Skip to content

Biblu

Jɔtɛn tɔn kpó gbesisɔ tɔn kpó

Étɛ́ ka nɔ nyí Biblu?

Bɛ̌ wɛn Mawu tɔn e è nɔ ylɔ́ ɖɔ xó Mawu tɔn b’ɛ dɔn mɛ é xixa.

Wema E Mɛ Nùnywɛ Gbɛtɔ́ lɛ Tɔn Ðè É ɖé Wɛ Biblu ɔ ka Nyí À?

Ð’ayi nǔ e Biblu ɖesunɔ ɖɔ dó éɖée wu é wu.

Linlin Mawu Tɔn lɛ Wɛ È Wlan Dó Biblu Mɛ À?

Biblu wlantɔ́ gègě ɖɔ ɖɔ Mawu wɛ xlɛ́ ali emi ɖò nǔ e emi wlan lɛ é mɛ. Etɛwu?

Mɔyizi Wɛ Wlan Biblu ɔ À?

Mɔyizi ɖ’alɔ ɖò Biblu wlanwlan mɛ. Mɛ nabi ka wlan Biblu ɔ?

Mɛɖé ka Sixu Tuùn Mɛ Ðěɖee Wlan Biblu ɔ É Dóó À?

Biblu wlantɔ́ gègě yí gbè ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ Biblu ɔ gosin, ɖɔ é wɛ xlɛ́ ali emi. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖeji dó nǔ e ye wlan lɛ é wu gbɔn?

È Ðyɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ lɛ É Alǒ Ye Bǐ Sɔgbe Ǎ Wɛ À?

Wema e dóxó tawun é ɖé wɛ Biblu ɔ nyí, bɔ etɛwu mǐ ka sixu kúdeji ɖɔ wɛn e ɖ’emɛ é kún ɖyɔ ó?

Hwetɛnu Mawu ka Jɛ Wɛkɛ ɔ Dá Jí?

Xósin ɔ tɔ́n ɖò lee è zǎn xókwín “bǐbɛ̌mɛ” kpo “azǎn” kpo gbɔn ɖò wema Bǐbɛ̌mɛ tɔn mɛ é mɛ.

Nǔnywɛ Xwitixwiti kpo Biblu kpo ka Xò Nǔ Dó Akpa Ðokpo ɔ Mɛ À?

Nǔ ɖěɖee ma sɔgbe ɖò nǔnywɛ xwitixwiti linu ǎ lɛ é ɖò Biblu ɔ mɛ wɛ à?

Wema Yovó lɛ Tɔn Wɛ Biblu Nyí À?

Fitɛ Biblu wlantɔ́ lɛ ka jɔ ɖè? Gbɛ̀ ɔ sín akpáxwé tɛ ye ka gosin?

Hwetɛnu Mɔ̌ È ka Wlan Tan E Ðɔ Xó Dó Jezu Wu lɛ É?

Táan tɛ ka ɖò hwenu e Jezu kú é kpo hwenu e è wlan Wɛnɖagbe-Wema lɛ é kpo vlamɛ?

Biblu xixa kpó nukúnnú mimɔ jɛ mɛ kpó

Etɛ lɛ Sín Hudo A ka Ðó Bo Na Dó Mɔ Nukúnnú Jɛ Biblu ɔ Mɛ?

A na bo tlɛ gosin akɔ ɖebǔ mɛ ɔ, a sixu mɔ nukúnnú jɛ wɛn Mawu tɔn e ɖò Biblu mɛ é mɛ.

Biblu Sɔ́ Ta Éɖée Wɛ À?

Gbějé nǔ ɖěɖee ɖò Biblu mɛ bo cí nǔ e sɔ́ ta yeɖée lɛ ɖɔhun lɛ é kpo nǔgbododó ɖěɖee a sixu zán bo na bló bɔ tinmɛ ɔ na zawě é kpo kpɔ́n.

Mɛ̌ Alǒ Etɛ ka Nyí Xó Mawu Tɔn Ɔ?

Lee è zán xógbe ɔ gbɔn ɖò Biblu mɛ é ɔ, tinmɛ gegě wɛ é ɖó.

Etɛ ka Nyí Tinmɛ “Mɛɖé Tɔ́n Nukún We Hǔn, Tɔ́n Nukún É Lɔmɔ̌” Tɔn?

“Mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” sín sɛ́n ɔ ka nɔ gudo nú hlɔnbiba wɛ à?

Etɛ ka Nyí Sɛ́n Mawu Tɔn Wǒ Lɛ?

Mɛ̌ è ka na? È byɔ Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nyi ye wɛ à?

