Skip to content

Atɔnɖobǔ Wɛ Mawu Nyí À?

Atɔnɖobǔ Wɛ Mawu Nyí À?

Xósin e Biblu na é

Sinsɛn gègě nɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ Mawu nyí Atɔnɖobǔ. Amɔ̌, ɖ’ayi nǔ e Encyclopædia Britannica ɖɔ é wu, é ɖɔ: “ È mɔ xókwin Atɔnɖobǔ alǒ sinsɛn-núkplɔnmɛ enɛ ɖě ɖò Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ mɛ ǎ . . . Gbɔn adɔn dindɔn gègě gblamɛ ɔ, sinsɛn-núkplɔnmɛ enɛ wá jinjɔn ayǐ kpɛɖé kpɛɖé ɖò xwè kanweko mɔkpan vlamɛ.”

Nugbǒ ɔ, Biblu tinmɛ gbeɖé ɖɔ Mawu nyí Atɔnɖobǔ sín akpáxwé ɖé ǎ. Ð’ayi wemafɔ Biblu tɔn elɔ lɛ wu:

“Izlayɛli è, ɖǒtó: Mawu Mavɔmavɔ, Mawu mǐtɔn wɛ nyí Mawu ɖokpo géé e ɖè é.”—Sɛ́nflínmɛ 6:4.

“Ye ni tuùn ɖɔ hwiɖokponɔ géé sín nyikɔ wɛ nyí Mawu Mavɔmavɔ, hwi wɛ nyí Mawu Ajalɔnlɔn ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí.”—Ðɛhan 83:19.

“Gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ wɛ nyí ɖɔ ye ni tuùn we, bo tuùn ɖɔ hwi wɛ nyí Mawu nugbǒ ɖokpo e tíìn é, bo lɛ́ tuùn Jezu Klisu e a sɛ́dó gbɛ̀ ɔ mɛ é.”—Jaan 17:3.

“Mawu ɖokpo géé wɛ tíìn nú mǐdɛɛ lɛ: é wɛ nyí Tɔ́ e ɖó nǔ bǐ é.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 8:6.

Etɛwu sinsɛn gègě ka nɔ ɖɔ ɖɔ Mawu nyí Atɔnɖobǔ?