Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Biblu

Jɔtɛn Tɔn kpo Gbesisɔ Tɔn Kpo

Wema E Mɛ Nùnywɛ Gbɛtɔ́ lɛ Tɔn Ðè É ɖé Wɛ Biblu ɔ ka Nyí À?

Ð’ayi nǔ e Biblu ɖesunɔ ɖɔ dó éɖée wu é wu.

Linlin Mawu Tɔn lɛ Wɛ È Wlan Dó Biblu Mɛ À?

Biblu wlantɔ́ gègě ɖɔ ɖɔ Mawu wɛ xlɛ́ ali emi ɖò nǔ e emi wlan lɛ é mɛ. Etɛwu?

Mɔyizi Wɛ Wlan Biblu ɔ À?

Mɔyizi ɖ’alɔ ɖò Biblu wlanwlan mɛ. Mɛ nabi ka wlan Biblu ɔ?

Mɛɖé ka Sixu Tuùn Mɛ Ðěɖee Wlan Biblu ɔ É Dóó À?

Biblu wlantɔ́ gègě yí gbè ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ Biblu ɔ gosin, ɖɔ é wɛ xlɛ́ ali emi. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖeji dó nǔ e ye wlan lɛ é wu gbɔn?

Wema Yovó lɛ Tɔn Wɛ Biblu Nyí À?

Fitɛ Biblu wlantɔ́ lɛ ka jɔ ɖè? Gbɛ̀ ɔ sín akpáxwé tɛ ye ka gosin?

Hwetɛnu Mɔ̌ È ka Wlan Tan E Ðɔ Xó Dó Jezu Wu lɛ É?

Táan tɛ ka ɖò hwenu e Jezu kú é kpo hwenu e è wlan Wɛnɖagbe-Wema lɛ é kpo vlamɛ?

Gbɛvivɔ

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Kplɔ́n nǔ e a sixu ɖó nukún hwenu e acɛkpikpa Mawu tɔn na bɛ́ azɔ̌ ɖò ayikúngban jí é.

Nɛ̌ Fífá ka Na Wá Ayikúngban Jí Gbɔn?

Kplɔ́n lee Mawu d’akpá ɖɔ emi na hɛn fífá wá gbɛ̀ ɔ mɛ gbɔn Axɔsuɖuto emitɔn gblamɛ gbɔn é.