Étɛ́ ka nyí tínmɛ è ní nyí “Samalíinu ɖagbe” ɖé tɔn?

Jezu zán tan énɛ́ ɖo ali jí wǔ ɖé nu bó ná dó kplɔ́n nǔ mɛ lɛ́ dó lěe yě ná nɔ wa nǔ xá mɛ ɖěvo lɛ́ gbɔn, ma kpɔ́n fí e yě jɔ sín é, sinmɛ agbaza tɔn yětɔn alǒ to e mɛ yě gosín é wú.

Etɛ Ka Nɔ Nyí Torah?

Mɛ̌ ka wlán? Sɛ́n e ɖò Torah mɛ lɛ é na nɔ ayǐ kaka sɔyi bɔ è na xò ye nyi kɛ́n gbeɖé ǎ wɛ à?

Nǔɖɔɖayǐ kpó nǔjlɛ́dónǔwú kpó

Etɛ ka Nyí Nǔɖɔɖ’ayǐ?

Xó e Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛ bɔ ye ɖɔ ɖ’ayǐ lɛ é bǐ wɛ kan sɔgudo à? Ðebǔ ǎ.

Etɛ Kɛ́n lɛ ka Nɔ Dó Gesí Ðò Biblu Mɛ? Biblu Yí Gbè nú Nǔ Kplɔnkplɔn Dó Kɛ́n Bǔnɔ lɛ Wu (Numérologie) Wɛ À?

Kpɔ́n tinmɛ nǔjlɛdonǔwu tɔn e kɛ́n ɖěɖee xó Biblu ɖɔ lɛ é ɖó lɛ é, bo ba dò nú lee é gbɔn vo nú numérologie gbɔn é.

Wema Nǔɖexlɛ́mɛ Tɔn: Etɛ ka Nyí Tinmɛ Tɔn?

Wema ɔ ɖesu ɖɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ xà, nɔ mɔ nukúnnú jɛ mɛ, bo nɔ wà nǔ sɔgbe xá wɛn e ɖ’emɛ lɛ é na ɖó awǎjijɛ hwenu e ye na ɖò mɔ̌ wà wɛ é.

Etɛ ka Nyí Jeluzalɛmu Yɔyɔ̌ Ɔ?

Nɛ̌ toxo bunɔ enɛ ka kúnkplá we gbɔn?

Etɛ Gběkanlin Ta Tɛnwenɔ E Xó Nǔɖexlɛ́mɛ Wemata 13gɔ́ ɔ Ðɔ É ka Nyí?

Gběkanlin ɔ ɖó acɛ, hlɔnhlɔn kpo axɔ́suzinkpo ɖé kpo. Nǔ ɖevo tɛ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn ka ɖexlɛ́?

Etɛ ka Nyí Kanlin Vɔvɔ Cɛ́cɛ́ E Xó È Ðɔ Ðò Nǔɖexlɛ́mɛ Wemata 17gɔ́ ɔ Mɛ É?

Nǔ taji ayizɛ́n d’alɔ bɔ è tuùn nǔ e kanlin dó xɛsi enɛ nɔte na é.

Etɛ ka Nyí Tinmɛ Xixa 666 ɔ Tɔn?

Biblu ɖè xixa 666 ɔ kpo wuntun gběkanlin ɔ tɔn kpo sín tinmɛ xlɛ́.

Etɛ ka Nyí Babilɔnu Ðaxó Ɔ?

Biblu ɖɔ ɖɔ agalɛtɔ́ ɖé bo lɛ́ nyí toxo ɖé.

Etɛ ka Nyí Myɔ Togotogo Ɔ? Nǔ Ðokpo ɔ Wɛ É Nyí Xá Zomɛ Alǒ Jeyɛnu À?

‘Zomɛ sín cávi’ ɖò Jezu sí, é ka ɖó myɔ togotogo ɔ sín cávi à?

Gbɛvivɔ

Etɛ ka Nyí Wuntun “Azǎn Gudogudo Tɔn lɛ,” Alǒ “Hwenu E Gbɛ̀ Elɔ Na Vɔ Dó ɔ” Tɔn Lɛ?

Biblu gbajɛ̌mɛ nú nǔ ɖěɖee na jɛ alǒ ninɔmɛ ɖěɖee na tíìn, bɔ ye na nyí wuntun “hwenu e gbɛ̀ elɔ na vɔ dó ɔ” tɔn lɛ é.

Etɛ ka Nyí Ya Ðaxó Ɔ?

