Skip to content

Nɛ̌ A ka Sixu Zun Xɔ́ntɔn Xá Mawu Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Sixu Zun Xɔ́ntɔn Xá Mawu Gbɔn?

Xósin e Biblu na é

 Bonu a na zun xɔ́ntɔn xá Mawu ɔ, a ɖó na kplɔ́n nǔ dó wǔ tɔn lobo na lɛ́ wà nǔɖe lɛ dó nyɔ́ nukún tɔn mɛ. Enɛ gudo ɔ, Mawu na “sɛkpɔ́” we. (Jaki 4:8) Biblu na jiɖe mǐ ɖɔ: “Mawu . . . lín dó ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ǎ.”—Mɛsɛ́dó 17:27.

 Nǔ ɖěɖee mǐ ɖó na wà bá zun xɔ́ntɔn xá Mawu lɛ é

 Nɔ xà Biblu

 •  Nǔ e Biblu ɖɔ é: “Nǔ e è wlán dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ.”—2 Timɔtée 3:16.

 •  Tinmɛ tɔn: Mawu wɛ nyí Dǒwatɔ́ Biblu tɔn. É sɔ́ linlin tɔn lɛ dó mɛ e wlán Biblu ɔ lɛ é sín ayi mɛ. Mawu ɖɔ gbɛ̀ alɔkpa e é ba nú mǐ é, gbɔn wema bǔnɔ enɛ gblamɛ. É lɛ́ kɔ́n sɛ̀ sín jijɔ e é ɖó lɛ é jí nú mǐ, ɖi wanyiyi, hwɛjijɔ kpo nǔblawukúnúmɛ kpo.—Tíntɔ́n 34:6; Sɛ́nflínmɛ 32:4.

 •  Nǔ e a sixu wà é: Nɔ xà Biblu ɔ gbè bǐ gbè. (Jozuwée 1:8) Nɔ kan nǔ elɔ byɔ hwiɖée dó lin tamɛ dó nǔ e a xà é jí: ‘Etɛ nǔ elɔ ka kplɔ́n mì dó Mawu wu?’—Ðɛhan 77:13.

   Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xà Jelemíi 29:11, enɛ gudo hǔn, kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Etɛ Mawu ka ba nú mì? Fífá alǒ nǔ nyanya? Mawu e ma nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ǎ é ɖé wɛ ka n’i à? Alǒ é ba ɖɔ sɔgudo ni nyɔ́ nú mì?’

 Nɔ kpɔ́n nǔɖiɖó lɛ ganji

 •  Nǔ e Biblu ɖɔ é: “Sín hwenu e Mawu ko ɖó gbɛ̀ ɔ, nǔ e é nyí bɔ è ma nɔ mɔ ǎ ɔ, . . . è nɔ tuùn gbɔn nǔ e é wà lɛ gblamɛ.”—Hlɔmanu lɛ 1:20.

 •  Tinmɛ tɔn: Lee alɔlyɛnzɔ́ ɖé nɔ ɖè nǔ gegě xlɛ́ dó alɔlyɛnzɔ́watɔ́ ɔ wu, alǒ macinu e gɛ́dɛ́ é ɖé nɔ kɔ́n sɛ̀ sín nǔ gegě jí dó mɛ e ɖetɔ́n é wu gbɔn é ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ nǔɖiɖó Mawu tɔn e nukún nɔ mɔ lɛ é ɖè mɛ alɔkpa e é nyí é xlɛ́. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nǔwukpíkpé e tamɛfɔn gbɛtɔ́ tɔn ɖó é kpo lě dò é gɛ́dɛ́ sɔ é kpò ɖè nǔnywɛ Mawu tɔn xlɛ́, bɔ lee hwesivɔ kpo sunví ɖevo lɛ kpo sín abi ma nɔ hɛn nǔ gblé ǎ gbɔn é ɖè hlɔnhlɔn tɔn xlɛ́.—Ðɛhan 104:24; Ezayíi 40:26.

 •  Nǔ e a sixu wà é: Nɔ ba hwenu bo nɔ ɖ’ayi nǔɖiɖó lɛ wu lobo nɔ kplɔ́n nǔ dó ye wu. Nú a ɖò mɔ̌ wà wɛ hǔn, nɔ kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Etɛ lee nǔɖiɖó e mǐ nɔ mɔ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ lɛ é jiwǔ gbɔn é ka nɔ ɖexlɛ́ dó Mawu wu?’ a É ɖò wɛn ɖɔ nǔ gegě tíìn bɔ wɛkɛ ɔ sixu ɖɔ nú mǐ dó Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn wu ǎ. Enɛ wu wɛ é na mǐ Biblu ɔ.

