Skip to content

Axɔ́suɖuto Mawu Tɔn

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Gbějé nǔ e wu acɛkpikpa Mawu tɔn hugǎn acɛkpikpa ɖevo lɛ bǐ é kpɔ́n.

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Kplɔ́n nǔ e a sixu ɖó nukún hwenu e acɛkpikpa Mawu tɔn na bɛ́ azɔ̌ ɖò ayikúngban jí é.

Nɛ̌ Fífá ka Na Wá Ayikúngban Jí Gbɔn?

Kplɔ́n lee Mawu d’akpá ɖɔ emi na hɛn fífá wá gbɛ̀ ɔ mɛ gbɔn Axɔsuɖuto emitɔn gblamɛ gbɔn é.