Skip to content

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Cyɔ Didó Zo Wu?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Cyɔ Didó Zo Wu?

Xósin e Biblu na é

Biblu na alixlɛ́mɛ tawun ɖé dó cyɔ didó zo wu ǎ. É ka lɛ́ ɖɔ xó ɖě dó lee è na ɖi cyɔ gbɔn é kpo lee è na nɔ fyɔ gbɔn é kpo wu ǎ.

Biblu ɖɔ xó dó kpɔ́ndéwú Mawu sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ ɖěɖee ɖi mɛ yetɔn lɛ é tɔn wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Ablaxamu dó gǎn tawun bo nya xɛ ɖò fí e è ɖi asì tɔn Sala ɖó é jí.—Bǐbɛ̌mɛ 23:2-20; 49:29-32.

Biblu lɛ́ ɖɔ xó dó gbejinɔtɔ́ ɖé lɛ wu bɔ ye dó cyɔ zo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e è hu Axɔsu Izlayɛli tɔn Sawulu kpo vǐ tɔn atɔn kpo ɖò ahwangbenu é ɔ, cyɔ yetɔn lɛ cí kɛntɔ́ lɛ sín ayikúngban jí, bɔ ye xò daka wu. Hwenu e Izlayɛli-ví gbejinɔtɔ́ e nyí ahwanfuntɔ́ lɛ é sè xó enɛ lɛ é ɔ, ye yì sɔ́ Sawulu kpo vǐ tɔn lɛ kpo sín cyɔ, bo dó zo, lobo ɖi xú lɛ. (1 Samuwɛli 31:8-13) Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ lee ye wà cyɔ enɛ lɛ sín nǔ gbɔn é sɔgbe.—2 Samuwɛli 2:4-6.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ lɛ dó cyɔ didó zo wu

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Cyɔ didó zo nɔ ɖè yɛ̌yi sín cyɔ ɔ wu.

Nugbǒ: Biblu ɖɔ ɖɔ mɛ e kú é nɔ huzu kɔ́, nǔ e ka nɔ jɛ dó cyɔ e ko dó cyɔ é ɖé wu é nɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 3:19) Cyɔ didó zo nɔ zɔ́n bɔ cyɔ ɔ nɔ yawu huzu afín, alǒ kɔ́.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, mɛ ɖěɖee sín nǔ ma nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ǎ lɛ é kɛɖɛ wɛ è dó zo ɖò kú yetɔn gudo.

Nugbǒ: È fyɔ cyɔ gbɛtɔ́ gbejimanɔtɔ́ ɖé lɛ tɔn, ɖi Akani kpo xwédo tɔn kpo tɔn. (Jozuwée 7:25, nwt) Amɔ̌, ɖokpo ɖé kpowun wɛ enɛ nyí bo jɛ, é nyí sɛ́n bɔ è dó ǎ. (Sɛ́nflínmɛ 21:22, 23) Lee mǐ ɖɔ gbɔn wá yì é ɔ, è tlɛ dó cyɔ gbɛtɔ́ gbejinɔtɔ́ ɖé lɛ tɔn zo, ɖi Axɔsu Sawulu sín vǐ Jonatáan tɔn.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Cyɔ mɛɖé tɔn didó zo na zɔ́n bɔ Mawu sɔ́ na fɔ́n mɛ ɔ sín kú ǎ.

Nugbǒ: Enyi ɖi wɛ è ɖi mɛɖé oo, cyɔ tɔn wɛ è fyɔ oo, xù mɛ wɛ é kú ɖè oo, alǒ gběkanlin ɖé wɛ ɖu i ɔ, fínfɔ́n sín kú tɔn ɖi nǔtí nú Jehovah ǎ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 20:13, nwt) Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ sixu lɛ́ bló agbaza yɔyɔ̌ ɖevo nú mɛ ɔ.—1 Kɔlɛntinu lɛ 15:35, 38.