 Nɔ zán nyikɔ Mawu Tɔn

 •  Nǔ e Biblu ɖɔ é: “Un na nya xɛ ɖò jǐ tɔn ɖó é tuùn nyikɔ ce. É na ylɔ́ mì, bɔ un na sɔ n’i.”—Ðɛhan 91:14, 15, nwt.

 •  Tinmɛ tɔn: Mawu, ee sín nyikɔ nɔ nyí Jehovah é, nɔ ɖ’ayi mɛ ɖěɖee tuùn nyikɔ tɔn bo nɔ lɛ́ zán kpo sísí kpo lɛ é wu ɖò ali bǔnɔ ɖé nu. (Ðɛhan 83:18, nwt; Malacíi 3:16, nwt) Mawu ɖɔ nyikɔ éɖesunɔ tɔn nú mǐ dó dó éɖée gesí nú mǐ. “Nyɛ wɛ nyí Jehovah. Nyikɔ ce nɛ,” wɛ é ɖɔ.—Ezayíi 42:8, nwt.

 •  Nǔ e a sixu wà é: Nɔ zán nyikɔ Jehovah tɔn dó ylɔ́ ɛ.

 Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah

 •  Nǔ e Biblu ɖɔ é: ‘Jehovah ɖò kpɔ́ xá mɛ e nɔ súxó ylɔ́ ɛ lɛ bǐ.’—Ðɛhan 145:18.

 •  Tinmɛ tɔn: Jehovah nɔ sɛkpɔ́ mɛ e nɔ xoɖɛ sɛ́dó è kpo nǔɖiɖi kpo lɛ é. Ðɛxixo nyí Mawu sinsɛn sín akpáxwé ɖé, bo nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó sísí ɖaxó nú Mawu.

 •  Nǔ e a sixu wà é: Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Mawu hwɛhwɛ. (1 Tɛsalonikinu lɛ 5:17) Nɔ ɖɔ nǔ e ɖò hǔn mɛ nú we lɛ é kpo lee nǔ cí nú we é kpo n’i.—Ðɛhan 62:9.

 Ði nǔ nú Mawu

 •  Nǔ e Biblu ɖɔ é: “Nú mɛɖé ma ɖó nǔɖiɖi ǎ ɔ, nǔ tɔn sixu nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ǎ.”—Eblée lɛ 11:6.

 •  Tinmɛ tɔn: Bo na dó zun xɔ́ntɔn xá Mawu ɔ, mǐ ɖó na ɖó nǔɖiɖi n’i. Ðò Biblu mɛ ɔ, nǔɖiɖi ɖiɖó sín tinmɛ nyí è ni ɖi ɖɔ Mawu tíìn kpowun ǎ. Tinmɛ tɔn wɛ lɛ́ nyí ɖɔ è ni ɖeji dó wǔ tɔn mlɛ́mlɛ́, kaka jɛ akpá e é dó lɛ é kpo nǔgbododó tɔn lɛ kpo jí. Jiɖiɖe ɖò dandan cobɔ è na zun xɔ́ntɔn xá mɛɖé.

 •  Nǔ e a sixu wà é: Nǔɖiɖi adodwé ɔ jinjɔn nǔtuùntuùn jí. (Hlɔmanu lɛ 10:17) Enɛ wu ɔ, kplɔ́n Biblu ɔ lobonu hwiɖesu ni mɔ ɖɔ emi sixu ɖeji dó Mawu kpo wěɖexámɛ tɔn lɛ kpo wu. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ na hun xomɛ dó kplɔ́n Biblu xá we.

 Nɔ wà nǔ e nɔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ lɛ é

 •  Nǔ e Biblu ɖɔ é: “Wǎn yí nú Mawu wɛ nyí è ni nyi sɛ́n tɔn lɛ; sɛ́n tɔn lɛ ka vɛ́ nyi ǎ.”—1 Jaan 5:3.

 •  Tinmɛ tɔn: Jehovah nɔ zun xɔ́ntɔn xá mɛ ɖěɖee nɔ wà nǔ e wu ye kpé é bǐ dó setónú nú sɛ́n tɔn lɛ dó xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn n’i lɛ é.

