Skip to content

Wema Yovó lɛ Tɔn Wɛ Biblu Nyí À?

Wema Yovó lɛ Tɔn Wɛ Biblu Nyí À?

Xósin e Biblu na é

Elɔpunu lɛ wɛ wlan Biblu ɔ ǎ. Azíi wɛ sunnu ɖěɖee Mawu zán dó wlan Biblu ɔ lɛ é bǐ gosin. Biblu nɔ gudo nú linlin e ɖɔ ɖɔ anyǔ ɖě hugǎn ɖě é ǎ. Nugbǒ ɔ, é ɖɔ: “Mawu . . . nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ [ǎ]. Loɔ, ɖò akɔta ɖebǔ mɛ ɔ, mɛ e nɔ ɖó sísí n’i, bo nɔ xwedó hwɛjijɔ ɔ, mɛ enɛ sín nǔ nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.”—Mɛsɛ́dó 10:34, 35.