Skip to content

Azɔn Jɛmagbɔ Nu Didɛ Ðè: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Azɔn Jɛmagbɔ Nu Didɛ Ðè: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Xósin e Biblu na é

 Ganji. Mawu nɔ kpé nukún dó mɛsɛntɔ́ tɔn e ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é wu. Biblu ɖɔ dó mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn gbejinɔtɔ́ ɖé wu ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ nɔ kpé nukún dó wǔ tɔn ɖò azɔnzan jí.” (Ðɛhan 41:4) Nǔ atɔn elɔ lɛ e xó mǐ na ɖɔ é sixu d’alɔ we bɔ a na ɖí xwi xá azɔn jɛmagbɔ ɖé.

  1.   Xoɖɛ bo byɔ hlɔnhlɔn bá dɛ ɖ’enu. A sixu ɖó “fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ,” b’ɛ na ɖè ado e ɖò huhu we wɛ é kpò, lobo na lɛ́ d’alɔ we.—Filipunu lɛ 4:6, 7.

  2.   Nɔ ɖó linlin e sɔgbe é. Biblu ɖɔ: “Ayi jɛ ayǐ nú mɛ ɔ, azɔn nɔ yawǔ gbɔ; wǔ ka kú mɛ ɔ, gǎn wɛ nɔ hwedó mɛ.” (Nǔnywɛxó 17:22) Tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖ’alisá, enɛ sixu zɔ́n bɔ wǔ sɔ́ na kú we sɔmɔ̌ ǎ, bo na lɛ́ wà ɖagbe nú lanmɛ towe.

  3.   Blǒ bonu nukúnɖiɖó sɔgudo tɔn towe ni lidǒ. Nukúnɖiɖó e lidǒ é ɖé sixu d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖò azɔn jɛmagbɔ ɖé nu kpo awǎjijɛ kpo. (Hlɔmanu lɛ 12:12) Biblu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ hwe ɔ nu na wá sù bɔ “toví ɖé sɔ́ na ɖɔ: ‘Un ɖò azɔn jɛ wɛ’ ǎ.” (Ezayíi 33:24) Hwenɛnu ɔ, Mawu na gbɔ azɔn jɛmagbɔ e nǔnywɛ xwitixwiti ma sixu gbɔ ɖò égbé ǎ lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Biblu ɖɔ ɖɔ mɛxomɔ lɛ na lɛ́ winnya, bo na ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe. É ɖɔ: “Enɛ ɔ, gbɛ̀ na wá wǔ tɔn; é na lɛ́ winnya.”—Jɔbu 33:25.

 Ayiɖonuwu: Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tuùn ɖɔ Mawu nɔ d’alɔ mɛ có, enyi ye ɖò azɔn jɛmagbɔ jɛ wɛ ɔ, ye nɔ lɛ́ ba alɔdó dotóoxwé tɔn. (Maki 2:17) É ɖò mɔ̌ có, mǐ nɔ ɖɔ ɖɔ nukúnkpédómɛwu dotóoxwé tɔn lě wɛ nyɔ́ ǎ, ɖó mǐ nɔ mɔ ɖɔ mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ ɖó na wá gbeta tɔn kɔn ɖò ninɔmɛ mɔhun lɛ mɛ.