 •  Nǔ e a sixu wà é: Ee a na ɖò Biblu ɔ kplɔ́n wɛ é ɔ, nɔ ɖ’ayǐ nǔ e Mawu yí wǎn na lɛ é kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na lɛ é kpo wu. Nɔ kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Huzuhuzu tɛ lɛ un ka sixu bló bo na dó sixu nyɔ́ Gbɛɖotɔ́ ce nukúnmɛ?’—1 Tɛsalonikinu lɛ 4:1.

 Nɔ zán wěɖexámɛ Mawu tɔn lɛ bá mɔ alɔcyɔnmɛji Tɔn

 •  Nǔ e Biblu ɖɔ é: “Mi ɖɔ́ Mawu Mavɔmavɔ kpɔ́n bo kpɔ́n lee é nyɔ́ sɔ é.”—Ðɛhan 34:9.

 •  Tinmɛ tɔn: Mawu ylɔ́ we ɖɔ hwiɖesu ni wá kpɔ́n lee emi nyɔ́ sɔ é. Enyi a mɔ wanyiyi tɔn kpo nukúnkpédómɛwu tɔn kpo ɖò gbɛzán towe mɛ ɔ, a na ba na zun xɔ́ntɔn xá ɛ.

 •  Nǔ e a sixu wà é: Ee a na ɖò Biblu ɔ xà wɛ é ɔ, nɔ zán wěɖexámɛ Mawu tɔn lɛ bá mɔ lè ɖěɖee ye na hɛn wá nú we lɛ é. (Ezayíi 48:17, 18) Gɔ́ na ɔ, nɔ ɖ’ayi mɛ ɖěɖee Mawu d’alɔ bɔ ye ɖu ɖò tagba lɛ jí, bló bɔ gbɛzán ye kpo xwédo yetɔn lɛ kpo tɔn kpɔ́n te, lobo mɔ awǎjijɛ nǔgbo ɔ lɛ é wu. b

 Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ dó xɔ́ntɔn zunzun xá Mawu wu

 Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Mawu ɖó hlɔnhlɔn bo lɛ́ nyí mɛ taji dín, é ba bo na nyí xɔ́ntɔn mǐtɔn ǎ.

 Nǔgbo: Mawu wɛ ɖó hlɔnhlɔn hugǎn bo lɛ́ nyí Mɛ taji hugǎn ɖò wɛkɛ ɔ mɛ có, é ylɔ́ mǐ ɖɔ mǐ ni wá nyí xɔ́ntɔn emitɔn. Sunnu kpo nyɔnu kpo e zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá ɛ lɛ é sín kpɔ́ndéwú gegě wɛ ɖò Biblu mɛ.—Mɛsɛ́dó 13:22; Jaki 2:23.

 Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Mǐ sixu zun xɔ́ntɔn xá Mawu ǎ, ɖó nǔbudo ɖé wɛ n’i.

 Nǔgbo: Nǔɖe lɛ kúnkplá Mawu bɔ nukúnnú mimɔ jɛ ye wu vɛwǔ, ɖi Mawu nyí Gbigbɔ bɔ nukún sixu mɔ ɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, mǐ sixu tuùn Mawu. Nǔgbo ɔ, Biblu ɖɔ ɖɔ cobonu mǐ na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ, mǐ ɖó na tuùn i. (Jaan 17:3) Biblu zán xógbe ɖěɖee wu mǐ sixu mɔ nukúnnú jɛ lɛ é dó ɖɔ Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn sín xó nú mǐ, lobo kɔ́n sɛ̀ sín mɛ alɔkpa e é nyí é, linlin e é ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ kpo ayikúngban ɔ kpo é, kpodo nǔgbododó tɔn lɛ kpan jí. (Ezayíi 45:18, 19; 1 Timɔtée 2:4) Bɔ lee mǐ ko ɖɔ gbɔn wá yì é ɔ, Biblu lɛ́vɔ ɖè nyikɔ Mawu tɔn xlɛ́. (Ðɛhan 83:18, nwt) Enɛ wu ɔ, mǐ hɛn ɔ mǐ na tuùn Mawu bo na lɛ́ sɛkpɔ́ ɛ.—Jaki 4:8.

a Nú a na mɔ lee nǔɖiɖó lɛ ɖè nǔnywɛ Mawu tɔn xlɛ́ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú ɖé lɛ hǔn, kpɔ́n xóta ɖebɔdoɖewu “Dǎ Wɛ È Dá À?

b Kpɔ́n xóta ɖebɔdoɖewu lɛ “Biblu Nɔ Huzu Gbɛzán Mɛtɔn.”