Skip to content

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Adla lɛ Wu?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Adla lɛ Wu?

Xósin e Biblu na é

Mawu wɛ nɔ zɔ́n adla e nɔ j’ayǐ égbé lɛ é ǎ, amɔ̌, mɛ ɖěɖee wu ye nɔ wà nǔ dó lɛ é sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i. Axɔ́suɖuto Mawu tɔn na sú kún dó nú nǔ ɖěɖee nɔ dɔn wuvɛ̌ wá lɛ é bǐ, kaka jɛ adla lɛ jí. Dìn hwɛ̌ ɔ, Mawu nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖěɖee awě nɔ xò adla j’ayǐ hwenu lɛ é.—2 Kɔlɛntinu lɛ 1:3.

 Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ adla lɛ kún nyí tódɔnnúmɛ Mawu tɔn ó?

Adla lɛ gbɔn vo nú hlɔnhlɔn jɔwamɔ tɔn e Mawu zán bɔ Biblu ɖɔ xó d’ewu lɛ é.

  • Adla lɛ tuùn mɛ ɖagbe lɛ ɖó vo nú mɛ nyanya lɛ ǎ, ye nɔ hu alǒ gblewǔ mɛ bǐ kpaa. Ðò vogbingbɔn mɛ ɔ, enyi Mawu zán hlɔnhlɔn jɔwamɔ tɔn lɛ dó ɖó hwɛ nú mɛ ɔ, é nɔ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ mɛ nyanya lɛ kɛɖɛ wɛ é hu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e Mawu sú kún dó nú toxo hwexónu tɔn Sodɔmu kpo Gomɔ́ɔ kpo é ɔ, é hwlɛn nya nǔjlɔjlɔwatɔ́ Lɔti kpo vǐ nyɔnu tɔn we lɛ kpo. (Bǐbɛ̌mɛ 19:29, 30) Ðó Mawu nɔ mɔ nǔ jɛ gbɛtɔ́ lɛ sín ayi mɛ wutu ɔ, mɛ ɖěɖee é mɔ ɖɔ ye nɔ wà nǔ nyanya lɛ é kɛɖɛ wɛ é sú kún dó na.—Bǐbɛ̌mɛ 18:23-32; 1 Samuwɛli 16:7.

  • Hwɛhwɛ ɔ, ajijimɛ sín nǔ wɛ adla lɛ nɔ nyí. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Mawu tó gb’akpá nú mɛ nyanya lɛ hwɛ̌ cobo zán hlɔnhlɔn jɔwamɔ tɔn lɛ dó sú kún dó nú ye. Ali hun nú mɛ e setónú nú akpágbánúmɛ lɛ é bɔ awě xò ye ǎ.—Bǐbɛ̌mɛ 7:1-5; Matie 24:38, 39.

  • Gbɛtɔ́ lɛ nɔ ɖ’alɔ ɖò adla lɛ mɛ ɖó bǎ ɖé mɛ. Gbɔn nɛ̌ é? Ye nɔ hɛn nǔ ɖagbeɖagbe e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é gblé, bo nɔ gbá xɔ dó fí ɖěɖee ayikúngban sixu dánwǔ ɖè lɛ é, fí ɖěɖee tɔ̀ sixu gbà mɛ ɖè lɛ é kpo fí ɖěɖee ninɔmɛ ayǐ mɛ tɔn ma nyɔ́ ganji ɖè ǎ lɛ é kpo. (Nǔɖexlɛ́mɛ 11:18) Enyi gbeta e kɔn gbɛtɔ́ lɛ wá é jì nǔ nyanya ɔ, Mawu wɛ è na dóhwɛ ǎ.—Nǔnywɛxó 19:3.

 Azǎn gudogudo tɔn lɛ sín wuntun wɛ ka nyí adla lɛ à?

Ɛɛn, nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ ɖɔ ɖɔ adla lɛ na tíìn ɖò “hwenu e gbɛ̀ elɔ na vɔ dó ɔ,” alǒ ɖò “azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ.” (Matie 24:3; 2 Timɔtée 3:1) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Jezu ɖɔ dó hwe mǐtɔn nu wu ɖɔ: “Adɔ na tɔ́n, bɔ ayikúngban na dánwǔ gbɔn fí tɛnmɛ tɛnmɛ.” (Matie 24:7) Zaanɖé dìn ɔ, Mawu na ɖè nǔ e nɔ zɔ́n wuvɛ̌ mimɔ kpo yajiji kpo ɖò ayikúngban jí lɛ é bǐ síìn, kaka jɛ adla lɛ jí.—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4.

