Skip to content

Enyi Un Ðò Linkpɔ́nzɔn Jɛ Wɛ ɔ, Biblu ka Sixu D’alɔ Mì À?

Enyi Un Ðò Linkpɔ́nzɔn Jɛ Wɛ ɔ, Biblu ka Sixu D’alɔ Mì À?

Xósin e Biblu na é

 Ganji, ɖó alɔdó ɖagbe hugǎn ɔ, “Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ e kanmɛ gbɔjɔ [alǒ ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ] lɛ” é gɔ́n wɛ é nɔ gosin.—2 Kɔlɛntinu lɛ 7:6.

Nǔ ɖěɖee Mawu nɔ na mɛ e ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ, bo na dó d’alɔ ye lɛ é

  •   Hlɔnhlɔn. Mawu na ɖè tagba towe lɛ bǐ síìn dó “dó gbɔ” nú we ǎ, loɔ, enyi a nɔ xoɖɛ bo nɔ byɔ hlɔnhlɔn bá dó ɖí xwi xá ye ɔ, é na sè ɖɛ towe lɛ. (Filipunu lɛ 4:13) A sixu kúdeji ɖɔ é ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖótó we, ɖó Biblu ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ ɖò kpɔ́ xá mɛ e ayi yetɔn gbadó lɛ, é nɔ hwlɛn mɛ e nǔ jɛ akɔ́n jí na lɛ.” (Ðɛhan 34:19) Enyi a na bo ma tlɛ sixu ɖɔ lee nǔ cí nú we é pɛ́pɛ́pɛ́ ǎ ɔ, Mawu sixu sè xósúsú towe lɛ, bo na d’alɔ we.—Hlɔmanu lɛ 8:26, 27.

  •   Kpɔ́ndéwú ɖagbe lɛ. Biblu wlantɔ́ ɖé xoɖɛ sɛ́dó Mawu ɖɔ: “Adǎn wɛ ɖò gbigbo mì wɛ bɔ un dán ɖěwagbɔn, bo ɖò xó sú ylɔ́ we wɛ.” Ðɛhan-wlantɔ́ enɛ flín ɖɔ Mawu kún nɔ xà hwɛ dó kɔ nú mǐ ó, bɔ enɛ zɔ́n bɔ é ɖí xwi xá linkpɔ́nzɔn tɔn. É tlɛ ɖɔ xó elɔ nú Mawu: “Enyi a na kpɔ́n dó hwɛ e mǐ nɔ hu lɛ wu ɔ, mɛ̌ ka na gán ɖ’emɛ? Amɔ̌, hwɛsɔ́kɛ ɔ, hwi gɔ́n wɛ è nɔ mɔ ɖè, enɛ wu wɛ è ɖó na ɖó sísí nú we.”—Ðɛhan 130:1, 3, 4.

  •   Nukúnɖiɖó. Gɔ́ nú gbɔ e Mawu nɔ dó nú mǐ dìn é ɔ, é lɛ́ d’akpá ɖɔ emi na ɖè tagba e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ jɛ linkpɔ́nzɔn lɛ é bǐ síìn. Hwenu e é na ɖè akpá enɛ é ɔ, “mɛɖé sɔ́ na flín nǔ xóxó lɛ ǎ. Ye sɔ́ na wá ayi mɛ nú mɛɖé ǎ.”—Ezayíi 65:17.

 Ayiɖonuwu: Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tuùn ɖɔ Mawu nɔ d’alɔ mɛ có, enyi ye ɖò azɔn, ɖi linkpɔ́nzɔn syɛnsyɛn mɔ̌ jɛ wɛ ɔ, ye nɔ lɛ́ ba alɔdó dotóoxwé tɔn. (Maki 2:17) É ɖò mɔ̌ có, mǐ nɔ ɖɔ ɖɔ nukúnkpédómɛwu dotóoxwé tɔn lě wɛ nyɔ́ ǎ, ɖó mǐ nɔ mɔ ɖɔ mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ ɖó na wá gbeta tɔn kɔn ɖò ninɔmɛ mɔhun lɛ mɛ.