Nǔɖɔɖ’ayǐ e mɛ lɛ nɔ ylɔ́ ɖɔ ‘nǔɖɔɖ’ayǐ nǔ lɛ bǐ sín fifó hwenu tɔn’ lɛ é ɖɔ xó dó hwenu hunnyahunnya tɔn ɖaxó hugǎn e ma ko tíìn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ kpɔ́n ǎ é wu. Etɛ lɛ mǐ ka sixu ɖó nukún ɖɔ é na jɛ?

Etɛ ka Nyí Ahwan Haamagedɔni Tɔn?

Azɔn ɖokpo géé jɛn xókwín Haamagedɔni ɔ tɔ́n ɖò Biblu mɛ, amɔ̌, è ɖɔ ahwan e é dó gesí é xó ɖò Biblu ɔ blebu mɛ.

È Na Sú Kún Dó nú Ayikúngban ɔ Wɛ À?

Biblu ɖɔ linlin e Mawu ɖó nú ayikúngban ɔ é nyì wɛn.

Hwetɛnu Gbɛ̀ ɔ ka Na Vɔ?

Biblu ɖɔ táan ɖé tawun wɛ à?

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Kplɔ́n nǔ e a sixu ɖó nukún hwenu e acɛkpikpa Mawu tɔn na bɛ́ azɔ̌ ɖò ayikúngban jí é.

Gbɛtɔ́ lɛ́, nɔtɛn lɛ́, kpó nǔ lɛ́ kpó

Nyɔnu E Xó Biblu Ðɔ lɛ É: Etɛ lɛ Kpɔ́ndéwú Yetɔn lɛ ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?

Sɔ́ nyɔnu jijɔ ɖagbenɔ e xó Biblu ɖɔ lɛ é ɖé lɛ jlɛ́ dó nyɔnu ɖevo e xó é ɖɔ bɔ ye nyla tawun lɛ é wu, bo kpɔ́n vogbingbɔn e ɖò ye mɛ lɛ é.

Mawu Sín Nɔ Wɛ ka nú Mali À?

Mawuxówema ɔ kpo tan sinsɛn Klisanwun tɔn tɔn kpo bǐ wɛ na xósin e zawě é dó sinsɛn-núkplɔnmɛ enɛ wu.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nyɔnu Ðò Alɔji Mali Wu?

Mɛɖé lɛ ɖɔ ɖɔ nyɔnu ɖ’alɔji e jì Jezu é kún ɖu hwɛhuhu nukɔntɔn ɔ gú ó. Biblu ka yí gbè nú nǔkplɔnmɛ enɛ à?

Mɛ̌ ka nyí Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ?

Wɛn nǔɖɔɖayǐ tɔn e é jlá é sɔ́ nǔ nú ayi Jwifu hǎtɔ́ tɔn lɛ́ tɔn lɛ́, bónú yě ná tuun Mɛsíya e sín akpá è dó é.

Mɛ̌ ka Nyí Mali Magidalanu ɔ?

Nǔ e mɛɖé lɛ ɖi nǔ na dó wǔ tɔn é jinjɔn Biblu jí ǎ.

Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Nyí “Sunnu Nǔnywɛtɔ́ Atɔn Lɛ”? Ye ka Xwedó “Sunví” Bɛteleyɛmu Tɔn ɔ À?

Xógbe ɖěɖee mɛ lɛ nɔ zán ɖò Natáaxwe sín aca e gbakpé lɛ é mɛ ɖò égbé é gegě tíìn bo ɖò Biblu mɛ ǎ.

Étɛ́ Biblu ka ɖɔ dó Daniyɛ́li wú?

Mawu xlɛ́ ɛ nǔ e ná jɛ bɔ mǐ ɖo mimɔ wɛ din lɛ́ é.

Mɛ̌ ka Nyí Kanyɛ́ɛ Sín Asì?

Mawuxówema ɔ gbígbéjé kpɔ́n zɔ́n bɔ è mɔ xósin e jɛmɛ nú mɛ é nú nǔkanbyɔ enɛ.

Tan Nɔwée Tɔn kpo Sinvɔgbɛ ɔ Kpo: Xɛxó ɖé Kpowun Wɛ Ye Nyí À?

Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu bló bɔ jǐ ɖaxó ɖé ja bo sú kún dó nú gbɛtɔ́ nyanya lɛ. Kúnnuɖenú tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ bo xlɛ́ ɖɔ nǔwiwa Mawu tɔn wɛ Sinvɔgbɛ ɔ nyí?

Etɛ ka Nyí Akɔjijɛgbá Ɔ?

