Skip to content

Biblu

Jɔtɛn Tɔn kpo Gbesisɔ Tɔn Kpo

Wema E Mɛ Nùnywɛ Gbɛtɔ́ lɛ Tɔn Ðè É ɖé Wɛ Biblu ɔ ka Nyí À?

Ð’ayi nǔ e Biblu ɖesunɔ ɖɔ dó éɖée wu é wu.

Linlin Mawu Tɔn lɛ Wɛ È Wlan Dó Biblu Mɛ À?

Biblu wlantɔ́ gègě ɖɔ ɖɔ Mawu wɛ xlɛ́ ali emi ɖò nǔ e emi wlan lɛ é mɛ. Etɛwu?

Mɔyizi Wɛ Wlan Biblu ɔ À?

Mɔyizi ɖ’alɔ ɖò Biblu wlanwlan mɛ. Mɛ nabi ka wlan Biblu ɔ?

Mɛɖé ka Sixu Tuùn Mɛ Ðěɖee Wlan Biblu ɔ É Dóó À?

Biblu wlantɔ́ gègě yí gbè ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ Biblu ɔ gosin, ɖɔ é wɛ xlɛ́ ali emi. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖeji dó nǔ e ye wlan lɛ é wu gbɔn?

È Ðyɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ lɛ É Alǒ Ye Bǐ Sɔgbe Ǎ Wɛ À?

Wema e dóxó tawun é ɖé wɛ Biblu ɔ nyí, bɔ etɛwu mǐ ka sixu kúdeji ɖɔ wɛn e ɖ’emɛ é kún ɖyɔ ó?

Wema Yovó lɛ Tɔn Wɛ Biblu Nyí À?

Fitɛ Biblu wlantɔ́ lɛ ka jɔ ɖè? Gbɛ̀ ɔ sín akpáxwé tɛ ye ka gosin?

Hwetɛnu Mɔ̌ È ka Wlan Tan E Ðɔ Xó Dó Jezu Wu lɛ É?

Táan tɛ ka ɖò hwenu e Jezu kú é kpo hwenu e è wlan Wɛnɖagbe-Wema lɛ é kpo vlamɛ?

Biblu Xixa kpo Nukúnnú Mimɔ Jɛ Mɛ Kpo

Etɛ lɛ Sín Hudo A ka Ðó Bo Na Dó Mɔ Nukúnnú Jɛ Biblu ɔ Mɛ?

A na bo tlɛ gosin akɔ ɖebǔ mɛ ɔ, a sixu mɔ nukúnnú jɛ wɛn Mawu tɔn e ɖò Biblu mɛ é mɛ.

Biblu Sɔ́ Ta Éɖée Wɛ À?

Gbějé nǔ ɖěɖee ɖò Biblu mɛ bo cí nǔ e sɔ́ ta yeɖée lɛ ɖɔhun lɛ é kpo nǔgbododó ɖěɖee a sixu zán bo na bló bɔ tinmɛ ɔ na zawě é kpo kpɔ́n.

Etɛ ka Nyí Tinmɛ “Mɛɖé Tɔ́n Nukún We Hǔn, Tɔ́n Nukún É Lɔmɔ̌” Tɔn?

“Mɛɖé tɔ́n nukún we hǔn, tɔ́n nukún é lɔmɔ̌” sín sɛ́n ɔ ka nɔ gudo nú hlɔnbiba wɛ à?

Etɛ ka Nyí Sɛ́n Mawu Tɔn Wǒ Lɛ?

Mɛ̌ è ka na? È byɔ Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nyi ye wɛ à?

Nǔɖɔɖ'ayǐ kpo Nùjlɛdonǔwu Kpo

Etɛ Kɛ́n lɛ ka Nɔ Dó Gesí Ðò Biblu Mɛ? Biblu Yí Gbè nú Nǔ Kplɔnkplɔn Dó Kɛ́n Bǔnɔ lɛ Wu (Numérologie) Wɛ À?

Kpɔ́n tinmɛ nǔjlɛdonǔwu tɔn e kɛ́n ɖěɖee xó Biblu ɖɔ lɛ é ɖó lɛ é, bo ba dò nú lee é gbɔn vo nú numérologie gbɔn é.

