Skip to content

Hwɛhuhu Wɛ Azɔnunu Nyí À?

Hwɛhuhu Wɛ Azɔnunu Nyí À?

Xósin e Biblu na é

 Biblu ɖɔ xó dó azɔnunu a alǒ azɔ zinzan ɖò alɔkpa ɖevo mɛ wu ǎ. É ɖò mɔ̌ có, nugbodòdó gègě ɖ’emɛ, bo xlɛ́ ɖɔ Mawu gbɛ́ wǎn nú aca kwijikwiji enɛ e nɔ wà nǔ dó lanmɛ wu lɛ é, bo nɔ mɔ azɔnunu dó mɔ hwɛhuhu.

  •   Sísí ɖiɖó nú gbɛ̀. “Mawu. . . nɔ na gbɛ̀, bo nɔ na funfún kpodo nǔ bǐ kpo gbɛtɔ́ lɛ.” (Mɛsɛ́dó 17:24, 25) Ðó gbɛ̀ nyí nùnina ɖé bo gosin Mawu gɔ́n wutu ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ ɖebǔ, ɖi azɔnunu dó ɖó dogbó nú jidɔ́ mǐtɔn ǎ. Azɔnunu nyí ɖokpo ɖò nǔ taji ɖěɖee nɔ hu mɛ tawun ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é mɛ.

  •   Wǎn yí nú nɔzo. “A na yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesu ɖɔhun.” (Matie 22:39) Azɔnunu ɖò mɛ ɖevo lɛ tɛntin xlɛ́ ɖɔ è kún yí wǎn nú ye ó. Mɛ ɖěɖee kpá è nɔ ɖò azɔ nu ɖè wɛ ganji lɛ é nɔ yawu jɛ azɔn ɖěɖee azɔnutɔ́ lɛ nɔ jɛ hwɛhwɛ lɛ é ɖé lɛ.

  •   È ɖó na nyí mɛ mímɛ́. “Mi ni sɔ́ miɖesunɔ bǐ jó, vɔsanú gbɛɖe e è sɔ́ ɖ’ayǐ nú Mawu . . . é ɖɔhun.” (Hlɔmanu lɛ 12:1) “Mǐ ni slá wǔ nú agbaza kpo [gbigbɔ] kpo, bo dó gǎn, bo ɖi xɛsi nú Mawu ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ, lobo na nyí mɛ mímɛ́ yì fó.” (2 Kɔlɛntinu lɛ 7:1) Azɔnunu nyla tawun, bo sɔgbe ɖebǔ xá mɛ mímɛ́ nyínyí ǎ, ɖó mɛ e nɔ nu azɔ lɛ é nɔ sɔ́ jlǒ dó nu aɖǐvɛ e nɔ hɛn agbaza yetɔn gblé tawun lɛ é.

Biblu ɖɔ xó ɖé dó marijuana kpo gěe ɖevo lɛ kpo zinzan dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na wu wɛ à?

 Biblu ɖɔ xó ɖé dó marijuana (è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ ama) alǒ gěe alɔkpa mɔhun lɛ ɖě zinzan wu ǎ. Amɔ̌, nugbodòdó lɛ ɖ’emɛ bo kàn agɔ̌ e tɛnmɛ è nɔ zán azɔ gblégblé ɖè lɛ é. Gɔ́ nú nugbodòdó e wá yì lɛ é ɔ, ɖěɖee bɔ d’ewu lɛ é lɔ nyɔ́ zán:

  •   Mǐ ɖó na cɔ́ nǔwukpikpé taglomɛ tɔn mǐtɔn lɛ. “A na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo . . . linlin towe bǐ kpo.” (Matie 22:37, 38) “Mi nɔ acéjí.” (1 Piyɛ́ɛ 1:13) Nú mɛɖé nɔ nu gěe ɔ, é sixu ɖ’acɛ dó linlin tɔn jí bǐ mlɛ́mlɛ́ ǎ, bɔ mɛ gègě tlɛ ko huzu kannumɔ na. Ye nɔ sɔ́ ayi yetɔn dó lee ye na mɔ gěe gbɔn bo nu é jí, bo nɔ sɔ́ ɖó linlin ɖagbe lɛ jí ǎ.—Filipunu lɛ 4:8.

  •   Tónúsíse nú sɛ́n tò tɔn lɛ. ‘Hwìhwɛ́ hwiɖée dó gǎn lɛ kpodo acɛkpikpa lɛ kpan glɔ́.’ (Titu 3:1) Ðò tò gègě mɛ ɔ, sɛ́n gbɛ́ gěe ɖé lɛ zinzan tawun. Enyi mǐ ba ɖɔ nǔ mǐtɔn ni nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, mǐ ɖó na setónú nú acɛkpikpa lɛ.—Hlɔmanu lɛ 13:1.

a Ðò fí ɔ, xókwin azɔnunu ɔ dó gesí jlǒ sísɔ́ dó gbɔ́n azɔ sín sigáa, azɔkwɛ kpaà, alǒ azɔkwɛ e nɔ nyí chicha é mɛ. É ɖò mɔ̌ có, nugbodòdó ɖěɖee jí è ɖɔ xó dó lɛ é lɛ́vɔ kúnkplá azɔɖuɖu, azɔ fúnfún, sigáa e nɔ zán kuláan é nunu kpo nǔ mɔhun ɖevo lɛ zinzan kpo.