Skip to content

Asì Gègě Dida ka Sɔgbe Wɛ À?

Asì Gègě Dida ka Sɔgbe Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Hweɖenu ɔ, Mawu yí gbè ɖɔ sunnu ni da asì hú ɖokpo. (Bǐbɛ̌mɛ 4:19; 16:1-4; 29:18-29) Amɔ̌, Mawu dó asì gègě dida sín aca wá ǎ. Nyɔnu ɖokpo géé wɛ é da nú Adamu.

Mawu na acɛ Jezu Klisu ɖɔ é ni vɔ́ sɛ́n dòdó emitɔn e kúnkplá asì ɖokpo dida é ɖ’ayǐ. (Jaan 8:28) Hwenu e è kàn xó byɔ Jezu dó alɔwliwli wu é ɔ, é ɖɔ: “Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, Mawu Gbɛɖotɔ́ ɔ bló sunnu kpo nyɔnu kpo, bo ɖɔ jí, enɛ wutu wɛ sunnu na jó tɔ́ tɔn kpodo nɔ tɔn kpo dó, bo na jɛ kpɔ́ xá asì tɔn, bɔ ye mɛ wè lɛ na huzu ɖokpo géé.’”—Matie 19:4, 5.

Mawu sɔ́ dó ayi mɛ nú ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖokpo ɖò nukɔnmɛ b’ɛ wlan ɖɔ: “Nú sunnu ɖokpo ɖokpo ɖó asì éɖesunɔ tɔn, bonu nyɔnu ɖokpo ɖokpo ɖó asú éɖesunɔ tɔn ɔ, é nyɔ́ hú.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 7:2) Biblu lɛ́ ɖɔ ɖɔ sunnu ɖebǔ e ko wlí alɔ ɖò agun Klisanwun tɔn mɛ, bɔ è sɔ́ azɔ̌ bunɔ lɛ d’así na é ɔ, “asì ɖokpo wɛ é ɖó na ɖó.”—1 Timɔtée 3:2, 12.