 Nɛ̌ Mawu ka nɔ d’alɔ mɛ ɖěɖee wu adla wà nǔ dó lɛ é gbɔn?

  • Mawu nɔ zán Xó tɔn Biblu dó dó gbɔ nú mɛ ɖěɖee wu adla wà nǔ dó lɛ é. Biblu na mǐ ganjɛwu ɖɔ Mawu nɔ kpé nukún dó mǐ wu, bɔ enyi mǐ ɖò wuvɛ̌ sè wɛ ɔ, é nɔ vɛ́ n’i. (Ezayíi 63:9; 1 Piyɛ́ɛ 5:6, 7) É lɛ́ ɖè akpá e é dó dó hwenu e adla ɖebǔ ma sɔ́ na j’ayǐ ǎ é wu é xlɛ́ mǐ.—Kpɔ́n “ Wemafɔ Biblu tɔn e sixu dó gbɔ nú mɛ ɖěɖee awě xò ɖò adla j’ayǐ hwenu lɛ é é.”

  • Mawu nɔ zán mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ dó d’alɔ mɛ ɖěɖee wu adla wà nǔ dó lɛ é. Mawu nɔ zán mɛsɛntɔ́ tɔn ayikúngban jí tɔn lɛ bonu ye na xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn. È ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Jezu na dó gbɔ nú “mɛ e ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ɖò ayi mɛ lɛ” kpo “mɛ e ɖò aluwɛ mɛ lɛ” é kpo. (Ezayíi 61:1, 2) Mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ nɔ dó gǎn bo nɔ wà nǔ ɖokpo ɔ.—Jaan 13:15.

    Mawu nɔ lɛ́ zán mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ dó hɛn sɔ mɛ ɖěɖee wu adla wà nǔ dó lɛ é ɖò ali tawun tawun ɖé lɛ nu.—Mɛsɛ́dó 11:28-30; Galatinu lɛ 6:10.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖò sɔ hɛn mɛ e wu jɔhɔn ɖaxó ɖé wà nǔ dó ɖò Porto Rico lɛ é wɛ ɖò ali tawun tawun ɖé lɛ nu

 Biblu ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ ɖ’ayǐ nú adla lɛ à?

Ɛɛn. Biblu nyí wema nǔsisɔ ɖ’ayǐ nú adla tɔn ɖé ǎ có, nǔgbododó e ɖ’emɛ lɛ é sixu d’alɔ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ:

  • Sɔnǔ ɖ’ayǐ cobonu adla lɛ na j’ayǐ. Biblu ɖɔ: “Gbɛtɔ́ e ayi tɔn ɖò te ɔ mɔ nǔ nyanya ja ɔ, é nɔ hɔn bɛ.” (Nǔnywɛxó 22:3) Nǔnywɛnú wɛ é na nyí ɖɔ mǐ ni ko bló tuto ɖ’ayǐ jɛ nukɔn, cobonu ajijimɛ sín nǔ lɛ ni jɛ. Enyi adla j’ayǐ ɔ, sáki e mɛ nǔ lɛ na ɖè bɔ è sixu yawǔ sɔ́ hwenu e ajijimɛ sín nǔɖe jɛ, kpo fí e xwédo ɔ na kpé ɖè é ɖiɖɔ jɛ nukɔn kpo ɖò tuto enɛ mɛ.

  • Gbɛ̀ towe ni xɔ akwɛ nú we hú nǔɖokan towe lɛ. Biblu ɖɔ: “Mǐ hɛn nǔɖe wá gbɛmɛ fí ǎ; mǐ ka sixu hɛn nǔɖe yì kú ǎ.” (1 Timɔtée 6:7, 8) Mǐ ɖó na ɖò gbesisɔmɛ bo na jó xwé kpo nǔɖokan mǐtɔn lɛ kpo dó bá dó gán hwenu e adla ɖé j’ayǐ é. Mǐ ɖó na flín ɖɔ gbɛ̀ mǐtɔn xɔ akwɛ hú nǔɖokan ɖebǔ.—Matie 6:25.