɔbu tɔn ɖɔ xó dó kanlin enɛ lɛ wu, amɔ̌, mǐ sixu ɖɔ ɖɔ ye ɖíe bo tɛ afɔ jí ǎ. Ðò kpaà mɛ ɔ, è nɔ ɖɔ ɖɔ Behemɔti ɔ wɛ nyí ɖɛgbó, bɔ Leviyatáan ɔ nyí lǒ. Xó enɛ ka sɔgbe xá nǔ e Biblu ɖɔ dó kanlin enɛ lɛ wu é. (Jɔbu 40:15-23; 41:1, 14-17, 31) Enɛ wu ɔ, è sixu ɖɔ gbeɖé ɖɔ “Behemɔti” kpo “Leviyatáan” kpo ɔ, dinosaure lɛ wɛ nú ye ǎ. Mawu ɖɔ nú Jɔbu ɖɔ éɖesunɔ ni kpɔ́n kanlin enɛ lɛ ganji, loɔ, kanlin e nɔ nyí dinosaure lɛ é ka ko vɔ kún xóxó cobɔ Jɔbu wá nɔ gbɛ̀.—Jɔbu 40:16; 41:8.

Etɛ ka jɛ dó kanlin e nɔ nyí dinosaure lɛ é wu?

Biblu ɖɔ xó ɖé dó lee dinosaure lɛ vɔ kún gbɔn é wu ǎ. Amɔ̌, é ɖɔ ɖɔ Mawu wɛ dá nǔ lɛ bǐ ‘ɖó é wɛ jló bɔ ye tíìn,’ enɛ wu ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ linlin ɖé wu wɛ Mawu dá dinosaure lɛ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) Ee linlin ɔ jɛnu gudo é ɔ, Mawu lɛ́ yí gbè, bɔ dinosaure lɛ vɔ kún.

^ akpá. 3 Kanlin sín xú ɖěɖee dobanúnǔtɔ́ lɛ mɔ lɛ é xlɛ́ ɖɔ kanlin e nɔ nyí dinosaure lɛ é ko tíìn kpɔ́n. Xú lɛ xlɛ́ ɖɔ ɖò hweɖenu ɔ, kanlin enɛ lɛ sukpɔ́, bo ɖè alɔkpa alɔkpa, lobɔ ɖaxó tɔn kpo kpɛví tɔn kpo lɛ́ ɖè.

^ akpá. 10 Ðò Biblu mɛ ɔ, xókwin “azǎn” ɔ sixu dó gesí xwè afatɔ́n mɔkpan.—Bǐbɛ̌mɛ 1:31; 2:1-4; Eblée lɛ 4:4, 11.