Skip to content

Biblu ka Ðɔ Xó Dó Alɔwliwli Mɛ E Ðó Mɛ̌ Ðokpo ɔ lɛ É Tɔn Wu Wɛ À?

Biblu ka Ðɔ Xó Dó Alɔwliwli Mɛ E Ðó Mɛ̌ Ðokpo ɔ lɛ É Tɔn Wu Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn ko sɔ́ sɛ́n e ɖɔ nǔ dó alɔwliwli wu lɛ é ɖ’ayǐ xóxó cobɔ acɛkpikpa lɛ wá jɛ sɛ́n yetɔn lɛ ɖetɔ́n jí. Wema nukɔntɔn Biblu tɔn ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Sunnu na jó tɔ́ tɔn kpo nɔ tɔn kpo dó, bo na jɛ kpɔ́ xá asì tɔn, bɔ ye mɛ wè lɛ na huzu ɖokpo géé.” (Bǐbɛ̌mɛ 2:24) Sɔgbe kpo xókwintinmɛwegbo ɖé kpo ɔ, xókwin Ebléegbe tɔn e è lilɛ dó “asì” é “dó gesí nyɔnu ɖé.” (Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words) Jezu dó zǒgbe jí ɖɔ mɛ ɖěɖee wlí alɔ bo jɛ kpɔ́ lɛ é ɖó na nyí “sunnu kpo nyɔnu kpo.”—Matie 19:4.

Enɛ wu ɔ, linlin Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ alɔwliwli ni nyí kancica tɛgbɛ tɔn syɛnsyɛn ɖé ɖò sunnu ɖé kpo nyɔnu ɖé kpo tɛntin. È bló sunnu kpo nyɔnu kpo bonu ye na d’alɔ yeɖée bo na dó sixu kpé nǔ wu bo sú dò lee nǔ nɔ cí nú yeɖée lɛ é kpo xóɖóxámɛ kpo tɔn lobo lɛ́ jì vǐ.