Wema Nǔɖexlɛ́mɛ Tɔn: Etɛ ka Nyí Tinmɛ Tɔn?

Wema ɔ ɖesu ɖɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ xà, nɔ mɔ nukúnnú jɛ mɛ, bo nɔ wà nǔ sɔgbe xá wɛn e ɖ’emɛ lɛ é na ɖó awǎjijɛ hwenu e ye na ɖò mɔ̌ wà wɛ é.

Etɛ ka Nyí Jeluzalɛmu Yɔyɔ̌ Ɔ?

Nɛ̌ toxo bunɔ enɛ ka kúnkplá we gbɔn?

Etɛ Gběkanlin Ta Tɛnwenɔ E Xó Nǔɖexlɛ́mɛ Wemata 13gɔ́ ɔ Ðɔ É ka Nyí?

Gběkanlin ɔ ɖó acɛ, hlɔnhlɔn kpo axɔ́suzinkpo ɖé kpo. Nǔ ɖevo tɛ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn ka ɖexlɛ́?

Etɛ ka Nyí Kanlin Vɔvɔ Cɛ́cɛ́ E Xó È Ðɔ Ðò Nǔɖexlɛ́mɛ Wemata 17gɔ́ ɔ Mɛ É?

Nǔ taji ayizɛ́n d’alɔ bɔ è tuùn nǔ e kanlin dó xɛsi enɛ nɔte na é.

Etɛ ka Nyí Tinmɛ Xixa 666 ɔ Tɔn?

Biblu ɖè xixa 666 ɔ kpo wuntun gběkanlin ɔ tɔn kpo sín tinmɛ xlɛ́.

Etɛ ka Nyí Myɔ Togotogo Ɔ? Nǔ Ðokpo ɔ Wɛ É Nyí Xá Zomɛ Alǒ Jeyɛnu À?

‘Zomɛ sín cávi’ ɖò Jezu sí, é ka ɖó myɔ togotogo ɔ sín cávi à?

Gbɛvivɔ

È Na Sú Kún Dó nú Ayikúngban ɔ Wɛ À?

Biblu ɖɔ linlin e Mawu ɖó nú ayikúngban ɔ é nyì wɛn.

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Kplɔ́n nǔ e a sixu ɖó nukún hwenu e acɛkpikpa Mawu tɔn na bɛ́ azɔ̌ ɖò ayikúngban jí é.

Nɛ̌ Fífá ka Na Wá Ayikúngban Jí Gbɔn?

Kplɔ́n lee Mawu d’akpá ɖɔ emi na hɛn fífá wá gbɛ̀ ɔ mɛ gbɔn Axɔsuɖuto emitɔn gblamɛ gbɔn é.

Gbɛtɔ́ lɛ, Nɔtɛn lɛ, kpo Nǔ lɛ Kpo

Nyɔnu E Xó Biblu Ðɔ lɛ É: Etɛ lɛ Kpɔ́ndéwú Yetɔn lɛ ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?

Sɔ́ nyɔnu jijɔ ɖagbenɔ e xó Biblu ɖɔ lɛ é ɖé lɛ jlɛ́ dó nyɔnu ɖevo e xó é ɖɔ bɔ ye nyla tawun lɛ é wu, bo kpɔ́n vogbingbɔn e ɖò ye mɛ lɛ é.

Mawu Sín Nɔ Wɛ ka nú Mali À?

Mawuxówema ɔ kpo tan sinsɛn Klisanwun tɔn tɔn kpo bǐ wɛ na xósin e zawě é dó sinsɛn-núkplɔnmɛ enɛ wu.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nyɔnu Ðò Alɔji Mali Wu?

Mɛɖé lɛ ɖɔ ɖɔ nyɔnu ɖ’alɔji e jì Jezu é kún ɖu hwɛhuhu nukɔntɔn ɔ gú ó. Biblu ka yí gbè nú nǔkplɔnmɛ enɛ à?

Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Nyí “Sunnu Nǔnywɛtɔ́ Atɔn Lɛ”? Ye ka Xwedó “Sunví” Bɛteleyɛmu Tɔn ɔ À?

