Skip to content

Awoví lɛ ka Tíìn Nǔgbo À?

Awoví lɛ ka Tíìn Nǔgbo À?

Xósin e Biblu na é

 Ganji. Awoví lɛ wɛ nyí “wɛnsagun e hu hwɛ lɛ é,” nǔɖiɖó gbigbɔ tɔn e fɔ́n gǔ dó Mawu jí lɛ é wɛ ye nyí. (2 Piyɛ́ɛ 2:4) Wɛnsagun nukɔntɔn e sɔ́ éɖée dó huzu awoví é wɛ nyí Satáan Awoví, é wɛ Biblu ylɔ́ ɖɔ “yɛ nyanya lɛ xɔ́su.”—Matie 12:24, 26.

Gǔfínfɔ́n Nɔwée hwenu tɔn

 Biblu ɖɔ xó dó gǔ e wɛnsagun lɛ fɔ́n jɛ nukɔn nú Sinvɔgbɛ Nɔwée hwenu tɔn é wu, bo ɖɔ: “Nǔɖiɖó e ɖò [jixwé] lɛ mɔ ɖɔ vǐ yetɔn nyɔnu lɛ nyɔ́ ɖɛkpɛ ɖesu, bɔ ye kpɔ́n ee jló ye lɛ ɖò nyɔnuví enɛ lɛ mɛ bo da.” (Bǐbɛ̌mɛ 6:2) Wɛnsagun nyanya enɛ lɛ “jó nɔtɛn yeɖesunɔ tɔn dó” ɖò jixwé, bo sɔ́ gbɛtɔ́ gbaza dó bo na dó ɖóxó xá nyɔnu lɛ.—Judi 6.

 Hwenu e Sinvɔgbɛ ɔ bɛ́ é ɔ, wɛnsagun gǔfɔntɔ́ lɛ jó gbɛtɔ́ gbaza yetɔn lɛ dó bo lɛkɔ yì jixwé. Amɔ̌, Mawu nya ye sín xwédo tɔn mɛ. Gɔ́ na ɔ, bo na dó lɛ́ dɔn tó nú awoví lɛ ɔ, è sú ali dó ye bonu ye ni má sɔ́ sɔ́ gbɛtɔ́ gbaza dó ɖě ó.—Efɛzinu lɛ 6:11, 12.