Mawu ɖegbe nú Izlayɛli-ví hwexónu tɔn lɛ ɖɔ ye ni bló gbǎ enɛ. Linlin tɛ wu è ka bló?

Cyɔvɔ Turin Tɔn Jɛn È ka Bú Dó Cyɔ Jezu Tɔn À?

Nǔ taji e kúnkplá cyɔvɔ é atɔn d’alɔ bɔ è mɔ xósin ɔ.

Mawu Bló Bɔ Nǔɖogbɛ Tɛnmɛ Tɛnmɛ lɛ Jɔ nú Yeɖée Wɛ À?

Biblu yí xó nú nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ ɖěɖee ɖɔ ɖɔ nú è sɔ́ nǔɖogbɛ ɖokpo ɖokpo ɔ, tɛnmɛ tɛnmɛ tɔn wɛ ɖè lɛ é.

Nǔgbódodó e nyɔ́ zán lɛ́ é

Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Bɔ Na Ðó Xwédo Awǎjijɛnɔ ɖé À?

Wěɖexámɛ e nǔnywɛ kpé bɔ è ɖè sín Biblu mɛ lɛ é ko d’alɔ sunnu kpo nyɔnu kpo livi mɔkpan bɔ ye ɖó awǎjijɛ ɖò xwédo mɛ.

Étɛ́ Biblu ka ɖɔ dó xɔ́ntɔn zunzun wú?

Xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ́ nɔ wa ɖagbe nú yěɖée lɛ́, bó sixú lɛ́ zɔ́n bɔ mɛ alɔkpa e mǐ nyí é ná kpɔ́n te d’é jí. Cyán xɔ́ntɔn towe lɛ́ kpó sɔxwixwe kpó!

Etɛ ka nyí Sɛ́n Siká Tɔn Ɔ?

Hwenu e Jezu na Sɛ́n Siká tɔn ɔ é ɔ, lee è na nɔ wà nǔ xá mɛ lɛ ɖo kpaa mɛ gbɔn é kɛɖɛ jí wɛ é ɖɔ xó dó ǎ, loɔ, é tlɛ lɛ́ ɖɔ xó dó lee è na wà nǔ xá kɛntɔ́ mɛtɔn lɛ gbɔn é jí.

Akwɛ Wɛ Nyí Nǔ Nyanya lɛ Bǐ Sín Ðɔ À?

Nukɛgbe ‘akwɛ mɛ wɛ nǔ nyanya tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ bǐ nɔ tɔ́n sín’ e mɛ lɛ bǐ nɔ zán ɖò kpaa mɛ é ɖò agboɖe, bo lɛ́ sɔ́ ta nǔ e Biblu ɖɔ é.

Tagba E Akwɛ Nɔ Dɔn Wá lɛ É kpo Axɔ́ Kpo: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Akwɛ sixu xɔ awǎjijɛ ǎ, amɔ̌, nǔgbododó Biblu tɔn ɛnɛ sixu d’alɔ we ɖò akwɛzinzan sín akpáxwé.

Azɔn Jɛmagbɔ Nu Didɛ Ðè: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Ganji! Kpɔ́n nǔ e sixu d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖò azɔn jɛmagbɔ ɖé nu é atɔn.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Hlɔnbiba Wu?

Wěɖexámɛ e ɖo Biblu mɛ lɛ é ko d’alɔ mɛ gegě bɔ ye ɖu ɖo jlǒ e ye nɔ ɖó bo na ba hlɔn é jí.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Xomɛsin Wu?

Hwebǐnu wɛ xomɛsin nɔ sɔgbe à? Etɛ a ka ɖó na wà hwenu e xomɛ jɛ sinsin we jí é?

Enyi Un Ðò Linkpɔ́nzɔn Jɛ Wɛ ɔ, Biblu ka Sixu D’alɔ Mì À?

Nǔ atɔn tíìn, bɔ Mawu nɔ hun alɔ dó na mǐ, bonu mǐ na dó ɖí xwi xá linkpɔ́nzɔn.

Sinsɛn, Mawu, Alǒ Biblu ka Sixu D’alɔ We Bɔ A Na Nɔ Ganji Ðò Gbɛzán Towe Mɛ À?

Kpɔ́n lee xɔ́ntɔn zunzun xá Mawu sixu bló bɔ gbɛzán towe na kpɔ́n te dìn bo na lɛ́ kpɔ́n te ɖò sɔgudo gbɔn é.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Wǎn Yí nú Hwiɖée Jí?

Jezu ɖɔ: “A na yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesu ɖɔhun.” Etɛ ɖɔ wɛ é ka ɖè bo ɖɔ mɔ̌?