Xógbe ɖěɖee mɛ lɛ nɔ zán ɖò Natáaxwe sín aca e gbakpé lɛ é mɛ ɖò égbé é gegě tíìn bo ɖò Biblu mɛ ǎ.

Mɛ̌ ka Nyí Kanyɛ́ɛ Sín Asì?

Mawuxówema ɔ gbígbéjé kpɔ́n zɔ́n bɔ è mɔ xósin e jɛmɛ nú mɛ é nú nǔkanbyɔ enɛ.

Tan Nɔwée Tɔn kpo Sinvɔgbɛ ɔ Kpo: Xɛxó ɖé Kpowun Wɛ Ye Nyí À?

Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu bló bɔ jǐ ɖaxó ɖé ja bo sú kún dó nú gbɛtɔ́ nyanya lɛ. Kúnnuɖenú tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ bo xlɛ́ ɖɔ nǔwiwa Mawu tɔn wɛ Sinvɔgbɛ ɔ nyí?

Cyɔvɔ Turin Tɔn Jɛn È ka Bú Dó Cyɔ Jezu Tɔn À?

Nǔ taji e kúnkplá cyɔvɔ é atɔn d’alɔ bɔ è mɔ xósin ɔ.

Mawu Bló Bɔ Nǔɖogbɛ Tɛnmɛ Tɛnmɛ lɛ Jɔ nú Yeɖée Wɛ À?

Biblu yí xó nú nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ ɖěɖee ɖɔ ɖɔ nú è sɔ́ nǔɖogbɛ ɖokpo ɖokpo ɔ, tɛnmɛ tɛnmɛ tɔn wɛ ɖè lɛ é.

Nugbodòdó E Nyɔ́ Zán lɛ É

Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Bɔ Na Ðó Xwédo Awǎjijɛnɔ ɖé À?

Wěɖexámɛ e nǔnywɛ kpé bɔ è ɖè sín Biblu mɛ lɛ é ko d’alɔ sunnu kpo nyɔnu kpo livi mɔkpan bɔ ye ɖó awǎjijɛ ɖò xwédo mɛ.

Akwɛ Wɛ Nyí Nǔ Nyanya lɛ Bǐ Sín Ðɔ À?

Nukɛgbe ‘akwɛ mɛ wɛ nǔ nyanya tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ bǐ nɔ tɔ́n sín’ e mɛ lɛ bǐ nɔ zán ɖò kpaa mɛ é ɖò agboɖe, bo lɛ́ sɔ́ ta nǔ e Biblu ɖɔ é.

Tagba E Akwɛ Nɔ Dɔn Wá lɛ É kpo Axɔ́ Kpo: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Akwɛ sixu xɔ awǎjijɛ ǎ, amɔ̌, nǔgbododó Biblu tɔn ɛnɛ sixu d’alɔ we ɖò akwɛzinzan sín akpáxwé.

Azɔn Jɛmagbɔ Nu Didɛ Ðè: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Ganji! Kpɔ́n nǔ e sixu d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖò azɔn jɛmagbɔ ɖé nu é atɔn.

Enyi Un Ðò Linkpɔ́nzɔn Jɛ Wɛ ɔ, Biblu ka Sixu D’alɔ Mì À?

Nǔ atɔn tíìn, bɔ Mawu nɔ hun alɔ dó na mǐ, bonu mǐ na dó ɖí xwi xá linkpɔ́nzɔn.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Xomɛsin Wu?

Hwebǐnu wɛ xomɛsin nɔ sɔgbe à? Etɛ a ka ɖó na wà hwenu e xomɛ jɛ sinsin we jí é?

Sinsɛn, Mawu, Alǒ Biblu ka Sixu D’alɔ We Bɔ A Na Nɔ Ganji Ðò Gbɛzán Towe Mɛ À?

Kpɔ́n lee xɔ́ntɔn zunzun xá Mawu sixu bló bɔ gbɛzán towe na kpɔ́n te dìn bo na lɛ́ kpɔ́n te ɖò sɔgudo gbɔn é.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Wǎn Yí nú Hwiɖée Jí?

Jezu ɖɔ: “A na yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesu ɖɔhun.” Etɛ ɖɔ wɛ é ka ɖè bo ɖɔ mɔ̌?